ОБЯВЛЕНИЕ ПО ПУП - с. Вълнари


ОБЩИНА НИКОЛА КОЗЛЕВО, ОБЛАСТ ШУМЕН

ПЛ. “23 – ти СЕПТЕМВРИ” № 5 ТЕЛ./ФАКС : 05328/20-22, e – mail:obankozlevo@mail.bg

Дирекция „Устройство на територията и Специализирани дейности” obankozlevo@mail.bg

 

 

 

 

 

О Б Я В Л Е Н И Е

 

 

 

Общинска администрация Никола Козлево, област Шумен, Дирекция „Устройство на територията и специализирани дейности”, на основание чл.124б, ал. 2 от ЗУТ,  обявява на заинтересованите лица, че с Решение № 170 от 29.11.2012 година, Общински съвет Никола Козлево, на основание чл. 124 ал. 1 от ЗУТ дава  Разрешение за изработване на проект за изменение на Подробен устройствен план  - План за Регулация  за УПИ І-общ., ІІ-114 кв. 19, УПИ ІІІ-общ. кв. 66 и ок 38-35-36 и ок 37-35, по плана на с. Вълнари, община Никола Козлево.

Съгласно чл. 124б, ал. 4 от ЗУТ, решението не подлежи на оспорване.
От Общината

02.01.2013 година