КМЕТ НА ОБЩИНА

НИКОЛА КОЗЛЕВО


ЕШРЕФ ВЕЛИ РЕДЖЕБ

 

 

АКТУАЛНО:

 

 

 

 


качено на: 15.01.2021 г.

 

Покана за извънредно заседание на общински съвет Никола Козлево на 15 Януари 2021 година от 16.00

 


качено на: 14.01.2021 г.

 

Процедура по провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на имоти от общински поземлен фонд за срок от 1 /една/ стопанска година, считано от 01.10.2020 г. до 30.09.2021 г.

 


качено на: 06.01.2021 г.

 

Покана за извънредно заседание на общински съвет Никола Козлево на 06 Януари 2021 година от 16.00


качено на: 05.01.2021 г.

 

График за заседания на ПК при ОбС - Никола Козлево - Януари 2021 год.

 


качено на: 30.12.2020 г.

 

Покана за извънредно заседание на общински съвет Никола Козлево на 31 Декември 2020 година от 10.00

 


качено на: 29.12.2020 г.

 

Община Никола Козлево търси да назначи специалист „Устройство на територията" - 1 щатна бройка, към дирекция „Устройство на територията, специализирани дейности и европейски проекти"

 


качено на: 29.12.2020 г.

Община Никола Козлево търси да назначи счетоводни специалисти – 2 щатни бройки, към дирекция "Финансово-стопански дейности и административно обслужване"качено на: 21.12.2020 г.

 

На 18.12.2020 год. се проведе първо заседание на работна група (РГ) за подготовка и одобряване на „план за интегрирано развитие на община Никола Козлево (ПИРО) за периода 2021-2027г.

 


качено на: 18.12.2020 г.

 

Процедура по провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на моторно превозно средство – общинска собственост. Мерцедес модел Е 200 Компресор

 


качено на: 14.12.2020 г.

 

Процедура по провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на имоти от общински поземлен фонд за срок от 5 /пет/ стопански години, считано от 01.10.2020 годинакачено на: 10.08.2020 г.

 

Заповед № РД - 323 от 11.08.2020 - Забранявам ползването на вода от водоснабдителната мрежа за небитови цели - поливане на градини, миене на МПС и други дейности на територията на с. Църквица

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii