КМЕТ НА ОБЩИНА

НИКОЛА КОЗЛЕВО


ЕШРЕФ ВЕЛИ РЕДЖЕБ

 

 

 

АКТУАЛНО:

 

 


качено на 15.03.2018

Процедура по провеждане на публичен търг с явно наддаване, за продажба на общински недвижим имот с начин на трайно ползване "Лозе" с № 012031 с площ от 1,007 дка в землището на с. Никола Козлево, община Никола Козлево, област Шумен, актуван с АОС № 491 /22.06.2009 г.

 


качено на 01.03.2018

Определяне на пасища и мери от общински поземлен фонд на Община Никола Козлево за общо и индивидуално ползване 2018-2019г

 


 

График за заседания на ПК при ОбС - Никола Козлево - Март 2018 год.

 


качено на 16.02.2018

Покана за втора редовна сесия на общински съвет Никола Козлево за 22 Февруари 2018 година

 


качено на 08.02.2018

Процедура по провеждане на публичен търг с явно наддаване, за продажба на общински недвижим имот в УПИ IV от квартал 45 по плана на с Вълнари, община Никола Козлево, обл. Шумен

 


качено на 08.02.2018

Процедура по провеждане на публичен търг с явно наддаване, за продажба на общински недвижим имот в УПИ III от квартал 45 по плана на с Вълнари, община Никола Козлево, обл. Шуменкачено на 08.02.2018

Процедура по провеждане на публичен търг с явно наддаване, за продажба на общински недвижим имот в УПИ XI от квартал 30 по плана на с Църквица, община Никола Козлево, обл. Шумен


 

Класиране на кандидат - потребители на социалната услуга "Лични асистенти", предлагана от "Център за почасово предоставяне на услуги за социално включване в общността или в домашна среда - община Никола Козлево".

 


качено на 29.01.2018

Заповед № РД - 38 от 26.01.2018 г. - Относно Искане за служебно предоставяне на информация за наличие или липса на задължения по чл.87, ал.11ДОПК

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii