КМЕТ НА ОБЩИНА

НИКОЛА КОЗЛЕВО


ЕШРЕФ ВЕЛИ РЕДЖЕБ

 

 

АКТУАЛНО:


 


качено на: 07.04.2020г.

 

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

Във връзка с опазване на пчелните семейства, Общинска администрация Никола Козлево, уведомява всички собственици пчелни семейства, разположени в, землищата на с. НИКОЛА КОЗЛЕВО, с. ЦАНИ ГИНЧЕВО, че на 09.04.2020г. до 10.04.2020г.  „Агротех Импекс”АД ще проведе растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни дейности за третиране на пшеница с Фунгицид – „СОЛИГОР 425ЕК с карантинен срок - 35 дни и

Хербицид – „Секатор ОД“ с карантинен срок - 0 дни.

Съгласно чл.10 от Наредба 13 от 26.08.2016 г. на МЗХ, собствениците са длъжни да предприемат мерки по опазване на пчелните семейства от отравяне.

 


качено на: 07.04.2020г.

 

 

Обява за свободно работно място Логопедкачено на: 27.03.2020 г.

 

 

График за заседания на ПК при ОбС - Никола Козлево - Април 2020 год.

 


качено на: 27.03.2020 г.

 

Заповед №РД - 143 от 27.03.2020 год. Удължаване срока на въведените противоепидемични мерки до 12.04.2020 год. включително

 


качено на: 26.03.2020 г.

 

Заповед №РД - 139 от 26.03.2020 год. Промяна в текста на т. 3 от Заповед РД - 137 от 21.03.2020 год.

 


качено на: 21.03.2020 г.

 

Заповед №РД-137 от 21.03.2020 год. във връзка със заповед № РД-01-143 от 20.03.2020 год. на Министерство на здравеопазването

 


качено на: 21.03.2020 г.

 

Обръщение на кмета на община Никола Козлево във връзка с заразата COVID-19

 


качено на: 21.03.2020 г.


Със Заповед № РД – 01-143 от 20.03.2020 год. на Министъра на здравеопазването са въведени нови мерки, свързани с намаляване разпространението на заразата COVID-19:

  1. Преустановяват се посещенията на паркове, детски градини, спортни и детски площадки и съоръжения на открити и закрити обществени места;
  2. Органите на МВР да организират контролно-пропускателни пунктове на входно-изходните пътища на областните центрове и да извършват проверка на целта на пътуването на гражданите;
  3. През контролно-пропускателните пунктове по т. 2 се пропуска преминаването на лица само в случай на неотложност на пътуването, наложено от полагане на труд в населеното място, здравословни причини на пътуващия или негови близки, завръщане на настоящия или постоянен адрес. Това се удостоверява със служебна бележка от работодателя или служебен документ – карта, медицински документ, документ за самоличност;
  4. Забранява се на лица до 60 годишна възраст да посещават хранителните магазини и аптеките във времето от 8,30 до 10,30 часа всеки ден.

Мерките са в сила до изричната им отмяна.

Със заповедта на министъра на здравеопазването може да се запознаете от тук

 


качено на: 19.03.2020 г.

 

Всички физически и юридически лица, които са собственици или управляват обекти с обществено предназначение или други обекти, които предоставят услуги на гражданите, НА КОИТО НЕ Е ЗАБРАНЕНО извършването на дейност, да организират дейността си по начин, който не допуска събирането на повече от две лица над 60 годишна възраст в помещенията, където предоставят съответните услуги и прилежащите към тях площи на открито, като указват необходимостта да се спазва дистанция от най-малко 1-1,5 м. между лицата.“  Отменя се разпоредбата, с която не се допускаше посещението и събирането на повече от двама възрастни хора на открити и закрити обществени места.

Със заповедта на Министерство на здравеопазването може да се запознаете от туккачено на: 16.03.2020 г.

 

Заповед №РД - 124 от 16.03.2020 год. във връзка със заболяването COVID19

 


качено на: 18.03.2020 г.

 

Уважаеми колеги и жители на община Никола Козлево, поради обявеното извънредно положение общински съвет Никола Козлево отменя всички свои заседания до края на месец Март 2020 година.качено на: 17.03.2020 г.


Процедура по провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на имоти с начин на трайно ползване /НТП/ „ниви и трайни насаждения“ за срок от 1 /една/ стопански години, считано от 1.10.2019 година

 


качено на: 17.03.2020 г.

 

Процедура по провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на помещение от масивна едоетажна сграда автоспирка с площ 20кв.м. по плана на с. Пет могили

 


качено на: 04.03.2020 г.

 

Процедура по провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на имоти с начин на трайно ползване /НТП/ „ниви“ от общински поземлен фонд за срок от 4 /четири/ стопански години, считано от 1.10.2019 година


качено на: 04.03.2020 г.

 

Процедура по провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на имоти с начин на трайно ползване /НТП/ „ниви“ за срок от 1 /една/ стопанска година в землището на село Вълнари, община Никола Козлево, считано от 1.10.20

 

 


качено на: 01.03.2020 г.

 

Определяне на пасища и мери от общински поземлен фонд на Община Никола Козлево за общо и индивидуално ползване 2020-2021г

 

 


качено на: 26.02.2020 г.

 

Процедура по провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на моторно превозно средство – общинска собственост. Мерцедес модел Е 200 Компресор

 


качено на: 26.02.2020 г.

 

Процедура по провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на моторно превозно средство – общинска собственост. Джип модел Гранд Чероки

 


качено на: 20.02.2020 г.

 

Община Никола Козлево търси да назначи счетоводни специалисти - дирекция „Финансово-стопански дейности и административно обслужване”;

 


качено на: 12.02.2020 г.

 

Процедура по провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на останали свободни пасища и мери от общински поземлен фонд

 


 

 

 

 

 

 

 

 

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii