КМЕТ НА ОБЩИНА

НИКОЛА КОЗЛЕВО


ЕШРЕФ ВЕЛИ РЕДЖЕБАКТУАЛНО:

 

 публикувано на: 15.10.2021 г.

 

Заповед РД - 346 от 15.10.2021г. Определяне на места за поставяне на агитационни материали на територията на Община Никола Козлевопубликувано на: 14.10.2021 г.

 

Процедура по провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на урегулирани поземлени имоти /УПИ/ по регулационния план на село Вълнари

 


публикувано на: 14.10.2021 г.

 

Процедура по провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под аренда на имоти от общински поземлен фонд и имоти собственост на закрити училища.

публикувано на: 14.10.2021 г.

 

Процедура по провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на имоти стопанисвани от Общината за срок от 1 (една) стопанска година, считано от 01.10.2021 година

 


публикувано на: 29.09.2021 г.

 

ЗАПОВЕД № РД – 328 Определям местата за обявяване на избирателните списъци

 


публикувано на: 24.09.2021 г.

 

Заповед № РД – 325 Във връзка с произвеждането на насрочените на 14 ноември 2021 година избори за президент и вицепрезидент на републиката и народни представители

 


публикувано на: 07.09.2021 г.

 

Решение № ШУ-21-ЕО/2021 г. за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка

 


публикувано на: 04.02.2021 г.


РД-30 от 01.02.2021 год. - Забрана на пашата на селскостопански животни в горски територии за 2021г.

 


публикувано на: 10.08.2020 г.


Заповед № РД - 323 от 11.08.2020 - Забранявам ползването на вода от водоснабдителната мрежа за небитови цели - поливане на градини, миене на МПС и други дейности на територията на с. Църквица

 
 iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii