Публична покана за доставка на нов МИКРОБУС

 

 

 

ОБЩИНА НИКОЛА КОЗЛЕВО, ОБЛАСТ ШУМЕН

ПЛ. “23 – ти СЕПТЕМВРИ” № 5 ТЕЛ: 05328 20-02, ФАКС: 05328 20-20 e – mail : obankozlevo@mail.bg, obankozlevo@abv.bg, www.nikolakozlevo.bg

 

ПУБЛИЧНА ПОКАНА

1

02.04.2012 г., село Никола Козлево

 

На основание  чл.7, т.1 и чл.14, ал.3 от ЗОП, община Никола Козлево село Никола Козлево пл. „23-ти септември“ №5, отправя покана  за възлагане на доставка на „Доставка на пътнически микробус за нуждите на община Никола Козлево“ по реда на глава осма "а" от ЗОП.

1.Изисквания на община Никола Козлево за изпълнение на поръчката– да се достави нов пътнически микробус къса база за превоз на пътници с места за сядане 8+1. Всички останали изисквания са посочени в документацията към поканата

2.Критерий за избор на изпълнител – най-ниска цена;

3. Срок за получаване на офертите – до 17.04.2012 год. – 16:00 часа.

Офертите на кандидатите се представя в непрозрачен плик с надпис „Доставка на пътнически микробус за нуждите на община Никола Козлево“, който съдържа:

1. Плик № 1 с надпис „Документи за подбор”

1.1.  Заявление за участие – Образец №1;

1.2. Декларация по реда на  чл. 47, ал. 1, ал. 2 и ал. 5 от ЗОП – Образец №2;

1.3. Административни данни за лицето, което прави предложението – Образец № 3;

1.4. Справка за оборота от 2009, 2010 и 2011 година от дейност продажба на пътнически бусове;

1.5. Проект на договор подписан на всяка от страниците – Образец № 7

2. Плик № 2 „Предложение за изпълнение на поръчката”

2.1. Техническо предложение – Образец №4;

2.2. Декларация – Образец № 5

3. Плик № 3 „Предлагана цена”

3.1. Ценово предложение – Образец №6;

 


 

ДОКУМЕНТАЦИЯ за участие може да изтеглите от ТУК.