ПУБЛИЧНА ПОКАНА №1

 

 

ОБЩИНА НИКОЛА КОЗЛЕВО, ОБЛАСТ ШУМЕН ПЛ. “23 – ти СЕПТЕМВРИ” № 5 ТЕЛ./05328-2002, факс : 05328/20-20,

e – mail : obankozlevo@mail.bg,

 

 

ПУБЛИЧНА ПОКАНА

1

02.01.2014 год. село Никола Козлево

На основание  чл.7, т.1 и чл.14, ал.4 т.2 от ЗОП, община Никола Козлево село Никола Козлево пл. „23-ти септември“ №5, отправям покана  за възлагане на обществена поръчка с предмет „Въвеждане на механизми за мониторинг и контрол при формулиране и реализация на общински политики в община Никола Козлевопо обособени позиции:

Обособена позиция 1 “ Анализи и оценки на стратегически документи“,

Обособена позиция 2  „Изготвяне и/или актуализация на проекти за стратегически документи, „Механизъм за наблюдение и контрол и Правилник за работа на Обществения съвет““,

Р Е Ш И Х:

  1. Откривам обществена поръчка чрез публична покана с предмет: Въвеждане на механизми за мониторинг и контрол при формулиране и реализация на общински политики в община Никола Козлево” по обособени позиции:

Обособена позиция 1 “Анализи и оценки на стратегически документи“ и Обособена позиция 2 „Изготвяне и/или актуализация на проекти за стратегически документи, „Механизъм за наблюдение и контрол и Правилник за работа на Обществения съвет“;

  1. Прогнозна стойност на поръчката на стойност 51500,00 лв. (петдесет и една хиляди и петстотин лева) без ДДС, от които за обособена позиция №1: Анализи и оценки на стратегически документи –  29000,00 лв. без ДДС и за Обособена позиция №2: Изготвяне и/или актуализация на проекти за стратегически документи, Механизъм за наблюдение и контрол и Правилник за работа на Обществения съвет – 22500,00 лв. без ДДС;
  2. Одобрявам документацията за провеждане на обществена поръчка чрез публична покана по реда на глава осма "а" от ЗОП;
  3. Критерий за избор на изпълнител – икономически най-изгодна оферта съгласно методиката в документацията;
  4. Срок за получаване на офертите – до  16:00 часа на 09.01.2014 год.;

Нужната документация за участие можете да изтеглите от ТУК.

Весиле Али

Зам. Кмет на община Никола Козлево

Възложител съгласно Заповед РД-37 от 21 февруари 2013 година