О Б Я В А


Община Никола Козлево търси да назначи СПЕЦИАЛИСТ в Звено към Общински съвет – Никола Козлево  – 1 щатна бройка,:

1. Минимални изисквания за заемане на длъжността:

- степен на образование - средно

2. Допълнителни умения и квалификация, носещи предимство на кандидатите: опит в бюджетно предприятие.

3. Кратко описание на длъжността:

-Осигурява деловодното обслужване на съвета и на неговите комисии;

-Осигурява техническото размножаване и изпращане на материалите и поканите за заседания на съвета и неговите комисии;

-Осигурява воденето на протоколите и на присъствените книги от заседанията на съвета и на комисиите, изпращането на актовете на общинския съвет и становищата на комисиите;

-Осигурява спазването на реда по време на заседанията, записванията за изказвания, преброяването и отчитането на резултатите от гласуването;

4. Заплащане: до 1250 лв.

5. Подборът ще се извърши по документи и интервю.

6. В срок до 14.06.2024 г. (петък), кандидатите да представят в деловодството на Община Никола Козлево, пл. „23ти септември“ № 5, следните документи:

Писмено заявление за участие в подбор /в свободен текст/ към което прилагат:

- автобиография;

- копие от диплом за завършено образование;

- документ, удостоверяващ трудов стаж;