Обелиск на Динко Попстефанов от с. Н. Козлево

МИНИСТЕРСТВО НА ОТБРАНАТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

АНКЕТНА КАРТА

на военен паметник

1.

Наименование

Обелиск на Динко Попстефанов от с.Н. Козлево

2.

Местоположение

Никола Козлево, Никола Козлево , Шумен

град/село                   община                    област

3.

Точно място, на което се намира

В двора на храм “ Свети Димитър” Н.Козлево

4.

Какъв е паметника  /паметник, монумент, кост-ница, военно гробище и др./

Обелиск с кръст на върха

5.

Размери и описание

1.Обелиск – висок – 2.2 м. с кръст на върха,


6.

От какъв материал е направен

Бетон и варовик .

7.

Проектант и изпълнител

Неизвестни

8.

Дата на откриване

/от кого/

Неизвестно

9.

Каква сума е изразходване за построяването

Няма данни

10.

Чия собственост е памет-ника и земята на която е построен /държавна, общинска, частна/

Ц

ърковна собственост .

11.

Какво събитие увековеча-ва /война, битка, виден пъл-ководец, герои от войните/

Балканската война. Загинал герой от войните 1916г.

12.

Кога се чества паметника и с какво мероприятие

Няма традиционни чествания. Послучай наци-онални и църквони  празници се поставят венци и цветя.

13.

Надписи на паметника

Динко поп Стефанов – загинал 1916г. –Каймакчалан , погребан в гр.Битоля


14.

Списък на загиналите

Приложение № 1

Да             Не Забележка: ако има списък на убитите да се приложи отделно

15.

Снимка

Приложение № 2

Да Не                Забележка: Снимките да бъдат направени от четирите страни, ъглово и общ план


16.

Състояние

/описание/

Приложение № 3

Отлично          Добро Лошо        Разрушен

подчертайте отговора.

Нуждае се единствено от текущо поддържане.