ПОКАНА

На основание чл. 15, ал. 1 от Закона за общинския дълг, Наредбата за провеждане на обществено обсъждане за поемане на общински дълг в община Никола Козлево и в изпълнение на Решение № 108 по Протокол № 16 от 30.09.2021 г. на Общински съвет Никола Козлево, кметът на община Никола Козлево кани граждани, обществени организации,  юридически лица и заинтересовани лица от общината да участват в публично обсъждане на намерението на общината за поемане на дългосрочен дълг с договор за банков кредит за финансиране на инвестиционни проекти: рехабилитация на улици и общински пътища на територията на община Никола Козлево.

1. Предназначение на дълга: за финансиране на инвестиционни разходи без включен данък върху добавената стойност за рехабилитация следните улици:

1.1. В с. Цани Гинчево:

- ул. „Иван Вазов“ с дължина 635 м, стойност на ремонта – 219 296 лв.

- ул. „Марица“ с дължина 122 м, стойност  на ремонта – 33 782 лв.

1.2. В с. Крива река:

- ул. „Явор“ с дължина 203 м, стойност на ремонта – 51 957 лв.

- ул. „Дунав“ с дължина 170 м, стойност на ремонта – 43 607 лв.

- ул. „Тича“ с дължина 62 м, стойност на ремонта –16 095 лв.

1.3. В с. Църквица:

- ул. „Дружба“ с дължина 742 м, стойност на ремонта – 199 522 лв.

- ул. „Камчия“ (път SHU 1100) с дължина 1550 м, стойност на ремонта – 600 627 лв.

1.4. В с. Каравелово:

- ул. „Чапаев“ с дължина 1400 м, стойност на ремонта – 525 795 лв.

1.5. В с. Красен дол:

- ул. „Г. Димитров“ с дължина 1068 м, стойност на ремонта – 326 669 лв.

1.6. В с. Пет могили:

- ул. „Ленин“ (път SHU 1102)  с дължина 1070 м, стойност на ремонта – 360 300 лв.

- ул. „В. Левски“ с дължина 272 м, стойност на ремонта – 216 027 лв.

- ул. „Шейново“ с дължина 252 м, стойност на ремонта – 54 083 лв.

- ул. „Борис I“ с дължина 182 м, стойност на ремонта – 36 620 лв.

- ул. „Н. Вапцаров“ с дължина 280 м, стойност на ремонта – 74 4219 лв.

1.7. В с. Вълнари:

- ул. „Гроздан Узунов“ с дължина 1325 м, стойност на ремонта – 381 037 лв.

- ул. „Херсон“ и част от ул. „Балкан“ с обща дължина 509 м, обща стойност на ремонта – 362 541 лв.

1.8. В с. Ружица:

- ул. „Калоян“ с дължина 566 м, стойност на ремонта – 127 474 лв.

2.  Стойност на дълга – до 3 000 000  (три милиона) лева.

3. Годишен процент на разходите – до 2,1 %, включващ лихва, такса за управление и други такси.

4. Срок на усвояване – до двадесет и четири месеца.

5. Срок на погасяване – до сто и двадесет месеца.

6. Начин на финансиране: дългосрочен дълг, поет с договор за общински заем.

7. Източници за погасяване на дълга: собствени бюджетни средства.

8. Начин на обезпечение на кредита:

- Учредяване на залог върху бъдещи парични вземания, представляващи приходи на Община Никола Козлево, по чл. 45, ал. 1, т. 1, букви от „а“ до „ж“ от Закона за публичните финанси.

9. Място и дата на провеждане на обсъждането: Обсъждането да се проведе на 15 октомври 2021 г. (петък) от 11:00 часа в Заседателна зала № 1 в сградата на Община Никола Козлево.

За постъпилите становища и предложения от публичното обсъждане ще бъде съставен протокол, който ще бъде публикуван на интернет страницата на Община Никола Козлево и ще се приложи към предложението за поемане на дългосрочен дълг при внасянето му за разглеждане от Общински съвет.

 

 

публикувано на 01.10.2021 г.