Обявление ПУП - Заповед РД160/28.06.2011

 

 

ОБЩИНА НИКОЛА КОЗЛЕВО, ОБЛАСТ ШУМЕН ПЛ. “23 – ти СЕПТЕМВРИ” № 5 ТЕЛ. : 05328/21-78, факс:20-22  e – mail:obankozlevo@mail.bg

ДИРЕКЦИЯ „Устройство на територията,ГРАПО и СпД” obankozlevo@mail.bg

 

 

 

О Б Я В Л ЕН И Е

 

 

Общинска администрация Никола Козлево, Дирекция „Устройство на територията съм Специализирана администрация”, съобщава на всички заинтересовани лица че във връзка със Заповед  РД-160 от 28 юни 2011 година  и на основание чл.128, ал.1 от ЗУТ е допуснато изработването на проект за Подробен устройствен план  – Парцеларен план за ел.захранване на ветрогенераторен парк и пътна връзка в землището на с.Хърсово с ЕКАТТЕ 77582, с.Красен Дол с ЕКАТТЕ 39548  и с.Църквица с ЕКАТТЕ 78656 община Н.Козлево.

На основание чл. 215, ал. 1 и ал. 4 от ЗУТ  в 14-дневен срок от узнаване на съобщението, заинтересованите лица могат да обжалват заповед РД-160 от 28 юни 2011 година  ,  чрез Община Никола Козлево, пред Административен съд гр.Шумен.

 

ОТ ОБЩИНАТА