У В Е Д О М Л Е Н И Е

ЗАЛИЧАВАНЕ НА АДРЕСНА РЕГИСТРАЦИЯ

Община Никола Козлево уведомява, че във връзка с извършена проверка от комисия назначена със Заповед № РД – 15-143 / 10.10.2023г. на Областния управител на област Шумен на основание чл. 99б, ал. 3 от Закона за гражданска регистрация е издадена Заповед № РД – 324 от 19.10.2023 г. на Кмета на община Никола Козлево за заличаване на адресна регистрация по настоящ на следните лица:

  1. Антоанета Й. Косева с ЕГН *** адрес: с. Ружица ул. „Хан Аспарух“ № **
  2. Тайфун Н. Шефкъ с ЕГН *** адрес: с. Ружица ул. „Цар Калоян“ № **
  3. Росен  Р. Кирчев с ЕГН *** адрес: с. Ружица ул. „Цар Калоян“ № **
  4. Сечкин Н. Ехлиманов с ЕГН *** адрес:  с. Ружица ул. „Хан Аспарух“ № **
  5. Ферди С. Реджебов с ЕГН *** адрес: с. Ружица ул. „Дунав“ № **
  6. Анелия М. Анчева с ЕГН *** адрес: с. Ружица ул. „Георги Димитров“ № **

Съгласно §1, т.3 от  ДР на ЗГР „заличаване на адресна регистрация“ е автоматизирано  възстановяване на предходния постоянен и/или настоящ адрес на лицето.

Заповедта подлежи на обжалване в 14-дневен срок от съобщаването й пред Административен съд – Шумен. Обжалването не спира изпълнението.

Това уведомление е обявено на 19.10.2023 г.

Приложение: Заповед № РД – 324 от 19.10.2023 г. на Кмета на община Никола Козлево за заличаване на адресна регистрация.