ПУБЛИЧНА ПОКАНА №10

 

 

ОБЩИНА НИКОЛА КОЗЛЕВО, ОБЛАСТ ШУМЕН ПЛ. “23 – ти СЕПТЕМВРИ” № 5 ТЕЛ./05328-2002ФАКС : 05328/20-20,

e – mail : obankozlevo@mail.bg,

 

 

ПУБЛИЧНА ПОКАНА

№10

11.06.2014 год. село Никола Козлево

На основание  чл.7, т.1 и чл.14, ал.4 т.2 от ЗОП, община Никола Козлево село Никола Козлево пл. „23-ти септември“ №5, отправям публична покана за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Проектиране за основен ремонт на улици в населените места на община Никола Козлево“ с прогнозна стойност 15300 (петнадесет хиляди и триста лева)  без ДДС.

Р Е Ш И Х:

  1. Откривам обществена поръчка чрез „Публична покана” с предмет: Проектиране за основен ремонт на улици в населените места на община Никола Козлево“;
  2. Одобрявам публичната покана по реда на глава осма "а" от ЗОП;
  3. Критерий за избор на изпълнител – икономически най изгодна оферта с комплексна оценка КО=ПК1+ПК2 с показатели ПК1- цена на проектирането и ПК2-срок за изпълнение на поръчката;
  4. Срок за получаване на офертите – до 15:00 часа на 19.06.2014 год.;
  5. Одобрявам  документацията за участие в обществена поръчка по т.1.

 

Весиле Али

Зам. Кмет на община Никола Козлево

Възложител съгласно Заповед РД-37 от 21 февруари 2013 година

 

Нужните документи за участие можете да изтеглите от ТУК