О Б Я В А

Община Никола Козлево търси да назначи „Финансов контрольор“ -  1 щатна бройка.

1. Минимални изисквания за заемане на длъжността:

- степен на образование – магистър

- професионална област – сродни на Икономика, Счетоводство, Финанси.

- професионален опит – 2 години

2. Допълнителни умения и квалификация, носещи предимство на кандидатите: опит в бюджетно предприятие.

3. Кратко описание на длъжността:

Осъществява контролни функции по отношение на бюджетните разходи, при спазване принципите за законосъобразност, добро финансово управление и прозрачност. Упражнява предварителен контрол чрез проверка преди вземането/извършването на всички решения/действия за поемане на задължение или извършване на разход.

4. Заплащане: по договаряне

5. Подборът ще се извърши по документи и интервю.

6. В срок до 11.03.2022 г. (петък), кандидатите да представят в деловодството на Община Никола Козлево, пл. „23ти септември“ № 5, следните документи:

Писмено заявление за участие в подбор /в свободен текст/ към което прилагат:

- автобиография;

- копие от диплом за завършено образование;

- документ, удостоверяващ трудов стаж;