ОБЯВЛЕНИЕ

Във връзка с получено писмо от РИОСВ – Шумен, заведено в деловодството на ОбА Никола Козлево с вх. № 32-00-31 от 20.03.2024 г., относно: информация за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС за инвестиционно предложение за „Извършване на дейности със строителни отпадъци – рециклиране и оползотворяване на отпадъци, чрез възлагане в обратни насипи на строителни площадки на дружеството на територията на област Шумен и област Търговище“,                     с възложител: „КИЙСТОУН БГ“ ЕООД.

На основание чл. 6, ал. 10, т. 1 и т. 2 от Наредбата на ОВОС, ОбА Никола Козлево, обявява получената информация с осигурен обществен достъп до нея, за срок от 14 /четиринадесет/ дни, за изразяваяне на становища от заинтересованите лица.

От общинското ръководство