Ниво на осигуреност на средствата за електронна идентификация при заявяване на общински е-услуги

 

 

Наименование на услугата

Ниво на осигуреност

1996 Издаване на разрешение за отсичане на над 5 /пет/ броя дървета и на лозя над 1 декар

ниско

2031 Издаване на разрешение за отсичане на дълготрайни декоративни дървета и дървета с историческо значение

ниско

2046 Експертна оценка на дървесина и храстова растителност

ниско

2067 Съгласуване на инвестиционни проекти на сгради и съоръжения на техническата инфраструктура по отношение на предвидени мероприятия за благоустрояване с оглед на функционалното предназначение и правилната им експлоатация

значително

2068 Издаване на превозен билет за транспортиране на добита дървесина извън горските територии

значително

2099 Справки (устни и писмени) от кадастъра

ниско

2118 Вписване на сдруженията на собствениците в общинския регистър

значително

2119 Издаване на удостоверение за факти и обстоятелства по териториално и селищно устройство

значително

2120 Отразяване на промени в разписния списък към кадастрален план

високо

2097 Проверка за спазване определената линия на застрояване, заснемане и нанасяне на мрежи и съоръжения на техническата инфраструктура

ниско

2098 Проверка за установяване на съответствието на строежа с издадените строителни книжа и за това, че подробният устройствен план е приложен по отношение на застрояването

3начително

1998 Издаване на удостоверение за наличие или липса на задължения по Закона за местни данъци и такси

Високо

2014 Издаване на удостоверение за дължим размер на патентния данък

Високо

2071 Издаване на удостоверение за декларирани данни

Високо

2091 Издаване на удостоверение за дължим и платен данък върху наследство

Високо

2124 Издаване на копие от подадена данъчна декларация

Високо

2126 Заверка на документи по местни данъци и такси за чужбина

Високо

2131 Издаване на дубликат на документ за платен данък върху превозни средства

Високо

2393 Издаване на удостоверение за данъчна оценка на право на строеж

Високо

2395 Издаване на удостоверение за данъчна оценка на право на ползване

Високо

2396 Издаване на удостоверение за данъчна оценка на недвижим имот и за незавършено строителство

Високо

2834 Служебно предоставяне на информация за наличие или липса на задължения

Високо

9000 Заявление за заплащане на глоба по електронен път

ниско

9401 Данъчна декларация по чл.14 от ЗМДТ за облагане с данък върху недвижимите имоти

значително

9402 Данъчна декларация по чл. 54, ал. 4 от Закона за местните данъци и такси за притежаван лек или товарен автомобил с технически допустима максимална маса не повече от 3,5 тона

значително

9403 Данъчна декларация по чл. 54, ал. 4 от Закона за местните данъци и такси за притежавано пътно превозно средство - не повече от 3,5 тона

значително

9404 Данъчна декларация по чл. 54, ал. 4 от Закона за местните данъци и такси за притежавано въздухоплавателно средство

значително

9405 Данъчна декларация по чл. 54, ал. 4 от Закона за местните данъци и такси за притежавано плавателно средство

значително

9406 Данъчна декларация по чл. 14, ал. 2 от Закона за местните данъци и такси за необходимите данни за определяне на данъка върху недвижимите имоти на новопостроена сграда завършена в груб строеж и на самостоятелните обекти в нея

значително

9407 Данъчна декларация по чл. 27 от ЗМДТ за освобождаване от данък върху недвижимите имоти или за ползване на данъчно облекчение

значително

9408 Данъчна декларация по чл. 49, ал. 3 от ЗМДТ за облагане с данък при безвъзмездно придобиване на имущества

значително

9409 Данъчна декларация по чл. 32, ал. 1 от Закона за местните данъци и такси за облагане с данък върху наследствата

значително

9410 Декларация по чл. 71, т. 1 от ЗМДТ за освобождаване от такса за сметосъбиране и сметоизвозване

значително

9411 ИСКАНЕ за прихващане или възстановяване на недължимо платени задължения и такси по ЗМДТ

значително

9412 Данъчна декларация по чл. 61н от Закона за местните данъци и такси за облагане с патентен данък

значително

9413 Искане за отписване на публични общински вземания, погасени по давност на основание чл.173, във връзка с чл.171 от ДОПК

значително

9414 Декларация по чл. 61х от ЗМДТ за облагане с данък върху таксиметров превоз на пътници

значително

9415 Декларация по чл. 61р, ал. 5 от Закона за местните данъци и такси за облагане с туристически данък

значително

2100 Издаване на разрешение за поставяне на рекламно-информационни елементи

ниско

2101 Издаване на разрешение за специално ползване на пътя чрез изграждане на рекламно съоръжение

ниско

2121 Издаване на разрешение за специално ползване чрез експлоатация на рекламно съоръжение в обхвата на пътя и обслужващите зони

ниско

2006 Измерване, кубиране и маркиране на дървесина, добита извън горския фонд

ниско

2007 Издаване на удостоверение за билки от култивирани лечебни растения

ниско

2045 Издаване на разрешително за достъп до горски територии

ниско

2066 Издаване на позволително за ползване на лечебни растения

високо

2086 Издаване на разрешение за отсичане и изкореняване до 5 дървета и до 1 дка лозя в селскостопанските земи

ниско

2093 Издаване на предписание за насочване на битовите и строителните отпадъци

ниско

2122 Издаване на удостоверение за собственост на земеделска земя от емлячен регистър

значително

2127 Приемане и обработка на заявления за изготвяне на предложения до общинския съвет за отпускане на персонални пенсии

ниско

2011 Определяне на място за спирката, която ще ползва превозвачът по международни автобусни линии

ниско

2012 Издаване на карта за безплатно паркиране на МПС, обслужващи хора с трайни увреждания и използване на улеснения при паркиране

значително

2051 Издаване на разрешително за тежки и извънгабаритни товари

ниско

2070 Издаване на разрешение за специално ползване на пътя чрез изграждане на нови и ремонт на съществуващи подземни и надземни линейни или отделно стоящи съоръжения в обхвата на пътя

значително

2087 Регистрация на пътни превозни средства с животинска тяга

ниско

2103 Издаване на разрешение за специално ползване на пътя чрез временно ползване на части от пътното платно и на земи в обхвата на пътя

значително

2394 Съгласуване на проекти за организация на движението (ОД) и паркирането, светофарни уредби, промени в съществуващата ОД и режима на работа на светофарните уредби по искане на физически и юридически лица

значително

0357 Прекратяване на правата, произтичащи от удостоверение за регистрация за извършване на таксиметров превоз на пътници по молба на неговия притежател

високо

0594 Издаване на удостоверение за регистрация за извършване на таксиметров превоз на пътници

високо

0815 Издаване на дубликат на удостоверение за регистрация за извършване на таксиметров превоз на пътници

значително

1229 Вписване на автомобили и/или водачи, които извършват таксиметров превоз на пътници от името на регистриран превозвач, но за своя сметка в списъците към удостоверението за регистрация на превозвача

високо

1230 Отписване на автомобили и/или водачи, които извършват таксиметров превоз на пътници от името на регистриран превозвач, но за своя сметка в списъците към удостоверението за регистрация на превозвача

високо

1442 Отразяване на промени в обстоятелствата, вписани в удостоверение за регистрация за извършване на таксиметров превоз на пътници

високо

2008 Вписване на промени в обстоятелствата за категоризирани заведения за хранене и развлечения и издаване на удостоверение

високо

2009 Издаване на разрешение за специално ползване на пътя чрез изграждане на търговски крайпътен обект и пътни връзки към него

значително

2010 Издаване на разрешително за ползването на плувен басейн през летния сезон

значително

2035 Издаване на пропуски за влизане в зоните и улиците, ограничени за движение на пътни превозни средства

ниско

2047 Категоризация на места за настаняване

високо

2048 Вписване на промени в обстоятелствата за категоризирани места за настаняване и издаване на удостоверение

високо

2049 Издаване на разрешително за ползването на морски плаж през летния сезон

значително

2050 Прекратяване на категория на туристически обект

високо

2069 Издаване на разрешение за таксиметров превоз на пътници и холограмни стикери за автомобилите

високо

2088 Категоризация на заведения за хранене и развлечение

високо

2089 Потвърждаване или промяна категорията на туристически обект

високо

2090 Издаване на разрешение за специално ползване на пътя чрез експлоатация на търговски крайпътен обект и пътни връзки към него

значително

2123 Издаване на дубликат на удостоверение за определен вид и категория на туристически обекти

значително

2715 Издаване на дубликат на разрешение за таксиметров превоз на пътници

значително

3087 Приемане на уведомление за работно време при откриване на обект или заявяване промяна на работното време на обекта

ниско

3122 Регистриране на места за настаняване клас "В" - апартаменти за гости и стаи за гости

високо

1997 Издаване на удостоверение за настоящ адрес при вече регистриран настоящ адрес

високо

2000 Издаване на многоезично извлечение от акт за гражданско състояние

високо

2016 Издаване на удостоверение за наследници

високо

2017 Издаване на удостоверение за сключване на брак от български гражданин в чужбина

високо

2020 Издаване на заверен препис или копие от личeн регистрационeн картон или страница от семейния регистър на населението

високо

2033 Възстановяване или промяна на име

високо

2034 Издаване на препис-извлечение от акт за смърт за втори и следващ път

значително

2036 Издаване на удостоверение за съпруг/а и родствени връзки

високо

2037 Издаване на удостоверение за сключен граждански брак - дубликат

високо

2038 Издаване на удостоверение за липса на съставен акт за гражданско състояние (акт за раждане, акт за смърт)

високо

2039 Издаване на препис от семеен регистър, воден до 1978 г.

високо

2040 Отразяване на избор или промяна на режим на имуществените отношения между съпрузи

високо

2053 Припознаване на дете

високо

2056 Издаване на удостоверение за промени на постоянен адрес, регистриран след 2000 година

високо

2057 Издаване на удостоверение за родените от майката деца

високо

2073 Издаване на удостоверение за снабдяване на чужд гражданин с документ за сключване на граждански брак в Република България

високо

2075 Издаване на удостоверение за семейно положение, съпруг/а и деца

високо

2076 Издаване на удостоверение за раждане - дубликат

високо

2079 Издаване на удостоверение за постоянен адрес след подаване на заявление за заявяване или за промяна на постоянен адрес

високо

2080 Съставяне на актове за гражданско състояние на български граждани, които имат актове, съставени в чужбина

високо

2092 Издаване на удостоверение за идентичност на лице с различни имена

високо

2104 Издаване на удостоверение за промени на настоящ адрес регистриран след 2000 година

високо

2107 Издаване на удостоверение за настоящ адрес след подаване на адресна карта за заявяване или за промяна на настоящ адрес

високо

2108 Издаване на удостоверение за правно ограничение

високо

2109 Издаване на удостоверение за семейно положение

високо

2110 Заверка на документи по гражданско състояние за чужбина

високо

2128 Издаване на удостоверение за постоянен адрес при вече регистриран постоянен адрес

високо

2132 Промяна в актовете за гражданско състояние

високо

2138 Издаване на удостоверение за вписване в регистъра на населението

високо

2390 Комплектоване и проверка на документи към искане за установяване на българско гражданство

високо

2391 Издаване на удостоверения за настойничество и попечителство (учредено по реда на чл. 155 от СК и по право - по чл. 173 от СК)

високо

2667 Одобряване на План за управление на строителните отпадъци и/или План за безопасност и здраве

значително

1988 Издаване на удостоверение за отписване на имот от актовите книги за имотите - общинска собственост, или за възстановен общински имот

значително

2021 Издаване на удостоверение за наличие или липса на претенции за възстановяване на собствеността върху недвижими имоти

значително

2022 Справка относно разпределение на идеални части от общите части на сгради с етажна собственост

ниско

2059 Издаване на заповед за изземване на имот

значително

2078 Издаване на удостоверение за наличие или липса на съставен акт за общинска собственост

значително

2081 Издаване на удостоверение относно собствеността на недвижими имоти

значително

2095 Справки по актовите книги и издаване на заверени копия от документи относно общинска собственост

значително

2105 Установяване на жилищни нужди - картокетиране и издаване на удостоверение

значително

2470 Отразяване на настъпила промяна в списъците на граждани с многогодишни жилищноспестовни влогове

значително

2878 Обработване на заявление-декларация за обстоятелствена проверка

Високо

2982 Издаване на сертификат за инвестиция клас В по Закона за насърчаване на инвестициите

високо

2984 Определяне на прилежаща площ към сграда в режим на етажна собственост и предоставянето й на съответната етажна собственост за поддържане и използване

значително

1986 Разрешаване изработването на план-извадка от подробен устройствен план

значително

1989 Издаване на разрешения за поставяне на преместваеми обекти

значително

1990 Осъществяване на контрол по строителството при откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия и ниво на строежа

значително

1991 Издаване на удостоверения, че обособените дялове или части отговарят на одобрени за това инвестиционни проекти за извършване на доброволна делба ​

значително

1992 Включване на земеделски земи в границите на урбанизираните територии

високо

1993 Издаване на разрешително за ползване на водни обекти - публична общинска собственост, с изключение на разрешителните по чл. 46, ал. 1, т. 3 от Закона за водите

значително

2001 Допускане изработването на проекти за изменение на подробни устройствени планове

високо

2004 Издаване на разрешително за водовземане от води, включително от язовири и микроязовири и минерални води - публична общинска собственост, както и от находища на минерални води - изключителна държавна собственост, които са предоставени безвъзмездно за управление и ползване от общините

значително

2005 Учредяване на еднократно право на прокарване и/или преминаване на съоръжение на техническата инфраструктура през имот-общинска собственост

значително

2018 Удостоверение за административен адрес на поземлени имоти

значително

2023 Съгласуване на идейни инвестиционнни проекти

значително

2024 Одобряване на проект-заснемане на извършен разрешен строеж, когато одобрените инвестиционни проекти са изгубени

значително

2025 Разрешаване изработването на комплексен проект за инвестиционна инициатива

значително

2027 Издаване на скици за недвижими имоти

значително

2041 Издаване на разрешение за строеж в поземлени имоти в горски територии без промяна на предназначението

значително

2043 Издаване на заповед за учредяване на право на прокарване на отклонения от общи мрежи и съоръжения на техническата инфраструктура през чужди имоти

високо

2054 Разглеждане и одобряване на инвестиционни проекти, по които се издава разрешение за строеж

значително

2060 Издаване разрешение за изработване на подробни устройствени планове

високо

2061 Допускане на изменения в одобрен инвестиционен проект

високо

2062 Регистриране и въвеждане на строежи в експлоатация, издаване на удостоверение за въвеждане в експлоатация за видовете строежи от IV и V категория

високо

2063 Издаване на констативни протоколи и удостоверения за степен на завършеност на строежи

значително

2064 Издаване заповед за осигуряване достъп в недвижими имоти

значително

2065 Одобряване на протокол за утвърждаване на размер и граници на терени за рекултивация

значително

2082 Удостоверения за идентичност на урегулиран поземлен имот

значително

2083 Издаване на виза за проектиране

високо

2084 Издаване на удостоверение за търпимост на строеж

значително

2085 Издаване на удостоверение за нанасяне на новоизградени сгради в действащия кадастрален план по чл.54а ал.3 от ЗКИР, във връзка с чл.175 от ЗУТ

високо

2111 Изготвяне на справки на заинтересувани лица относно изменения на устройствени планове и схеми

значително

2112 Издаване на разрешение за строеж

значително

2113 Презаверяване на разрешение за строеж, което е изгубило действието си поради изтичане на срока

значително

2114 Издаване на заповед за учредяване право на преминаване през чужди поземлени имоти

значително

2115 Одобряване изменението на кадастрален план

високо

2116 Прокарване на временен път до урегулирани поземлени имоти, които имат лице по проектирани нови улици

значително

2117 Одобряване на подробен устройствен план

високо

2130 Издаване на разрешение за строеж без одобряване на инвестиционни проекти

значително

2517 Заверяване на преписи от документи и копия от планове и документация към тях

значително

2518 Изменение на план на новообразувани имоти

високо

2519 Издаване на заверен препис от решение на Общински експертен съвет

ниско

2879 Промяна на предназначението на сгради

значително

2956 Издаване на разрешение за продължаване на строителството по спрян строеж

значително

3179 Издаване на разрешение за промяна на предназначението на сгради или на самостоятелни обекти в сгради без извършване на строителни и монтажни работи

значително

1994 Признаване и изпълнение на съдебно решение или друг акт на чуждестранен съд или друг орган

високо

2784 Вписване в Регистър на местните поделения на вероизповеданията

значително

Раздел Наименование на услугата Ниво на осигуреност
1 2 3
Административни услуги „Зелена система“ 1996 Издаване на разрешение за отсичане на над 5 /пет/ броя дървета и на лозя над 1 декар ниско
Административни услуги „Зелена система“ 2031 Издаване на разрешение за отсичане на дълготрайни декоративни дървета и дървета с историческо значение ниско
Административни услуги „Зелена система“ 2046 Експертна оценка на дървесина и храстова растителност ниско
Административни услуги „Зелена система“ 2067 Съгласуване на инвестиционни проекти на сгради и съоръжения на техническата инфраструктура по отношение на предвидени мероприятия за благоустрояване с оглед на функционалното предназначение и правилната им експлоатация значително
Административни услуги „Зелена система“ 2068 Издаване на превозен билет за транспортиране на добита дървесина извън горските територии значително
Административни услуги „Кадастър“ 2099 Справки (устни и писмени) от кадастъра ниско
2118 Вписване на сдруженията на собствениците в общинския регистър значително
Административни услуги „Кадастър“ 2119 Издаване на удостоверение за факти и обстоятелства по териториално и селищно устройство значително
Административни услуги „Кадастър“ 2120 Отразяване на промени в разписния списък към кадастрален план високо
Административни услуги „Контрол по строителството“ 2097 Проверка за спазване определената линия на застрояване, заснемане и нанасяне на мрежи и съоръжения на техническата инфраструктура ниско
Административни услуги „Контрол по строителството“ 2098 Проверка за установяване на съответствието на строежа с издадените строителни книжа и за това, че подробният устройствен план е приложен по отношение на застрояването 3начително
Административни услуги „Местни данъци и такси“ 1998 Издаване на удостоверение за наличие или липса на задължения по Закона за местни данъци и такси Високо
Административни услуги „Местни данъци и такси“ 2014 Издаване на удостоверение за дължим размер на патентния данък Високо
Административни услуги „Местни данъци и такси“ 2071 Издаване на удостоверение за декларирани данни Високо
Административни услуги „Местни данъци и такси“ 2091 Издаване на удостоверение за дължим и платен данък върху наследство Високо
Административни услуги „Местни данъци и такси“ 2124 Издаване на копие от подадена данъчна декларация Високо
Административни услуги „Местни данъци и такси“ 2126 Заверка на документи по местни данъци и такси за чужбина Високо
Административни услуги „Местни данъци и такси“ 2131 Издаване на дубликат на документ за платен данък върху превозни средства Високо
Административни услуги „Местни данъци и такси“ 2393 Издаване на удостоверение за данъчна оценка на право на строеж Високо
Административни услуги „Местни данъци и такси“ 2395 Издаване на удостоверение за данъчна оценка на право на ползване Високо
Административни услуги „Местни данъци и такси“ 2396 Издаване на удостоверение за данъчна оценка на недвижим имот и за незавършено строителство Високо
Административни услуги „Местни данъци и такси“ 2834 Служебно предоставяне на информация за наличие или липса на задължения Високо
Административни услуги „Местни данъци и такси“ 9000 Заявление за заплащане на глоба по електронен път ниско
Административни услуги „Местни данъци и такси“ 9401 Данъчна декларация по чл.14 от ЗМДТ за облагане с данък върху недвижимите имоти значително
Административни услуги „Местни данъци и такси“ 9402 Данъчна декларация по чл. 54, ал. 4 от Закона за местните данъци и такси за притежаван лек или товарен автомобил с технически допустима максимална маса не повече от 3,5 тона значително
Административни услуги „Местни данъци и такси“ 9403 Данъчна декларация по чл. 54, ал. 4 от Закона за местните данъци и такси за притежавано пътно превозно средство - не повече от 3,5 тона значително
Административни услуги „Местни данъци и такси“ 9404 Данъчна декларация по чл. 54, ал. 4 от Закона за местните данъци и такси за притежавано въздухоплавателно средство значително
Административни услуги „Местни данъци и такси“ 9405 Данъчна декларация по чл. 54, ал. 4 от Закона за местните данъци и такси за притежавано плавателно средство значително
Административни услуги „Местни данъци и такси“ 9406 Данъчна декларация по чл. 14, ал. 2 от Закона за местните данъци и такси за необходимите данни за определяне на данъка върху недвижимите имоти на новопостроена сграда завършена в груб строеж и на самостоятелните обекти в нея значително
Административни услуги „Местни данъци и такси“ 9407 Данъчна декларация по чл. 27 от ЗМДТ за освобождаване от данък върху недвижимите имоти или за ползване на данъчно облекчение значително
Административни услуги „Местни данъци и такси“ 9408 Данъчна декларация по чл. 49, ал. 3 от ЗМДТ за облагане с данък при безвъзмездно придобиване на имущества значително
Административни услуги „Местни данъци и такси“ 9409 Данъчна декларация по чл. 32, ал. 1 от Закона за местните данъци и такси за облагане с данък върху наследствата значително
Административни услуги „Местни данъци и такси“ 9410 Декларация по чл. 71, т. 1 от ЗМДТ за освобождаване от такса за сметосъбиране и сметоизвозване значително
Административни услуги „Местни данъци и такси“ 9411 ИСКАНЕ за прихващане или възстановяване на недължимо платени задължения и такси по ЗМДТ значително
Административни услуги „Местни данъци и такси“ 9412 Данъчна декларация по чл. 61н от Закона за местните данъци и такси за облагане с патентен данък значително
Административни услуги „Местни данъци и такси“ 9413 Искане за отписване на публични общински вземания, погасени по давност на основание чл.173, във връзка с чл.171 от ДОПК значително
Административни услуги „Местни данъци и такси“ 9414 Декларация по чл. 61х от ЗМДТ за облагане с данък върху таксиметров превоз на пътници значително
Административни услуги „Местни данъци и такси“ 9415 Декларация по чл. 61р, ал. 5 от Закона за местните данъци и такси за облагане с туристически данък значително
Административни услуги „Реклама“ 2100 Издаване на разрешение за поставяне на рекламно-информационни елементи ниско
Административни услуги „Реклама“ 2101 Издаване на разрешение за специално ползване на пътя чрез изграждане на рекламно съоръжение ниско
Административни услуги „Реклама“ 2121 Издаване на разрешение за специално ползване чрез експлоатация на рекламно съоръжение в обхвата на пътя и обслужващите зони ниско
Административни услуги „Селско стопанство и екология“ 2006 Измерване, кубиране и маркиране на дървесина, добита извън горския фонд ниско
Административни услуги „Селско стопанство и екология“ 2007 Издаване на удостоверение за билки от култивирани лечебни растения ниско
Административни услуги „Селско стопанство и екология“ 2045 Издаване на разрешително за достъп до горски територии ниско
Административни услуги „Селско стопанство и екология“ 2066 Издаване на позволително за ползване на лечебни растения високо
Административни услуги „Селско стопанство и екология“ 2086 Издаване на разрешение за отсичане и изкореняване до 5 дървета и до 1 дка лозя в селскостопанските земи ниско
Административни услуги „Селско стопанство и екология“ 2093 Издаване на предписание за насочване на битовите и строителните отпадъци ниско
Административни услуги „Селско стопанство и екология“ 2122 Издаване на удостоверение за собственост на земеделска земя от емлячен регистър значително
Административни услуги „Социални дейности“ 2127 Приемане и обработка на заявления за изготвяне на предложения до общинския съвет за отпускане на персонални пенсии ниско
Административни услуги „Транспорт“ 2011 Определяне на място за спирката, която ще ползва превозвачът по международни автобусни линии ниско
Административни услуги „Транспорт“ 2012 Издаване на карта за безплатно паркиране на МПС, обслужващи хора с трайни увреждания и използване на улеснения при паркиране значително
Административни услуги „Транспорт“ 2051 Издаване на разрешително за тежки и извънгабаритни товари ниско
Административни услуги „Транспорт“ 2070 Издаване на разрешение за специално ползване на пътя чрез изграждане на нови и ремонт на съществуващи подземни и надземни линейни или отделно стоящи съоръжения в обхвата на пътя значително
Административни услуги „Транспорт“ 2087 Регистрация на пътни превозни средства с животинска тяга ниско
Административни услуги „Транспорт“ 2103 Издаване на разрешение за специално ползване на пътя чрез временно ползване на части от пътното платно и на земи в обхвата на пътя значително
Административни услуги „Транспорт“ 2394 Съгласуване на проекти за организация на движението (ОД) и паркирането, светофарни уредби, промени в съществуващата ОД и режима на работа на светофарните уредби по искане на физически и юридически лица значително
Административни услуги „Търговия, туризъм, транспорт“ 0357 Прекратяване на правата, произтичащи от удостоверение за регистрация за извършване на таксиметров превоз на пътници по молба на неговия притежател високо
Административни услуги „Търговия, туризъм, транспорт“ 0594 Издаване на удостоверение за регистрация за извършване на таксиметров превоз на пътници високо
Административни услуги „Търговия, туризъм, транспорт“ 0815 Издаване на дубликат на удостоверение за регистрация за извършване на таксиметров превоз на пътници значително
Административни услуги „Търговия, туризъм, транспорт“ 1229 Вписване на автомобили и/или водачи, които извършват таксиметров превоз на пътници от името на регистриран превозвач, но за своя сметка в списъците към удостоверението за регистрация на превозвача високо
Административни услуги „Търговия, туризъм, транспорт“ 1230 Отписване на автомобили и/или водачи, които извършват таксиметров превоз на пътници от името на регистриран превозвач, но за своя сметка в списъците към удостоверението за регистрация на превозвача високо
Административни услуги „Търговия, туризъм, транспорт“ 1442 Отразяване на промени в обстоятелствата, вписани в удостоверение за регистрация за извършване на таксиметров превоз на пътници високо
Административни услуги „Търговия, туризъм, транспорт“ 2008 Вписване на промени в обстоятелствата за категоризирани заведения за хранене и развлечения и издаване на удостоверение високо
Административни услуги „Търговия, туризъм, транспорт“ 2009 Издаване на разрешение за специално ползване на пътя чрез изграждане на търговски крайпътен обект и пътни връзки към него значително
Административни услуги „Търговия, туризъм, транспорт“ 2010 Издаване на разрешително за ползването на плувен басейн през летния сезон значително
Административни услуги „Търговия, туризъм, транспорт“ 2035 Издаване на пропуски за влизане в зоните и улиците, ограничени за движение на пътни превозни средства ниско
Административни услуги „Търговия, туризъм, транспорт“ 2047 Категоризация на места за настаняване високо
Административни услуги „Търговия, туризъм, транспорт“ 2048 Вписване на промени в обстоятелствата за категоризирани места за настаняване и издаване на удостоверение високо
Административни услуги „Търговия, туризъм, транспорт“ 2049 Издаване на разрешително за ползването на морски плаж през летния сезон значително
Административни услуги „Търговия, туризъм, транспорт“ 2050 Прекратяване на категория на туристически обект високо
Административни услуги „Търговия, туризъм, транспорт“ 2069 Издаване на разрешение за таксиметров превоз на пътници и холограмни стикери за автомобилите високо
Административни услуги „Търговия, туризъм, транспорт“ 2088 Категоризация на заведения за хранене и развлечение високо
Административни услуги „Търговия, туризъм, транспорт“ 2089 Потвърждаване или промяна категорията на туристически обект високо
Административни услуги „Търговия, туризъм, транспорт“ 2090 Издаване на разрешение за специално ползване на пътя чрез експлоатация на търговски крайпътен обект и пътни връзки към него значително
Административни услуги „Търговия, туризъм, транспорт“ 2123 Издаване на дубликат на удостоверение за определен вид и категория на туристически обекти значително
Административни услуги „Търговия, туризъм, транспорт“ 2715 Издаване на дубликат на разрешение за таксиметров превоз на пътници значително
Административни услуги „Търговия, туризъм, транспорт“ 3087 Приемане на уведомление за работно време при откриване на обект или заявяване промяна на работното време на обекта ниско
Административни услуги „Търговия, туризъм, транспорт“ 3122 Регистриране на места за настаняване клас "В" - апартаменти за гости и стаи за гости високо
Административни услуги по гражданска регистрация и актосъставяне 1997 Издаване на удостоверение за настоящ адрес при вече регистриран настоящ адрес високо
Административни услуги по гражданска регистрация и актосъставяне 2000 Издаване на многоезично извлечение от акт за гражданско състояние високо
Административни услуги по гражданска регистрация и актосъставяне 2016 Издаване на удостоверение за наследници високо
Административни услуги по гражданска регистрация и актосъставяне 2017 Издаване на удостоверение за сключване на брак от български гражданин в чужбина високо
Административни услуги по гражданска регистрация и актосъставяне 2020 Издаване на заверен препис или копие от личeн регистрационeн картон или страница от семейния регистър на населението високо
Административни услуги по гражданска регистрация и актосъставяне 2033 Възстановяване или промяна на име високо
Административни услуги по гражданска регистрация и актосъставяне 2034 Издаване на препис-извлечение от акт за смърт за втори и следващ път значително
Административни услуги по гражданска регистрация и актосъставяне 2036 Издаване на удостоверение за съпруг/а и родствени връзки високо
Административни услуги по гражданска регистрация и актосъставяне 2037 Издаване на удостоверение за сключен граждански брак - дубликат високо
Административни услуги по гражданска регистрация и актосъставяне 2038 Издаване на удостоверение за липса на съставен акт за гражданско състояние (акт за раждане, акт за смърт) високо
Административни услуги по гражданска регистрация и актосъставяне 2039 Издаване на препис от семеен регистър, воден до 1978 г. високо
Административни услуги по гражданска регистрация и актосъставяне 2040 Отразяване на избор или промяна на режим на имуществените отношения между съпрузи високо
Административни услуги по гражданска регистрация и актосъставяне 2053 Припознаване на дете високо
Административни услуги по гражданска регистрация и актосъставяне 2056 Издаване на удостоверение за промени на постоянен адрес, регистриран след 2000 година високо
Административни услуги по гражданска регистрация и актосъставяне 2057 Издаване на удостоверение за родените от майката деца високо
Административни услуги по гражданска регистрация и актосъставяне 2073 Издаване на удостоверение за снабдяване на чужд гражданин с документ за сключване на граждански брак в Република България високо
Административни услуги по гражданска регистрация и актосъставяне 2075 Издаване на удостоверение за семейно положение, съпруг/а и деца високо
Административни услуги по гражданска регистрация и актосъставяне 2076 Издаване на удостоверение за раждане - дубликат високо
Административни услуги по гражданска регистрация и актосъставяне 2079 Издаване на удостоверение за постоянен адрес след подаване на заявление за заявяване или за промяна на постоянен адрес високо
