П О К А Н А


За публично обсъждане на проект за Бюджет 2022 год.

На основание чл. 84, ал. 6 от Закона за публичните финанси, Кметът на община Никола Козлево кани жителите на общината, ръководителите на бюджетни звена, представители на средствата за масово осведомяване, представители на бизнеса и неправителствени организации и други заинтересовани лица да вземат участие в публичното обсъждане на проекта за Бюджет на община Никола Козлево за 2022 година, което ще се проведе на 18 март (петък) 2022 г. от 14,00 ч. в малката заседателна зала към                         НЧ „Пробуда – 1906“ с. Никола Козлево.

Предложения се приемат в деловодството на Община Никола Козлево в срок до 17.03.2022 година и на e-mail: obankozlevo@mail.bg

ЕШРЕФ РЕДЖЕБ

Кмет на община Никола Козлево

10.03.2022 год.