КМЕТ НА ОБЩИНА

НИКОЛА КОЗЛЕВО


ЕШРЕФ ВЕЛИ РЕДЖЕБ

 

 

 

АКТУАЛНО:

 


качено на 16.11.2017

График за заседания на ПК при ОбС - Никола Козлево - Ноември 2017 год.

 


качено на 16.11.2017

ПРОГРАМА за работата на Oбщински съвет - Никола Козлево за м. Ноември 2017 г.

 


качено на 08.11.2017


Процедура по провеждане на публичен търг с явно наддаване, за продажба на общински недвижим имот УПИ I от квартал 45 с. Вълнари

 


качено на 08.11.2017


Процедура по провеждане на публичен търг с явно наддаване, за продажба на общински недвижим имот УПИ II от квартал 45 с. Вълнари

 


качено на 08.11.2017


Процедура по провеждане на публичен търг с явно наддаване, за продажба на общински недвижим имот с начин на трайно ползване "Изоставена нива" №000119

 


качено на 08.11.2017


Процедура по провеждане на публичен търг с явно наддаване, за отдаване под наем на земеделски земи за стопанските 2017-2020 г.

 


качено на 02.11.2017

Становище по екологична оценка №ШУ-5-6/2017г.

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii