АКТУАЛНО:

КМЕТ НА ОБЩИНА

НИКОЛА КОЗЛЕВО


ЕШРЕФ ВЕЛИ РЕДЖЕБ

 

 

 


 

публикувано на: 8.08.2022 г.

Обявление на основание чл. 72, ал.3 от Правилника за прилагане на закона за собствеността и ползването на земеделските земи, ръководството на Общинска служба по земеделие - с. Никола Козлево, Ви уведомява, че са изготвени предварителни регистри и карти на масивите за ползване за землищата на територията на Община Никола Козлево изложени в Общинска служба по земеделие - с. Никола Козлево.

Съгласно чл.72, ал.4 от ППЗСПЗЗ, промени в предварителните регистри и карти могат да се правят до 15-ти август 2022г. при промяна в декларацията/заявленията, както и за отстраняване на допуснати грешки и неточности. 

публикувано на: 8.08.2022 г.

Обява на основание чл. 72б, ал. 4 от ППЗСПЗЗ. Общинска служба по земедели с. Никола Козлево, обявява график за провеждане на комисията по чл. 37в, ал. 1 от ЗСПЗЗ за землищата на територията на Община Никола Козлево, област Шумен.

 


публикувано на: 27.07.2022 г.

 

Заповед РД09-847 от 22.07.2022 - Пожаробезопасностпубликувано на: 21.07.2022 г.

 

Покана за редовна сесия на общински съвет Никола Козлево за 28.07.2022 годинапубликувано на: 21.07.2022 г.

 

График за заседания на ПК при ОбС - Никола Козлево - Юли 2022 год.

 


публикувано на: 11.07.2022 г.

 

Процедура по провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на урегулирани поземлени имоти /УПИ/ във населените места на село Никола Козлево и село Вълнари.публикувано на: 11.07.2022 г.

 

Процедура по провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на специален автомобил марка „Седдон Аткинсон“ модел м 526260 ЦДД.публикувано на: 07.07.2022 г.

 

Община Никола Козлево търси да назначи счетоводни специалисти – 2 щатни бройки, към дирекция „Финансово-стопански дейности и административно обслужване”

 


публикувано на: 01.04.2022 г.

 

РД-96 от 01.04.2022 год. - Пожароопасен сезон от 01.04.2022 год до 30.10.2022 год.

 


 

публикувано на: 10.08.2020 г.


Заповед № РД - 323 от 11.08.2020 - Забранявам ползването на вода от водоснабдителната мрежа за небитови цели - поливане на градини, миене на МПС и други дейности на територията на с. Църквица

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii