ПРОЕКТ НА ПЛАН-СМЕТКА ЗА ТАКСА БИТОВИ ОТПАДЪЦИ ЗА 2023 Г.

Община Никола Козлево обявява обществено обсъждане на План-сметка за разходите по сметосъбиране и сметоизвозване, обезвреждане на битовите отпадъци в депа или други съоръжения и чистотата на териториите за обществено ползване за 2023г.

Документа е публикуван на 03.01.2023 г.

Уведомяваме Ви, че съгласно чл.66 от Закона за местните данъци и такси и чл.18 от Наредба № 2 за определянето и администрирането на местните такси и услуги на територията на Община Никола Козлево, е открито производство по приемане на План- сметка за годишния размер на разходите за дейностите сметосъбиране и сметоизвозване, обезвреждане на битовите отпадъци в депа и поддържане чистотата на териториите за обществено ползване.

На основание чл.66, ал. 1 от АПК проектът на  План-сметка за годишния размер на разходите за дейностите сметосъбиране и сметоизвозване, обезвреждане на битовите отпадъци в депа и поддържане чистотата на териториите за обществено ползване за 2023г. е публикуван на интернет страницата на Община Никола Козлево.

Съгласно чл.69, ал.2 от АПК в законоустановения срок от 30 дни от 03.01.2023 до 03.02.2023 г. чрез настоящото публикувне за обществена консултация на основание         чл. 69, ал.1, т.1 и т.4 от АПК се предоставя възможност на заинтерисованите лица да направят своите предложения, становища и възражания, и да участват в общественото обсъждане на проекта на План-сметка за годишния размер на разходите за дейностите сметосъбиране и сметоизвозване, обезвреждане на битовите отпадъци в депа и поддържане чистотата на териториите за обществено ползване за 2023 г

Заитерисованите лица могат да направят своите предложения, становища и възражения по проекта План-сметка за годишния размер на разходите за дейностите сметосъбиране и сметоизвозване, обезвреждане на битовите отпадъци в депа и поддържане чистотата на териториите за обществено ползване за 2023 г на следния електронен адрес: obankozlevo@abv.bg или в деловодството на Община Никола Козлево, с. Никола Козлево, пл. „23-ти Септември“ № 5.

Доклад

 

План-сметка във връзка с чл.62, ал.1 от ЗМДТ за определяне на приходите и разходите от ТБО и извършените разходи за дейности по чл.62 2023 г.

 

публикуван на 03.01.2023