СЪОБЩЕНИЕ

ПУБЛИЧНО ЗАСЕДАНИЕ НА КОМИСИЯТА ЗА ОТВАРЯНЕ НА ЦЕНОВИ ОФЕРТИ

 

ОБЩИНА НИКОЛА КОЗЛЕВО, ОБЛАСТ ШУМЕН

ПЛ. “23 – ти СЕПТЕМВРИ” № 5 ТЕЛ: 05328 20-02, ФАКС: 05328 20-20,

e – mail : obankozlevo@mail.bg, obankozlevo@abv.bg

СЪОБЩЕНИЕ

На основание чл. 69а, ал. 3 от ЗОП, на 23.05.2013 г. от 9:30 часа в Заседателната зала на Община Никола Козлево на адрес: село Никола Козлево, пл. „23-ти септември” №5   ще се проведе публично заседание на комисията, назначена от Заместник кмета на община Никола Козлево, за отваряне на ценовите оферти, подадени от участниците в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Избор на консултант за осъществяване на независим строителен надзор при извършване на СМР на общински улици и пътища  с обособени позиции: SHU1102 /III-2073, Векилски – Никола Козлево/ Пет могили – Красен дол от км. 0+000 до км. 1+007; и „ ул. „Гроздан Узунов” с. Пет могили“", открита с Решение №1  от 27 март 2013 година.

От комисията