АКТУАЛНО:

КМЕТ НА ОБЩИНА

НИКОЛА КОЗЛЕВО


ЕШРЕФ ВЕЛИ РЕДЖЕБ

 

 


публикувано на: 22.03.2023 г.

 

Покана за редовна сесия на общински съвет Никола Козлево за 23.03.2023 годинапубликувано на: 21.03.2023 г.

 

Община Никола Козлево уведомява всички членове на секционни избирателни комисии /СИК/ПСИК/ на територията на общината, че на 27.03.2023 год. /понеделник/ от 17:00 часа в сградата на НЧ „Пробуда-1906“ с. Никола Козлево ще се проведе присъствено обучение във връзка с предстоящите избори за народно събрание – 2023 г.


публикувано на: 20.03.2023 г.

 

График за заседания на ПК при ОбС - Никола Козлево - 21 Март 2023 год.публикувано на: 17.03.2023 г.

 

О Б Я В A

ВОЕННО ОКРЪЖИЕ ІІ СТЕПЕН – ШУМЕН,

информира, че със заповед № ОХ-194/07.03.2023 г. на министъра на отбраната са обявени длъжности за приемане на СРОЧНА СЛУЖБА в доброволния резерв на български граждани. Вакантните длъжности са във:


 

публикувано на: 16.03.2023 г.

 

Обява за процедура по провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на МПС – общинска собственостпубликувано на: 15.03.2023 г.

 

Процедура по провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на урегулирани поземлени имоти по регулационния план на село Вълнари за земеделско ползване.

 


публикувано на: 15.03.2023 г.


 

Процедура по провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на част от имот – публична общинска собственост за поставяне на терминално устройство АТМ /банкомат/


публикувано на: 13.03.2023 г.

 

Безплатен първичен очен преглед за определяне на диоптър на 23,03,2023 г. от 10 часа в НЧ "Пробуда 1906" Никола Козлево

 


публикувано на: 09.03.2023 г.

 

РД - 63 - 09.03.2023 г. - относно осигуряване на пожарна безпосностпубликувано на: 28.02.2023 г.

 

Определяне на пасища и мери от общински поземлен фонд на Община Никола Козлево за общо и индивидуално ползване 2023-2024г

 


публикувано на: 28.02.2023 г.

 

Обявление за прием на заявления за участие по процедура

BG-RRP-4.023 - подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на жилищния сграден фонд - етап I

 


публикувано на: 22.02.2023 г.

 

Съобщение на основане чл. 62а, ал. 1 от Закона за водите

 


публикувано на: 21.02.2023 г.

 

Покана за публично обсъждане на Анализа и оценката на потребностите от социални услуги и Предложение за социални услуги в Община Никола Козлево


публикувано на: 20.02.2023 г.

 

Процедура по провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под аренда на имоти от общински поземлен фонд и имоти собственост на закрити училища.публикувано на: 17.02.2023 г.

 

Провеждане на консултации за определяне състава на секционните избирателни комисии /СИК и ПСИК/ за произвеждането на избори за народни представители на 02.04.2023 год.

 

 


публикувано на: 01.02.2023 г.

 

Изследване и проучване чрез анкета на ЕК за нелоялните търговски практики

 


 

публикувано на: 10.08.2020 г.


Заповед № РД - 323 от 11.08.2020 - Забранявам ползването на вода от водоснабдителната мрежа за небитови цели - поливане на градини, миене на МПС и други дейности на територията на с. Църквица

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii