КМЕТ НА ОБЩИНА

НИКОЛА КОЗЛЕВО


ЕШРЕФ ВЕЛИ РЕДЖЕБ

 

 

 

 

АКТУАЛНО:


качено на 03,08,2017

ПРОГРАМА за работата на Oбщински съвет - Никола Козлево за м. Август 2017 г.

 


качено на 03,08,2017

График за заседания на ПК при ОбС - Никола Козлево - август 2017 год.качено на 03,08,2017


Процедура по провеждане на публичен търг с явно наддаване, за отдаване под наем на земеделски земи за стопанските 2017-2020 г., при следните условия:качено на 31,07,2017

ПОКАНА

На 01 август  2017 година от 13:00 часа на основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от ЗМСМА свиквам извънредна сесия на общински съвет Никола Козлево за 2017 година, при следния  дневен ред:

 


качено на 31,07,2017

На 31.07.2017 г. в с. Никола Козлево, в изпълнение на Заповед № 233/10.07.2017 г. на Кмета на Община Никола Козлево, е проведен публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на останали свободн свободни пасища и мери от общински поземлен фонд за стопанската 2017- 2018 г.

 


 

качено на 26,07,2017

ОТКРИВАМ

Процедура по провеждане на публичен търг с явно наддаване, за продажба на общински недвижим имот

 


качено на 22.07.2017

ПОКАНА

На 27 Юли  2017 година от 10.00 часа на основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от ЗМСМА свиквам извънредна сесия на общински съвет Никола Козлево за 2017 година, при следния  дневен ред:

 


качено на 20.07.2017

ОБЯВА

На основание чл. 26, ал. 2 и ал. 4 от Закона за нормативните актове

 


качено на 19.07.2017

ОБЯВЛЕНИЕ

Конкурс за заемане на длъжност: "Директор" на следните детски градини

 


 

ГРАФИК за заседания на постоянните комисии при общински съвет – Никола Козлево за месец Юли 2017г.качено на 11.07.2017

Процедура по провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на останали свободни пасища и мери от общински поземлен фонд - стопанската 2017-2018 година

 


качено на 10.07.2017

ОБЯВА

На основание чл. 26,ал. 2 и ал. 4 от Закона за нормативните актове, Общински съвет Никола Козлево предоставя възможност на заинтересованите лица да направят своите предложения и изразят становища  по Доклада от Кмета на Общината, относно:Обсъждане и приемане на Наредба за условията и реда за организиране на почасови съботно –неделни  и сезонни дейности.

За повече информация тук:

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii