КМЕТ НА ОБЩИНА

НИКОЛА КОЗЛЕВО


ЕШРЕФ ВЕЛИ РЕДЖЕБАКТУАЛНО:

 

 

 


качено на: 29.04.2021 г.

 

Процедура по провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под аренда на имоти от общински поземлен фонд

 


качено на: 29.04.2021 г.

 

Процедура по провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на терен с площ от 60.00 м2 /шестдесет квадратни метра/, находящ се в УПИ VI в квартал 42 по плана на село Никола Козлево

 


качено на: 26.04.2021 г.

 

РД-137 от 26.04.2021 год. - Обезопасяване на водните площи с наближаването на активния плувен сезон за 2021 г.

 


качено на: 22.04.2021 г.

 

Покана за редовно заседание на общински съвет Никола Козлево на 29 Април 2021 година от 15.00

 


качено на: 15.04.2021 г.

 

Община Никола Козлево и МКБППМН организират Конкурс на тема: „Великденски Екофантазии - 2021”
Община Никола Козлево и МКБППМН организират Конкурс на тема: „Великденски Екофантазии - 2021”

 


качено на: 14.04.2021 г.

 

Процедура по провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на приземен етаж от кметството на село Крива река с площ от 62.00 м2качено на: 13.04.2021 г.

 

График за заседания на ПК при ОбС - Никола Козлево - Април 2021 год.

 


качено на: 06.04.2021 г.

 

РД-117 от 06.04.2021 год. - Пожароопасен сезон от 01.04.2021 год до 30.10.2021 год.

 


качено на: 05.04.2021 г.

 

ПОКАНА КЪМ ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ ЛИЦА ЗА ОБСЪЖДАНЕ ЗА ПРИЕМАНЕ НА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА ЗА РЕДА ЗА ПРИДОБИВАНЕ, УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ОБЩИНСКО ИМУЩЕСТВО В ОБЩИНА НИКОЛА КОЗЛЕВО

 


качено на: 04.02.2021 г.


РД-30 от 01.02.2021 год. - Забрана на пашата на селскостопански животни в горски територии за 2021г.

 


качено на: 10.08.2020 г.


Заповед № РД - 323 от 11.08.2020 - Забранявам ползването на вода от водоснабдителната мрежа за небитови цели - поливане на градини, миене на МПС и други дейности на територията на с. Църквица 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii