Обществена поръчка с предмет "Осъществяване на строителен надзор при извършване на строително ремонтни работи по изграждане на административна сграда – кметство село Ружица“

 

ОБЩИНА НИКОЛА КОЗЛЕВО, ОБЛАСТ ШУМЕН

ПЛ. “23 – ти СЕПТЕМВРИ” № 5 ТЕЛ: 05328 20-02, ФАКС: 05328 20-20

e – mail : obankozlevo@mail.bg, obankozlevo@abv.bg

 

Откривам процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет  "Осъществяване на строителен надзор при извършване на строително ремонтни работи по изграждане на административна сграда – кметство село Ружица“ и одобрявам:

1.Обявление за провеждане на открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет "Осъществяване на строителен надзор при извършване на строително ремонтни работи по изграждане на административна сграда – кметство село Ружица“

2.Документацията за участие открита процедура за възлагане на обществена поръчка с  предмет  "Осъществяване на строителен надзор при извършване на строително ремонтни работи по изграждане на административна сграда – кметство село Ружица“

3.Обявлението и решението да се изпратят за обнародване в Регистъра на обществените поръчки по реда на чл.6, ал.1,т.5 от ППЗОП и да бъде предоставен пълен достъп по електронен път до документацията за участие в открития конкурс на интернет сайта на Община Никола Козлево – www.nikolakozlevo.bg, за да се използват възможностите предвидени в чл.35, ал.3 от ЗОП.

 

НУЖНАТА ДОКУМЕНТАЦИЯ ЗА УЧАСТИЕ МОЖЕТЕ ДА ИЗТЕГЛИТЕ ОТ ТУК