П О К А Н А


ОТНОСНО: Информационна среща на Областен информационен център – гр. Шумен,  за представяне на актуални процедури за кандидатстване


Община Никола Козлево информира всички заинтересовани страни, че на 05.12.2023 г. (вторник), Областният информационен център ще проведе информационна среща, на която ще представи актуални към момента процедури за кандидатстване. Събитието ще се проведе в Заседателната зала на Общински съвет Никола Козлево от 9:30 часа. На информационната среща могат да присъстват представители на общинска администрация, кметове на кметства, земеделски производители, работодатели, заинтересовани граждани, собственици на имоти в многофамилни жилищни сгради на територията на Община Никола Козлево.

П Р О Г Р А М А

09:30  –  10:00 ч. - Регистрация

10:00 – 10:45 ч. - Представяне на индикативни годишни работни програми (ИГРП) за 2024г. на: Програма „Развитие на човешките ресурси“ 2021-2027г., Програма „Образование“ 2021-2027г. и Програма „Развитие на регионите“ 2021-2027г. Представяне на разяснения за подготовка на концепции за Интегрирани териториални инвестиции (ИТИ) и интегрирано градско и териториално развитие

10:45– 11:00 ч. - Въпроси/дискусия

11:00 – 11:45 ч. - Представяне на Процедура „Адаптирана работна среда“ по

Програма „Развитие на човешките ресурси“ 2021-2027г.

11:45 – 12:00 ч. - Въпроси/дискусия

12:00 – 12:45 ч. - Представяне на Процедура „Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на жилищния сграден фонд – Етап II“ по Компонент „Нисковъглеродна икономика“ от  Националния план за възстановяване и устойчивост.

12:45  –  13:00 ч. - Въпроси/дискусия