АКТУАЛНО:

КМЕТ НА ОБЩИНА

НИКОЛА КОЗЛЕВО


ЕШРЕФ ВЕЛИ РЕДЖЕБ

 

 


публикувано на: 29.09.2022 г

 публикувано на: 29.09.2022 г


РД - 293 от 28.09.2022 г. - осигуряване на обществения ред в навечерието на изборите за Народни представители и в изборния ден на 02.10.2022 год.

 


публикувано на: 26.09.2022 г

 

Община Никола Козлево уведомява всички членове на секционни избирателни комисии /СИК/ПСИК/ на територията на общината, че на 28.09.2022 год. /сряда/ от 17:30 часа в сградата на НЧ „Пробуда-1906“ с. Никола Козлево ще се проведе присъствено обучение във връзка с предстоящите избори за народно събрание – 02.10.2022 г.

 


публикувано на: 19.09.2022 г

 

Покана за редовна сесия на общински съвет Никола Козлево за 21.09.2022 година


публикувано на: 15.09.2022 г

 

Уведомление за инвестиционно предложение "Изграждане на Вятърен парк за производство на електрическа енергия - Ружица" на територията на община Каолиново и община Никола Козлево, обл. Шумен.

 


публикувано на: 13.09.2022 г.

 

График за заседания на ПК при ОбС - Никола Козлево - Септември 2022 год

 


публикувано на: 12.09.2022 г.

 

Уведомяваме жителите на община Никола Козлево за възможността да гласуват пробно с машина за гласуване, съгласно обявения графикпубликувано на: 09.09.2022 г.

 

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ НА ЧАСТИЧНО ИЗМЕНЕНИЕ НА ОБЩ УСТРОЙСТВЕН ПЛАН НА ОБЩИНА НИКОЛА КОЗЛЕВО

 


публикувано на: 01.09.2022 г.

 

Община Никола Козлево търси да назначи медицински сестри – 2 щатни бройки, към учебните заведения находящи се на територията на Община Никола Козлевопубликувано на: 01.09.2022 г.

 

Заповед РД - 256 от 01.09.2022 год. - Определяне на места за поставяне на агитационни материали на територията на Община Никола Козлево във връзка с предстоящите избори за народни представители на 02 октомври 2022 год.

 


публикувано на: 26.08.2022 г.

 

Община Никола Козлево търси да назначи счетоводни специалисти – 2 щатни бройки

 


публикувано на: 22.08.2022 г.

 

Процедура по провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на имоти стопанисвани от Общината

 


публикувано на: 22.08.2022 г.

 

Процедура по провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под аренда на имоти от общински поземлен фонд и имоти собственост на закрити училища.

 


публикувано на: 16.08.2022 г.

 

Съобщение на основание чл. 62, ал. 1 от Закона за водите - Басейнова дирекция "Черноморски район"

 


публикувано на: 16.08.2022 г.

 

Уведомление за инвестиционно предложение за "Фотоволтаична електроцентрала - 180kW за собствено потребление

 


публикувано на: 16.08.2022 г.

 

Заповед РД - 225 от 15.08.2022 год - Определям местата за обявяване на избирателните списъци на територията на Община Никола Козлево във връзка с произвеждането на насрочените на 02.10.2022 година избори за народни представители за Народно събрание.публикувано на: 11.08.2022 г.

 

Заповед РД-221 от 11.08.2022 год. Във връзка с произвеждането на насречените на 02.10.2022 год. избори за народни представители за Народно събрание

 


публикувано на: 8.08.2022 г.

Обявление на основание чл. 72, ал.3 от Правилника за прилагане на закона за собствеността и ползването на земеделските земи, ръководството на Общинска служба по земеделие - с. Никола Козлево, Ви уведомява, че са изготвени предварителни регистри и карти на масивите за ползване за землищата на територията на Община Никола Козлево изложени в Общинска служба по земеделие - с. Никола Козлево.

Съгласно чл.72, ал.4 от ППЗСПЗЗ, промени в предварителните регистри и карти могат да се правят до 15-ти август 2022г. при промяна в декларацията/заявленията, както и за отстраняване на допуснати грешки и неточности. 

публикувано на: 8.08.2022 г.

Обява на основание чл. 72б, ал. 4 от ППЗСПЗЗ. Общинска служба по земедели с. Никола Козлево, обявява график за провеждане на комисията по чл. 37в, ал. 1 от ЗСПЗЗ за землищата на територията на Община Никола Козлево, област Шумен.

 


публикувано на: 27.07.2022 г.

 

Заповед РД09-847 от 22.07.2022 - Пожаробезопасност

 


публикувано на: 01.04.2022 г.

 

РД-96 от 01.04.2022 год. - Пожароопасен сезон от 01.04.2022 год до 30.10.2022 год.

 


 

публикувано на: 10.08.2020 г.


Заповед № РД - 323 от 11.08.2020 - Забранявам ползването на вода от водоснабдителната мрежа за небитови цели - поливане на градини, миене на МПС и други дейности на територията на с. Църквица

 


 

 

 iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii