СЪОБЩЕНИЕ

Община Никола Козлево, на основание чл.61, ал.1, във връзка с чл.18а, ал.10 от Административнопроцесуалния кодекс, уведомява лицата:

ЕГН/Дата

Собствено име

Бащино име

Фамилно име

Променен от

86********

ИЛИЯН

А….

ИЛИЕВ

11.07.2017

Регистрирани по постоянен адрес, находящ се в село Никола Козлево, община Никола Козлево, ул. „Двадесет и трети септември“ № 13

-  по настоящ адрес:

ЕГН/Дата

Собствено име

Бащино име

Фамилно име

Променен от

86********

ИЛИЯН

А….

ИЛИЕВ

11.07.2017

Регистрирани по настоящ адрес, находящ се в село Никола Козлево, община Никола Козлево, ул. „Двадесет и трети септември“ № 13

че на основание чл.44, ал.2 във връзка с чл.44, ал.1, т.1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.99б, ал.3 от Закона за гражданската регистрация /ЗГР/ и чл. 140, ал.4 от Наредба № РД-02-20-9 от 21.05.2012 г. и функциониране на единната система за гражданска регистрация е издадена Заповед № РД-63 от 21.02.2024 година на кмета на Община Никола Козлево за заличаване на адресна регистрация по постоянен и настоящ адрес на лицето на адрес: село Никола Козлево, община Никола Козлево, ул. „Двадесет и трети септември“ № 13

Заповедта подлежи на оспорване в 14-дневен срок от съобщаването и, пред Административен съд Шумен по реда на Административнопроцесуалния кодекс.

На основание чл.92, ал.14 от ЗГР обжалването на настоящата заповед не спира изпълнението и.

На основание чл.99б, ал.5 от Закона за гражданската регистрация лице, чиято адресна регистрация по постоянен адрес е заличена, е длъжно в едномесечен срок от уведомяването му да подмени личните си документи.

Екземпляр от Заповед № РД -63 от 21.02.2024 година на кмета на община Никола Козлево може да бъде получен от заинтересованите лица в служба ГРАО, община Никола Козлево, на адрес: село Никола Козлево, пл. „Двадесет и трети септември“ № 5, стая 16.

 

 

 

публикувано на 21.02.2024 год.