Проект: „Ремонт, оборудване и обзавеждане на СУ „Цанко Бакалов Церковски” – с. Никола Козлево, общ. Никола Козлево” по сключени договор № 27/07/2/0/00480/ 05.12.2017 г. с ДФ „Земеделие”, подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“, от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от „Програма за развитие на селските райони 2014-2020”

 

Качено на 06.12.2017