О Б Я В А

На основание чл. 261 , ал. 2 от Закона за предучилищното и училищното образование

община Никола Козлево обявява вакантно място за длъжността „Директор“ на ДГ „Зорница“ с. Никола Козлево, община Никола Козлево, област Шумен, на основание чл. 68, ал. 1, т. 4, във връзка с чл. 70, ал. 1 от Кодекса на труда

ИЗИСКВАНИЯ КЪМ КАНДИДАТИТЕ:

 1. Да са български граждани, граждани на друга държава, членка на Европейския съюз или на друга държава страна по междудържавна спогодба, продължително пребиваващи в страната граждани на трети държави, получили право на достъп до пазара на труда в Република България при условията и по реда на Закона за трудовата миграция и трудовата мобилност или дългосрочно и постоянно пребиваващи в страната чужди граждани;
 2. Да не са поставени под запрещение;

З. Да не са осъждани за умишлено престъпление от общ характер независимо от реабилитацията;

 1. Да не са лишени от правото да упражняват професията;
 2. Да не страдат от заболявания и отклонения, които застрашават живота и здравето на децата и учениците, определени с Наредба № 4 от 2016 г. за заболяванията и отклоненията, при които не може да се заема длъжност на педагогически специалист;
 3. Да имат не по-малко от 5 години учителски стаж;
 4. Да притежават диплома за висше образование с образователно-квалификационна степен „магистър” в съответното на длъжността професионално направление съгласно Класификатора на областите на висше образование и професионалните направления и професионална квалификация, която да позволява на кандидата да формира норма на преподавателска работа.
 5. Изискването на т. З не се прилага за лицата, осъдени по наказателни дела, посочени в чл. 1 от Закона за политическа и гражданска реабилитация на репресирани лица.

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ:

1. Заявление до Кмета на Община Никола Козлево;

2. Професионална автобиография;

З. Копие от диплома за придобита образователно-квалификационна степен на висше образование или удостоверение за признаване на придобито висше образование от чуждестранни висши училища и документ за придобита професионална квалификация „учител”. Ако дипломата на кандидата за придобито в Република България образование е вписана в Регистъра на завършилите студенти и докторанти, в заявлението се посочват номер, дата на издаване и висшето училище, издало дипломата, а ако документът за признаване на придобитото в чужбина висше образование е вписан в регистрите за академично признаване на Националния център за информация и документация, в заявлението се посочват номер и дата на издаване, като копие на диплома или удостоверение не се прилага;

 1. Копие от документ, удостоверяващ изискуемия стаж — трудова, служебна или осигурителна книжка или копие на друг документ, удостоверяващ такъв стаж;
 2. Документи за квалификация (ако има такива).

При сключване на трудовия договор се представят:

 1. Медицинско свидетелство за постъпване на работа (когато са изтекли повече от три месеца от последното прекратяване на трудовото/служебното правоотношение с лицето);
 2. Документ, удостоверяващ липсата на заболяванията по чл. 2 от Наредба №  4 от 2016 г. за заболяванията и отклоненията, при които не може да се заема длъжност на педагогически специалист (оригинал) .

При подаване на документите се представят и оригиналите за сравняване.

Копията от представените документи следва да са ясни и четливи.

Копията на документите, удостоверяващи трудовия стаж, следва да съдържат всички попълнени страници, включително и страницата „време, което не се признава за трудов стаж”.

Копията на документите, удостоверяващи трудовия стаж да са оформени до датата на подаване на документите.

СРОК ЗА ПОДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТИТЕ В ДЕЛОВОДСТВОТО НА ОБЩИНА НИКОЛА КОЗЛЕВО: ДО 17:00 ЧАСА НА 06.12.2023 г. вкл.

ЗА СПРАВКИ: ТЕЛ. 05328/20-02

ИСМАИЛ ИБРЯМ:………../п/………………

КМЕТ НА ОБЩИНА НИКОЛА КОЗЛЕВО