ПУБЛИЧНА ПОКАНА №15

 

ОБЩИНА НИКОЛА КОЗЛЕВО, ОБЛАСТ ШУМЕН ПЛ. “23 – ти СЕПТЕМВРИ” № 5 ТЕЛ./05328-2002,факс : 05328/20-20,

e – mail : obankozlevo@mail.bg,

 

ПУБЛИЧНА ПОКАНА

№15

21.07.2014 год. село Никола Козлево

 

На основание  чл.7, т.1 и чл.14, ал.4 т.1 от ЗОП, община Никола Козлево село Никола Козлево пл. „23-ти септември“ №5, отправям публична покана за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Извършване на строително-ремонтни дейности в сградния фонд на целодневни детски градини на територията на Община Никола Козлево“ с две обособени позиции и с прогнозна стойност 55007 лв. (петдесет и пет хиляди и седем лева) без включен ДДС. Отделната прогнозна стойност на вяска обособена позиция е:

За Обособена позиция 1 „Текущи ремонти на целодневни детски градини“ – 21674 (двадесет и една хиляди шестстотин и четиринадесет лева) без ДДС;

За Обособена позиция 2 „Изграждане на детски площадки“ – 33333 (тридесет и три хиляди тридесет и три лева) без ДДС.

Р Е Ш И Х:

1.Откривам обществена поръчка чрез „Публична покана” с предмет:Извършване на строително-ремонтни дейности в сградния фонд на целодневни детски градини на територията на Община Никола Козлево“ с две обособени позиции:
Обособена позиция 1 „Текущи ремонти на целодневни детски градини“ и
Обособена позиция 2 „Изграждане на детски площадки“;


2.Одобрявам публичната покана по реда на глава осма "а" от ЗОП;

3.Критерий за избор на изпълнител – икономически най изгодна оферта с комплексна оценка КО =  К1 + К2, където: К1- Срок за изпълнение на СМР - тежест 40 точки, К2-Обща цена за изпълнение на поръчката  -  тежест 60 точки;

4.Срок за получаване на офертите – до  15:00 часа на 28.07.2014 год.;


5.Одобрявам  документацията за участие в обществена поръчка по т.1.

Нужната документи за участие можете да изтеглите от ТУК .

Весиле Али

Зам. Кмет на община Никола Козлево

Възложител съгласно Заповед РД-37 от 21 февруари 2013 година