О Б Я В А

Община Никола Козлево търси да назначи медицински сестри – 2 щатни бройки, към учебните заведения находящи се на територията на Община Никола Козлево :

1. Минимални изисквания за заемане на длъжността:

- степен на образование –средно-специално медицинско образование –МЕДИЦИНСКА СЕСТРА, АКУШЕРКА, ИЛИ ФЕЛДШЕР

2. Допълнителни умения и квалификация, носещи предимство на кандидатите: ОПИТ В РАБОТА С ДЕЦА В УЧЕБНИ ЗАВЕДЕИНЯ.

3. Описание на длъжността:

3.1. Отглеждане на децата, опазване на тяхното здраве и живот, провеждане на мерки за правилното им физическо и психическо развитие и тяхното възпитание;

3.2. Ръководи и отговаря за цялостната работа в поверената й група;

3.3. Провежда ежедневен качествен филтър;

3.4. Информира се за здравословното състояние на децата от родителите, наблюдава ги по време на престоя в детската градина/училище, оказва първа долекарска помощ при спешни състояния до пристигане на екип на ЦСМП, изолира при нужда болното дете от здравите деца, съобщава на родителите;

3.5. Взема под личен патронаж постъпилите деца в детска градина през периода на адаптацията, като съобразява режима, заниманията и грижите за тях;

3.6. Отговаря за храненето на децата в детската градина, като приема и разпределя храната, спазва изискванията по отношение на количеството на храната, следи за апетита на децата, подпомага тези, които още не се хранят самостоятелно;

3.7. Следи за имунизационния статус на децата;

3.8. По определена схема организира провеждането на: общо закалителните процедури, оптимален температурен режим, ежедневно извеждане децата навън, правилен режим на сън и хранене / ДГ/;

3.9. Спазва всички изисквания за хигиената и хигиенните грижи при обслужването на децата, извършва ежедневна проверка за личната хигиена на децата, за откриване на заразни паразитни заболявания. Работи за изграждане на хигиенни навици при децата;

3.10. Отговаря за санитарно-хигиенното състояние на помещенията по указания на РИОКОЗ, контролира работата на помощник възпитателя за текуща и пълна дезинфекция на помещенията, стерилизацията на приборите за хранене, чистотата на бельото/ДГ/;

3.11. Участва активно в здравно-просветната и оздравителна работа с помощник възпитателите, родителите и самите деца като използва всички подходящи средства;

3.12. Води задължителната медицинска и учебна документация в групата – дневник, рапортна тетрадка, тетрадка за закаляване, филтър и други;

3.13. Зачита и защитава личното достойнство, правата и индивидуалността на всяко дете и неговото семейство;

3.14. Спазва професионална и колегиална етика.

3.15. Не напуска работното си място без разрешението на ДИРЕКТОР.
3.16. Спазва часовия график по установения режим на труд.

4. Подборът ще се извърши по документи и интервю.

5. В срок до 30.09.2022 г. (петък), кандидатите да представят в деловодството на Община Никола Козлево, пл. „23ти септември“ № 5, следните документи:

Писмено заявление за участие в подбор /в свободен текст/ към което прилагат:

- автобиография;

- копие от диплом за завършено образование;

- документ, удостоверяващ трудов стаж;