КМЕТ НА ОБЩИНА

НИКОЛА КОЗЛЕВО


ЕШРЕФ ВЕЛИ РЕДЖЕБ

 

 

 

АКТУАЛНО:

 


На вниманието на участниците в конкурс за избор на "Здравен медиатор"

 

 

 


 

качено на 16.02.2018

Покана за втора редовна сесия на общински съвет Никола Козлево за 22 Февруари 2018 година

 


 

качено на 08.02.2018

Процедура по провеждане на публичен търг с явно наддаване, за продажба на общински недвижим имот в УПИ IV от квартал 45 по плана на с Вълнари, община Никола Козлево, обл. Шумен

 


качено на 08.02.2018

Процедура по провеждане на публичен търг с явно наддаване, за продажба на общински недвижим имот в УПИ III от квартал 45 по плана на с Вълнари, община Никола Козлево, обл. Шуменкачено на 08.02.2018

Процедура по провеждане на публичен търг с явно наддаване, за продажба на общински недвижим имот в УПИ XI от квартал 30 по плана на с Църквица, община Никола Козлево, обл. Шумен


 

Класиране на кандидат - потребители на социалната услуга "Лични асистенти", предлагана от "Център за почасово предоставяне на услуги за социално включване в общността или в домашна среда - община Никола Козлево".

 


качено на 02.02.2018

График за заседания на ПК при ОбС - Никола Козлево - Февруари 2018 год.

 


качено на 29.01.2018

Заповед № РД - 38 от 26.01.2018 г. - Относно Искане за служебно предоставяне на информация за наличие или липса на задължения по чл.87, ал.11ДОПК

 


качено на 24.01.2018

Процедура по провеждане на публичен търг с явно наддаване, за продажба на общински недвижим имот в УПИ XXIV от квартал 38 по плана на с Вълнари, община Никола Козлево, обл. Шумен

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii