КМЕТ НА ОБЩИНА

НИКОЛА КОЗЛЕВО


ЕШРЕФ ВЕЛИ РЕДЖЕБ


 

АКТУАЛНО:

 

 

 


качено на 25.05.2018качено на 17.05.2018

Покана за пета редовна сесия на общински съвет Никола Козлево за 30 Май 2018

 


качено на 17.05.2018

Процедура по провеждане на публичен търг с явно наддаване, за продажба на моторно превозно средство Гранд Черокикачено на 17.05.2018

Процедура по провеждане на публичен търг с явно наддаване, за отдаване под наем на земеделски земи от общински поземлен фонд за стопанските 2018-2023 г.качено на 16.05.2018

Процедура по провеждане на публичен търг с явно наддаване, за продажба на моторно превозно средство. Лек автомобил Мерцедес Е200 компресоркачено на 14.05.2018
Процедура по провеждане на публичен търг с явно наддаване, за отдаване под наем на помещение от 16 кв.м. находящ се в сграда "Младежки дом" на етаж 1 в с. Никола Козлево, общ. Никола Козлево, област Шумен в УПИ VII от квартал 42.


качено на 14.05.2018
Процедура по провеждане на публичен търг с явно наддаване, за продажба на общински недвижим имот УПИ V - общ. от кв. 45 с площ 810 кв.м. по план на с. Вълнари, община Никола Козлево, област Шумен, актуван с АОС № 639 от 01.06.2010качено на 14.05.2018
Процедура по провеждане на публичен търг с явно наддаване, за продажба на общински недвижим имот УПИ XIII - общ. от кв. 45 с площ 820 кв.м. по план на с. Вълнари, община Никола Козлево, област Шумен, актуван с АОС № 645 от 01.06.2010качено на 14.05.2018

В изпълнение на чл.65, ал. 1 от Закона за защита при бедствия, свиквам на 30.05.2018г. от 9:30ч. в заседателна зала №2, в сградата на Общинска администрация Никола Козлево, редовно второ заседание на Общински съвет за намаляване на риска от бедствия на територията на Община Никола Козлевокачено на 09.05.2018

Община Никола Козлево съвместно с МКБППМН организира спортен турнир по волейбол и футбол за деца и юноши, който ще се проведе на 22.05.2018 г. В СУ „Цанко Бакалов Церковски“ с. Никола Козлево. Турнирът ще протече съгласно следната  програма:качено на 09.05.2018

Дирекция „Устройство на територията, специализирани дейности и европейски проекти“, на основание чл. 129, ал. 2 от ЗУТ обявява на заинтересованите лица, че със Заповед № РД – 137 от 02.05.2018 г. на Кмета на Община Никола Козлево е Одобрен проект за изменение на Подробен устройствен план (ПУП) – План за регулация (ПР) за XIX – 137 в кв. 51 по плана на с. Каравелово, общ. Никола Козлево, обл. Шумен.качено на 08.05.2018

График за заседания на ПК при ОбС - Никола Козлево - Май 2018 год.


качено на 03.05.2018

Дирекция „Устройство на територията, специализирани дейности и европейски проекти“, на основание чл. 129, ал. 2 от ЗУТ обявява на заинтересованите лица, че със Заповед № РД – 136 от 02.05.2018 г. на Кмета на Община Никола Козлево е  Одобрен проект за изменение на Подробен устройствен план (ПУП) – План за регулация (ПР) за ХV – 239 в кв. 11 по плана на с. Крива река, общ. Никола Козлево, обл. Шумен.
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii