КМЕТ НА ОБЩИНА

НИКОЛА КОЗЛЕВО


ЕШРЕФ ВЕЛИ РЕДЖЕБАКТУАЛНО:

 

 

 


публикувано на: 24.09.2021 г.

 

Заповед № РД – 325 Във връзка с произвеждането на насрочените на 14 ноември 2021 година избори за президент и вицепрезидент на републиката и народни представители


публикувано на: 23.09.2021 г.

 

Покана за редовно заседание на общински съвет Никола Козлево на 30 Септември 2021 година от 15.00 ч.

 


публикувано на: 07.09.2021 г.

 

Решение № ШУ-21-ЕО/2021 г. за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка

 


публикувано на: 17.08.2021 г.

 

Процедура по провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на останали свободни пасища, мери и ливади от общински поземлен фонд

 


публикувано на: 13.08.2021 г.

Процедура по провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на поземлен имот с идентификатор 12509.100.55 по кадастралната карта и кадастралните регистри на село Вълнари, община Никола Козлево област Шумен


публикувано на: 12.08.2021 г.

 публикувано на: 12.08.2021 г.

 

Процедура по провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под аренда на имоти от общински поземлен фонд и имоти собственост на закрити училища

 


публикувано на: 04.02.2021 г.


РД-30 от 01.02.2021 год. - Забрана на пашата на селскостопански животни в горски територии за 2021г.

 


публикувано на: 10.08.2020 г.


Заповед № РД - 323 от 11.08.2020 - Забранявам ползването на вода от водоснабдителната мрежа за небитови цели - поливане на градини, миене на МПС и други дейности на територията на с. Църквица

 
 iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii