ПУБЛИЧНА ПОКАНА №5

 

 

ОБЩИНА НИКОЛА КОЗЛЕВО, ОБЛАСТ ШУМЕН

ПЛ. “23 – ти СЕПТЕМВРИ” № 5 ТЕЛ./05328-2002, факс : 05328/20-20,

e – mail : obankozlevo@mail.bg,

 

 

ПУБЛИЧНА ПОКАНА

№5

04.02.2014 г., село Никола Козлево

 

На основание чл. 7, т.1 и чл.14, ал.4 т.2 от ЗОП, община Никола Козлево - село Никола Козлево, пл. „23-ти Септември“ № 5, отправям покана  за възлагане на обществена поръчка с предмет „Избор на изпълнител за провеждане на три модулни обучения по ключови компетентности и обучение „Компютърни умения за повишаване ефективността на административната дейност в малките населени места” по проект с ДПБФП № 13-22-4/10.12.2013 г ., ОПАК„  по обособени позиции:

Обособена позиция 1 „Избор на изпълнител за провеждане на три модулни обучения по ключови компетентности по проект с ДПБФП № 13-22-4/10.12.2013 г., ОПАК„;

Обособена позиция 2 „Обучение „Компютърни умения за повишаване ефективността на административната дейност в малките населени места” по проект с ДПБФП № 13-22-4/10.12.2013 г ., ОПАК

на обща стойност 56 000.00 (петдесет и шест хиляди) лв. без ДДС.

Р Е Ш И Х:

1. Откривам обществена поръчка чрез „Публична покана” с предмет: „Избор на изпълнител за провеждане на три модулни обучения по ключови компетентности и обучение „Компютърни умения за повишаване ефективността на административната дейност в малките населени места” по проект с ДПБФП № 13-22-4/10.12.2013 г ., ОПАК„  по обособени позиции:

Обособена позиция 1 „Избор на изпълнител за провеждане на три модулни обучения по ключови компетентности по проект с ДПБФП № 13-22-4/10.12.2013 г., ОПАК„;

Обособена позиция 2  „Обучение „Компютърни умения за повишаване ефективността на административната дейност в малките населени места” по проект с ДПБФП № 13-22-4/10.12.2013 г ., ОПАК

2. Одобрявам публичната покана за възлагане на услуга по реда на глава осма "а" от ЗОП;

3. Критерий за избор на изпълнител – икономически най-изгодна оферта съгласно комплексна оценка - при следните показатели:

Оценката се извършва по посочените показатели и съответните им относителни тежести и съгласно   следната формула:

КО = ТП + ФП

3.1. Показатели за оценяване са два типа:

Ÿ       Технически показатели (ТП) –– максимално възможна оценка 60 точки;

  • Финансови показатели (ФП) – предложена от участника крайна цена – максимално възможна оценка 40 точки,

3.2.     Последователност и методика на оценка:

ЕТАП ЕДНО:

ТЕХНИЧЕСКА ОЦЕНКА на офертата – техническите показатели (ТП) по следните показатели и формула-  ТП= П1+П2 + П3

П1 – Срок за организиране на обучение в календарни дни – 10 точки;

П 1 = (С1min / C1i) x 10

Където С1i e срока в дни (календарни) за организиране на обучение - равен на сумата от сроковете за организиране на обучение за всяка обособена позиция, съгласно Техническото предложение на съответния Оферент

Където С1min e минималния срок за организиране на обучение - равен на сумата от сроковете за организиране на обучение за всяка обособена позиция, съгласно Техническото предложение на оферента, предложил най-кратък срок за организиране.

Срокът за организиране на обучение трябва да е посочен в цели числа. Предложения, които са в дробни числа ще бъдат отстранени от участие в процедурата като неотговарящи на изискванията на възложителя.

П2 – Искано авансово плащане - 5 точки;

П2 = (Авmax - Авi )/ (Авmax – Авmin ) x 5

Където Авi e предложение за искан аванс в %, съгласно Техническото предложение на съответния участник за изпълнение на поръчката.

Където Авmin и Авmax са съответно предложенията за искан аванс в % от  Техническото предложение на участника, предложил най-малък и най-голям  % искан аванс в за изпълнение на поръчката

Искания аванс трябва да е в цяло число процент .

Оферти с предложения за искан аванс  за изпълнение, които не са изразени в цяло число, различно от нула или са повече от 2 %, няма да бъдат разглеждани (ще бъдат отстранени от участие като неотговарящи на изискванията на Възложителя)

П3 – Оценка на техническото предложение на участника   – 45 точки;

П3 = Методология за провеждане на обученията и рискове застрашаващи изпълнението им (качество на предложената оферта)

ЕТАП ДВЕ:

ФИНАНСОВИ ПОКАЗАТЕЛИ (ФП) - предложена от оферента крайна цена оценката се формира по следния начин :

ФП – Предложена цена – 40 точки

ФП = (Цmin / Цi) x 40

Където Цi e предложена крайна обща цена (без ДДС) за съгласно Ценовото предложение на съответния участник.

Където Цmin e минималната предложена крайна обща цена (без ДДС) съгласно Ценовото предложение на участника, предложил най-ниска обща цена.

  1. 4. Срок за получаване на офертите – до  14:00 часа на 12.02.2014 год.;
  2. 5. Одобрявам  документацията за участие в обществена поръчка по т.1.

Нужните документи за участие можете да изтеглите от ТУК .

ВЪЗЛОЖИТЕЛ СЪГЛАСНО

Заповед РД-37 от 21.02.2013 година:

Весиле Али - Зам. Кмет на община Никола Козлево

ТХ/СС