ПУБЛИЧНА ПОКАНА №9

 

 

 

ОБЩИНА НИКОЛА КОЗЛЕВО, ОБЛАСТ ШУМЕН ПЛ. “23 – ти СЕПТЕМВРИ” № 5 ТЕЛ./05328-2002ФАКС : 05328/20-20,

e – mail : obankozlevo@mail.bg,

 

 

 

ПУБЛИЧНА ПОКАНА

9

13.05.2014 год. село Никола Козлево

 

На основание  чл.7, т.1 и чл.14, ал.4 т.1 от ЗОП, община Никола Козлево село Никола Козлево пл. „23-ти септември“ №5, отправям покана  за възлагане на обществена поръчка с предмет “Ремонт за енергийна ефективност-ЦДГ с. Пет могили, Община Никола Козлево”, на стойност  142091,67 лв. (сто четиридесет и две хиляди и деветдесет и един лев и шестдесет и седем стотинки) без ДДС.

Р Е Ш И Х:

  1. Откривам обществена поръчка чрез „Публична покана” с предмет: „Ремонт за енергийна ефективност-ЦДГ с. Пет могили, Община Никола Козлево”;
  2. Одобрявам публичната покана за възлагане на доставката по реда на глава осма "а" от ЗОП;
  3. Критерий за избор на изпълнител – най-ниска цена;
  4. Срок за получаване на офертите – до 15:00 часа на 20.05.2014 год.;
  5. Одобрявам  документацията за участие в обществена поръчка по т.1.;

Нужните документи за участие можете да изтеглите от ТУК .

Елемент на оградата можете да изтеглите от ТУК .

Вида на съораженията на детската площадка можете да изтеглите от ТУК .

Спецификации на дограмата можете да изтеглите от ТУК .

ВЪЗЛОЖИТЕЛ СЪГЛАСНО

Заповед РД-37 от 21.02.2013 година:

Весиле Али - Зам. Кмет на община Никола Козлево

 

 

Информация по чл. 22б, ал. 2, т. 15 от ЗОП

Качена на 14.11.2014г.

 

Информация по чл. 22б, ал. 2, т.14 от ЗОП

Качена на 13.12.2014г.

 

Информация по чл. 22б, ал. 2, т. 16 от ЗОП

Качена на 08.05.2015 г.