Административни услуги по гражданска регистрация и актосъставяне 2080 Съставяне на актове за гражданско състояние на български граждани, които имат актове, съставени в чужбина високо
Административни услуги по гражданска регистрация и актосъставяне 2092 Издаване на удостоверение за идентичност на лице с различни имена високо
Административни услуги по гражданска регистрация и актосъставяне 2104 Издаване на удостоверение за промени на настоящ адрес регистриран след 2000 година високо
Административни услуги по гражданска регистрация и актосъставяне 2107 Издаване на удостоверение за настоящ адрес след подаване на адресна карта за заявяване или за промяна на настоящ адрес високо
Административни услуги по гражданска регистрация и актосъставяне 2108 Издаване на удостоверение за правно ограничение високо
Административни услуги по гражданска регистрация и актосъставяне 2109 Издаване на удостоверение за семейно положение високо
Административни услуги по гражданска регистрация и актосъставяне 2110 Заверка на документи по гражданско състояние за чужбина високо
Административни услуги по гражданска регистрация и актосъставяне 2128 Издаване на удостоверение за постоянен адрес при вече регистриран постоянен адрес високо
Административни услуги по гражданска регистрация и актосъставяне 2132 Промяна в актовете за гражданско състояние високо
Административни услуги по гражданска регистрация и актосъставяне 2138 Издаване на удостоверение за вписване в регистъра на населението високо
Административни услуги по гражданска регистрация и актосъставяне 2390 Комплектоване и проверка на документи към искане за установяване на българско гражданство високо
Административни услуги по гражданска регистрация и актосъставяне 2391 Издаване на удостоверения за настойничество и попечителство (учредено по реда на чл. 155 от СК и по право - по чл. 173 от СК) високо
Административно-технически услуги "Контрол по строителството" 2667 Одобряване на План за управление на строителните отпадъци и/или План за безопасност и здраве значително
Административно-технически услуги "Общинска собственост" 1988 Издаване на удостоверение за отписване на имот от актовите книги за имотите - общинска собственост, или за възстановен общински имот значително
Административно-технически услуги "Общинска собственост" 2021 Издаване на удостоверение за наличие или липса на претенции за възстановяване на собствеността върху недвижими имоти значително
Административно-технически услуги "Общинска собственост" 2022 Справка относно разпределение на идеални части от общите части на сгради с етажна собственост ниско
Административно-технически услуги "Общинска собственост" 2059 Издаване на заповед за изземване на имот значително
Административно-технически услуги "Общинска собственост" 2078 Издаване на удостоверение за наличие или липса на съставен акт за общинска собственост значително
Административно-технически услуги "Общинска собственост" 2081 Издаване на удостоверение относно собствеността на недвижими имоти значително
Административно-технически услуги "Общинска собственост" 2095 Справки по актовите книги и издаване на заверени копия от документи относно общинска собственост значително
Административно-технически услуги "Общинска собственост" 2105 Установяване на жилищни нужди - картокетиране и издаване на удостоверение значително
Административно-технически услуги "Общинска собственост" 2470 Отразяване на настъпила промяна в списъците на граждани с многогодишни жилищноспестовни влогове значително
Административно-технически услуги "Общинска собственост" 2878 Обработване на заявление-декларация за обстоятелствена проверка Високо
Административно-технически услуги "Общинска собственост" 2982 Издаване на сертификат за инвестиция клас В по Закона за насърчаване на инвестициите високо
Административно-технически услуги "Общинска собственост" 2984 Определяне на прилежаща площ към сграда в режим на етажна собственост и предоставянето й на съответната етажна собственост за поддържане и използване значително
Административно-технически услуги "Устройство на територията" 1986 Разрешаване изработването на план-извадка от подробен устройствен план значително
Административно-технически услуги "Устройство на територията" 1989 Издаване на разрешения за поставяне на преместваеми обекти значително
Административно-технически услуги "Устройство на територията" 1990 Осъществяване на контрол по строителството при откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия и ниво на строежа значително
Административно-технически услуги "Устройство на територията" 1991 Издаване на удостоверения, че обособените дялове или части отговарят на одобрени за това инвестиционни проекти за извършване на доброволна делба ​ значително
Административно-технически услуги "Устройство на територията" 1992 Включване на земеделски земи в границите на урбанизираните територии високо
Административно-технически услуги "Устройство на територията" 1993 Издаване на разрешително за ползване на водни обекти - публична общинска собственост, с изключение на разрешителните по чл. 46, ал. 1, т. 3 от Закона за водите значително
Административно-технически услуги "Устройство на територията" 2001 Допускане изработването на проекти за изменение на подробни устройствени планове високо
Административно-технически услуги "Устройство на територията" 2004 Издаване на разрешително за водовземане от води, включително от язовири и микроязовири и минерални води - публична общинска собственост, както и от находища на минерални води - изключителна държавна собственост, които са предоставени безвъзмездно за управление и ползване от общините значително
