КМЕТ НА ОБЩИНА

НИКОЛА КОЗЛЕВО


ЕШРЕФ ВЕЛИ РЕДЖЕБ


 

АКТУАЛНО:

 

 

 


качено на 15.01.2018

Обява - Конкурс за избор на здравен медиатор


качено на 11.01.2018

 

На основание чл.18б ал.2, чл.26 ал.2 и ал.4 от Закон за нормативните актове, Председателят на Общински съвет Никола Козлево предоставя възможност на заинтересованите лица да направят своите предложения и изразят становища относно предложение за приемане на изменение в Наредбата за условията и реда за установяване на жилищни нужди, настаняване под наем и продажба на общински жилища в община Никола Козлево.

 


качено на 08.01.2018

 

Процедура по провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на имот с начин на трайно ползване /НТП/ "ниви и трайни насаждения" от общински поземлен фонд за срок от 10 години считано от стопанската 2018-2019г.

 


качено на 04.01.2018

Обява за прием на заявления за услугата личен асистент

 


качено на 03.01.2018

Дирекция :Устройство на територията, специализирани дейности и европейски проекти" при Общинска Админстрация с. Никола Козлево, област Шумен на основание чл. 131, ал. 4 и ал. 5 от ЗУТ обявява на заинтересованите лица, че е ПОПЪЛНЕН И ОЦИФРЕН кадастралния план на с. Църквица, общ. Никола Козлево, обл. Шумен.

 


качено на 03.01.2018

Във връзка с Решение № 146 по Протокол № 15 от 20.12.2018 год. на Общински съвет Никола Козлево, кметът на община Никола Козлево ОБЯВЯВА КОНКУРС за  възлагане на управлението на „Еко система – Никола Козлево“ ЕООД.


качено на 02.01.2018

График за заседания на ПК при ОбС - Никола Козлево - Януари 2019 год.

 


качено на 20.12.2018

Протокол №15 от 20.12.2018 г. от дванадесето редовно заседание на Общински съвет Никола Козлево

 


качено на 20.12.2018

Покана за публично обсъждане на проект за Бюджет 2019 г.

 


качено на 19.12.2018

Процедура по провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на Общински недвижими имоти с начин на трайно ползване"Нива: № 023032 с площ от 8,530 дка в землището на с. Църквица. Актуван с АЧОС №1579/06.02.2013г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii