Длъжностни лица, за които се изисква достъп до класифицирана информация, представляваща служебна тайна, съгласно Заповед № РД - 273 от 23.06.2016 г.


1. Иван Кирилов Иванов - заместник-кмет;

2. Феим Мехмед Насъф - заместник-кмет;

3. Петър Иванов Димитров - секретар, зав. регистратура за КИ

4. Иванка Стойнова Найденова - директор дирекция "ФСД и АО"

5. Нежля Айрединова Кямилова - юрисконсулт;

6. Николай Петков Славов - специалист "ГрЗ, ОМП, СИ" и служител ССИ

7. Айлин Нерминова Мехмедова - специалист "Деловодство"