КМЕТ НА ОБЩИНА

НИКОЛА КОЗЛЕВО


ЕШРЕФ ВЕЛИ РЕДЖЕБАКТУАЛНО:

 

 

 


качено на: 15.04.2021 г.

 

Покана за извънредно заседание на общински съвет Никола Козлево на 15 Април 2021 година от 16.00ч.

 


качено на: 15.04.2021 г.

 

Община Никола Козлево и МКБППМН организират Конкурс на тема: „Великденски Екофантазии - 2021”
Община Никола Козлево и МКБППМН организират Конкурс на тема: „Великденски Екофантазии - 2021”

 


качено на: 14.04.2021 г.

 

Процедура по провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на приземен етаж от кметството на село Крива река с площ от 62.00 м2качено на: 13.04.2021 г.

 

График за заседания на ПК при ОбС - Никола Козлево - Април 2021 год.

 


качено на: 08.04.2021 г.

 

Удължава се срока за прием на документи на конкурс за възлагане на управлението на „Еко система – Никола Козлево“ ЕООД  до 23.04.2021 год.

 


качено на: 06.04.2021 г.

 

РД-117 от 06.04.2021 год. - Пожароопасен сезон от 01.04.2021 год до 30.10.2021 год.

 


качено на: 05.04.2021 г.

 

ПОКАНА КЪМ ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ ЛИЦА ЗА ОБСЪЖДАНЕ ЗА ПРИЕМАНЕ НА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА ЗА РЕДА ЗА ПРИДОБИВАНЕ, УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ОБЩИНСКО ИМУЩЕСТВО В ОБЩИНА НИКОЛА КОЗЛЕВО

 


качено на: 18.03.2021 г.

 

Покана за редовно заседание на общински съвет Никола Козлево на 25 Март 2021 година от 15.00

 


качено на: 26.02.2021 г.


ОБЯВА ЗА РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ПАСИЩА, МЕРИ И ЛИВАДИ ОТ ОБЩИНСКИ ПОЗЕМЛЕН ФОНД ЗА СТОПАНСКАТА 2021-2022 г.

качено на: 24.02.2021 г.


Процедура по провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под аренда на имоти от общински поземлен фонд.

 


качено на: 04.02.2021 г.


РД-30 от 01.02.2021 год. - Забрана на пашата на селскостопански животни в горски територии за 2021г.

 


качено на: 10.08.2020 г.


Заповед № РД - 323 от 11.08.2020 - Забранявам ползването на вода от водоснабдителната мрежа за небитови цели - поливане на градини, миене на МПС и други дейности на територията на с. Църквица

 iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii