ПУБЛИЧНА ПОКАНА №7

 

ПОКАНА

за представяне на оферта

на основание, чл. 14, ал. 4, т.2 по реда на Глава Осем „а” за възлагане на обществени поръчки чрез публична покана №7 от 1 юли 2013 година съгласно Закона за обществените поръчки (ЗОП)

Във връзка с Заповед № РД-175 от 01.07.2013 г., на заместник кмета на община Никола Козлево, с. Никола Козлево, обл. Шумен, за възлагане на обществена поръчка по реда на Глава 8а от ЗОП с предмет:

„Избор на консултант за управление изпълнението и отчитане на дейностите по проект: „Подобряване достъпа на населението и предоставяне на услуги и до уязвими групи чрез реконструкция и рехабилитация на общинската пътна инфраструктура” по Програма за развитие на селските райони 2007–2013, мярка 321“, Ви каним да представите оферта за извършване на горепосочената поръчка.

 

 


СЪОБЩЕНИЕ ЗА ДОПЪЛНЕНИЕ КЪМ ОБЯВАТА

 

До всички

Участници

В обществена поръчка по реда на чл. 14, ал. 4, т. 2 и чл. 101а, ал. 2 от ЗОП с предмет: Избор на консултант за управление изпълнението и отчитане на дейностите по проект: „Подобряване достъпа на населението и предоставяне на услуги и до уязвими групи чрез реконструкция и рехабилитация на общинската пътна инфраструктура” по Програма за развитие на селските райони 2007–2013, мярка 321

Относно – корекция на техническа грешка в Образец 14 - техническо  предложение, от документацията за участие в поръчката

Уважаеми дами и господа,

Поради допусната техническа грешка в Образец 14 - техническо  предложение, отпадат част от текстове на предложението поради което следва да се използва новия образец 14 на Техническо  предложение.


Възложител съгласно

Заповед РД-37 от 21.02.2013 година:

Весиле Али - Зам. Кмет на община Никола Козлево

 

Информация по чл. 22б, ал. 2, т. 14 от ЗОП

Качена на 21.11.2014 г.

Информация по чл. 22б, ал. 2, т. 15 от ЗОП

Качена на 21.11.2014 г.