Административно-технически услуги "Устройство на територията" 2005 Учредяване на еднократно право на прокарване и/или преминаване на съоръжение на техническата инфраструктура през имот-общинска собственост значително
Административно-технически услуги "Устройство на територията" 2018 Удостоверение за административен адрес на поземлени имоти значително
Административно-технически услуги "Устройство на територията" 2023 Съгласуване на идейни инвестиционнни проекти значително
Административно-технически услуги "Устройство на територията" 2024 Одобряване на проект-заснемане на извършен разрешен строеж, когато одобрените инвестиционни проекти са изгубени значително
Административно-технически услуги "Устройство на територията" 2025 Разрешаване изработването на комплексен проект за инвестиционна инициатива значително
Административно-технически услуги "Устройство на територията" 2027 Издаване на скици за недвижими имоти значително
Административно-технически услуги "Устройство на територията" 2041 Издаване на разрешение за строеж в поземлени имоти в горски територии без промяна на предназначението значително
Административно-технически услуги "Устройство на територията" 2043 Издаване на заповед за учредяване на право на прокарване на отклонения от общи мрежи и съоръжения на техническата инфраструктура през чужди имоти високо
Административно-технически услуги "Устройство на територията" 2054 Разглеждане и одобряване на инвестиционни проекти, по които се издава разрешение за строеж значително
Административно-технически услуги "Устройство на територията" 2060 Издаване разрешение за изработване на подробни устройствени планове високо
Административно-технически услуги "Устройство на територията" 2061 Допускане на изменения в одобрен инвестиционен проект високо
Административно-технически услуги "Устройство на територията" 2062 Регистриране и въвеждане на строежи в експлоатация, издаване на удостоверение за въвеждане в експлоатация за видовете строежи от IV и V категория високо
Административно-технически услуги "Устройство на територията" 2063 Издаване на констативни протоколи и удостоверения за степен на завършеност на строежи значително
Административно-технически услуги "Устройство на територията" 2064 Издаване заповед за осигуряване достъп в недвижими имоти значително
Административно-технически услуги "Устройство на територията" 2065 Одобряване на протокол за утвърждаване на размер и граници на терени за рекултивация значително
Административно-технически услуги "Устройство на територията" 2082 Удостоверения за идентичност на урегулиран поземлен имот значително
Административно-технически услуги "Устройство на територията" 2083 Издаване на виза за проектиране високо
Административно-технически услуги "Устройство на територията" 2084 Издаване на удостоверение за търпимост на строеж значително
Административно-технически услуги "Устройство на територията" 2085 Издаване на удостоверение за нанасяне на новоизградени сгради в действащия кадастрален план по чл.54а ал.3 от ЗКИР, във връзка с чл.175 от ЗУТ високо
Административно-технически услуги "Устройство на територията" 2111 Изготвяне на справки на заинтересувани лица относно изменения на устройствени планове и схеми значително
Административно-технически услуги "Устройство на територията" 2112 Издаване на разрешение за строеж значително
Административно-технически услуги "Устройство на територията" 2113 Презаверяване на разрешение за строеж, което е изгубило действието си поради изтичане на срока значително
Административно-технически услуги "Устройство на територията" 2114 Издаване на заповед за учредяване право на преминаване през чужди поземлени имоти значително
Административно-технически услуги "Устройство на територията" 2115 Одобряване изменението на кадастрален план високо
Административно-технически услуги "Устройство на територията" 2116 Прокарване на временен път до урегулирани поземлени имоти, които имат лице по проектирани нови улици значително
Административно-технически услуги "Устройство на територията" 2117 Одобряване на подробен устройствен план високо
Административно-технически услуги "Устройство на територията" 2130 Издаване на разрешение за строеж без одобряване на инвестиционни проекти значително
Административно-технически услуги "Устройство на територията" 2517 Заверяване на преписи от документи и копия от планове и документация към тях значително
Административно-технически услуги "Устройство на територията" 2518 Изменение на план на новообразувани имоти високо
Административно-технически услуги "Устройство на територията" 2519 Издаване на заверен препис от решение на Общински експертен съвет ниско
Административно-технически услуги "Устройство на територията" 2879 Промяна на предназначението на сгради значително
Административно-технически услуги "Устройство на територията" 2956 Издаване на разрешение за продължаване на строителството по спрян строеж значително
Административно-технически услуги "Устройство на територията" 3179 Издаване на разрешение за промяна на предназначението на сгради или на самостоятелни обекти в сгради без извършване на строителни и монтажни работи значително
Правни и административно-технически услуги 1994 Признаване и изпълнение на съдебно решение или друг акт на чуждестранен съд или друг орган високо
Правни и административно-технически услуги 2784 Вписване в Регистър на местните поделения на вероизповеданията значително