ПРОТОКОЛ

от обществено обсъждане на намерението на общината

за поемане на дългосрочен дълг

На основание чл. 15, ал. 1 от Закона за общинския дълг, Наредбата за провеждане на обществено обсъждане за поемане на общински дълг в община Никола Козлево и в изпълнение на Решение № 108 по Протокол № 16 от 30.09.2021 г. на Общински съвет Никола Козлево, кметът на община Никола Козлево покани граждани, обществени организации,  юридически лица и заинтересовани лица от общината да участват в публично обсъждане на намерението на общината за поемане на дългосрочен дълг с договор за банков кредит за финансиране на инвестиционни проекти: рехабилитация на улици и общински пътища на територията на община Никола Козлево.

В 11:00 ч. на 15.10.2021 г. в залата на Общински съвет Никола Козлево бяха: Нурай Реджеб – Председател на Общински съвет Никола Козлево, Иван Иванов – Зам.-кмет на община Никола Козлево и Емине Юмерова – Специалист „Протокол на ОбС“. Нямаше граждани, представители на обществени организации и юридически лица от общината. До 11:30 ч. освен посочените по-горе лица, в залата нямаше други.

На 14.10.2021г. по електронен път е постъпило предложение от Стефан Иванов Стефанов, като от текста на предложението става ясно, че то се отнася до включване на част от ул. „Хр. Ботев“ в с. Никола Козлево за рехабилитация от капиталовата програма на община Никола Козлево. Други предложения няма.

В 11:30 ч. общественото обсъждане беше закрито.

Изготвил Протокола:      П

Емине Юмерова