„Превоз на ученици до средищните училища на територията на Община Никола Козлево“

 

 

 

 

ОБЩИНА НИКОЛА КОЗЛЕВО, ОБЛАСТ ШУМЕН ПЛ. “23 – ти СЕПТЕМВРИ” № 5 ТЕЛ./05328-2002ФАКС : 05328/20-20, e – mail : obankozlevo@mail.bg,

ПУБЛИЧНА ПОКАНА

6

03.09.2012г, село Никола Козлево

На основание  чл.7, т.1 и чл.14,  ал.4 т.2 от ЗОП, община Никола Козлево село Никола Козлево пл. „23-ти септември“ №5, отправям покана  за възлагане на обществена поръчка с предмет - „Превоз на ученици до средищните училища на територията на Община Никола Козлево“ по реда на глава осма "а" от ЗОП с прогнозна стойност 32700 (тридесет и две хиляди и седемстотин)  лева без ДДС.

Р Е Ш И Х:

  1. Откривам обществена поръчка чрез „Публична покана” с предмет: „Превоз на ученици до средищните училища на територията на Община Никола Козлево“;
  2. Одобрявам публичната покана за възлагане на доставката по реда на глава осма "а" от ЗОП;
    1. Критерий за избор на изпълнител – най-ниска цена;
    2. Срок за получаване на офертите – до  14:00 часа на 11.09. 2012 год.;
    3. Одобрявам  документацията за участие в обществена поръчка по т.1

ВЪЗЛОЖИТЕЛ СЪГЛАСНО

Заповед РД-156 от 02 юли 2012 година:

Весиле Али

Зам. Кмет на община Никола Козлево

 

НУЖНИТЕ ПОКАЗАНИЯ МОЖЕТЕ ДА ИЗТЕГЛИТЕ ОТ ТУК