ОБЯВЛЕНИЕ

На основание чл.10а от Закона за държавния служител, чл.14 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители и Заповед № РД-44 от 15.02.2021 година


ОБЯВЯВАМ КОНКУРС

1. За  длъжността: „ДИРЕКТОР на ДИРЕКЦИЯ „УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА, СПЕЦИАЛИЗИРАНИ ДЕЙНОСТИ И ЕВРОПЕЙСКИ ПРОЕКТИ” в  Община Никола Козлево.

2. Минималните и специфичните изисквания, предвидени в нормативните актове за заемане на длъжността са:

  • да отговаря на условията по чл. 7 от Закона за държавния служител;
  • степен образование – магистър в областта на архитектура, строителство и геодезия, икономика, социални дейности;
  • ранг – ІІІ младши и/или професионален опит – 4 /четири/ години, съгласно КДА;

3. Допълнителни умения и квалификации, носещи предимство на кандидатите:

  • познания в областта на местното самоуправление и местната администрация;
  • познания в спецификата на работа в бюджетно учреждение;
  • компетентност свързана с познаване, ползване и прилагане на нормативни документи, закони, постановления, наредби, правилници и други отнасящи се до работата на общинската администрация;
  • Компютърна грамотност.

4. Начинът на провеждане на конкурса:

- решаване на тест;

- интервю;

5. Необходими документи:

  • Копие от документите, удостоверяващи продължителността на професионалния опит;

6. Срок и място за подаване на документите:

Документите се подават лично или чрез пълномощник до 16.00 часа на 26.02.2021 г. в стая № 1, „Деловодство” в сградата на общината, с. Никола Козлево, област Шумен, пл. „23-ти септември” № 5.

7. Кратко описание на длъжността:

Да ръководи, планира, организира и контролира цялостната дейност на дирекцията във връзка с правомощията и задълженията на кмета на общината, произтичащи от специализираните закони и да носи отговорност за изпълнението на задачите на дирекцията пред кмета на общината, пред съответните министерства и държавни контролни органи

8. Граници (от-до) заплата определена за длъжността: 680-2200 лв.

9. Списъците и всички съобщения във връзка с конкурса ще се обявяват публично на таблото на входа на Общинска администрация Никола Козлево и на интернет страницата на община Никола Козлево.

 

 

Списък допуснати кандидати