Вътрешни правилници

Правилник за вътрешният трудов ред на общинска администрация Никола Козлево

Вътрешни правила за приемане и отчитане  сигнали за корупция на граждани и юридически лица

Вътрешни правила за организацията на административното обслужване в община Никола Козлево

Устройствен правилник

Инструкция за деловодната дейност в община Никола Козлево

Карти за инвалиди

Вътрешни правила за планиране, организация, възлагане и контрол на обществени поръчки в Община Никола Козлево.

Правилник за организацията, устройството и дейността на общинско предприятие "Никола Козлево" с. Никола Козлево

Вътрешни правила за условията и реда за предоставяне на достъп до обществена информация от община Никола Козлево

Вътрешни правила за информационната система в Община Никола Козлево

Вътрешни правила за работа със "Системата за сигурно електронно връчване"