Заповед №РД-29 от 19.03.2019 - Изработване на проект изменение ПУП на УПИ III - 323 в кв. 70

 

О Б Я В Л Е Н И Е

Дирекция „Устройство на територията, специализирани дейности и европейски проекти”, при Общинска Администрация с. Никола Козлево,                    обл. Шумен , на основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ обявява на заинтересованите лица, че със Заповед № РД – 92 от 19.03.2019  г. на Кмета на Община Никола Козлево, Подробен Устройствен План /ПУП/ - План за Застрояване /ПЗ/ на УПИ III 323, в кв. 70 по плана на с. Никола Козлево, общ. Никола Козлево, обл. Шумен да се промени предназначението на имота от ниско свободно жилищно застрояване в Предимно производствено /Пп/ с конкретно предназначение – „за автодиагностичен център“.

На основание чл. 215, ал. 1 и ал. 4 от ЗУТ настоящата заповед подлежи на обжалване по реда на АПК чрез община Никола Козлево пред административен съд гр. Шумен в 14-дневен срок от нейното съобщаване.

 

Качено на 19.03.2019 г.