ОБЯВЛЕНИЕ - Разрешава изработване на проект за изменение на Подробен устройствен план - План за регулация и за УПИ І-МАНДРА и УПИ XII кв. 29, по плана на с. Крива река, община Никола Козлево.

 

ОБЩИНА НИКОЛА КОЗЛЕВО, ОБЛАСТ ШУМЕН ПЛ. “23 – ти СЕПТЕМВРИ” № 5 ТЕЛ./ФАКС : 05328/20-22, e – mail:obankozlevo@mail.bg

Дирекция „Устройство на територията и Специализирани дейности” obankozlevo@mail.bg

 

 

 

 

 

О Б Я В Л Е Н И Е

 

 

 

Общинска администрация Никола Козлево, област Шумен, Дирекция „Устройство на територията и специализирани дейности”, на основание чл.124б, ал. 2 от ЗУТ,  обявява на заинтересованите лица, че със Заповед № РД-80/01.04.2013 година на Кмета на Община  Никола Козлево, Разрешава изработване на проект за изменение на Подробен устройствен план  - План за регулация и за УПИ І-МАНДРА и УПИ XII кв. 29, по плана на с. Крива река, община Никола Козлево.

Съгласно чл. 124б, ал. 4 от ЗУТ, заповедта не подлежи на оспорване.

От Общината

23.04.2013 година