ПУБЛИЧНА ПОКАНА №5 - „Доставка и монтаж на вътрешна отоплителна инсталация и котелна система”

 

 

 

ОБЩИНА НИКОЛА КОЗЛЕВО, ОБЛАСТ ШУМЕН

ПЛ. “23 – ти СЕПТЕМВРИ” № 5 ТЕЛ./05328-2002

ФАКС : 05328/20-20, e – mail : obankozlevo@mail.bg,

 

 

ПУБЛИЧНА ПОКАНА

№5

26.03.2013 год. село Никола Козлево

 

На основание  чл.7, т.1 и чл.14, ал.4 т.1 от ЗОП, община Никола Козлево село Никола Козлево пл. „23-ти септември“ №5, отправям покана  за възлагане на обществена поръчка с предмет „Доставка и монтаж на вътрешна отоплителна инсталация и котелна система с две обособени позиции: Обособена позиция №1: Доставка и монтаж на вътрешна отоплителна инсталация и котелна  система в Детска градина „Зорница”, село Никола Козлево, Община Никола Козлево и Обособена позиция №2: Доставка и монтаж на вътрешна отоплителна инсталация и котелна система в Детска градина „Радост”, село Пет Могили, Община Никола Козлево с прогнозна стойност 73 917 лв. (седемдесет и три хиляди деветстотин и седемнадесет лева) без ДДС, от които по Обособена позиция №1 – прогнозна стойност в размер на 35 833 лева без вкл. ДДС и по Обособена позиция №2 – прогнозна стойност в размер на 38084 лева без вкл. ДДС;

Р Е Ш И Х:

  1. Откривам обществена поръчка чрез „Публична покана” с предмет: „Доставка и монтаж на вътрешна отоплителна инсталация и котелна система”;
  2. Одобрявам публичната покана за възлагане на доставката по реда на глава осма "а" от ЗОП;
  3. Критерий за избор на изпълнител – икономически най-изгодна оферта съгласно документацията за участие;
  4. Срок за получаване на офертите – до  14:00 часа на 03.04.2013 год.;
  5. Одобрявам  документацията за участие в обществена поръчка по т.1.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ СЪГЛАСНО

Заповед РД-37 от 21.02.2013 година,

Весиле Али - Зам. Кмет на община Никола Козлево