АКТУАЛНО:

КМЕТ НА ОБЩИНА

НИКОЛА КОЗЛЕВО


ЕШРЕФ ВЕЛИ РЕДЖЕБ

 

 

 


публикувано на: 21.11.2022 г.

 

Процедура по провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под аренда на имоти от общински поземлен фонд и имоти собственост на закрити училища

 


публикувано на: 21.11.2022 г.


Процедура по провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на имоти стопанисвани от Общината

 


публикувано на: 17.11.2022 г.

 

Покана за редовна сесия на общински съвет Никола Козлево за 24.11.2022 година


публикувано на: 15.11.2022 г.

 

Съобщение за обсъждане за приемане на изменение и допълнение на наредба № 2 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Никола Козлево


публикувано на: 14.11.2022 г.


График за заседания на ПК при ОбС - Никола Козлево - Ноември 2022 год

публикувано на: 07.11.2022 г.

 

 

Заповеди:

№ ПО - 09-1244-3 от 26.10.2022

№ ПО - 09-1240-3 от 25.10.2022

№ ПО - 09-1181-1 от 14.10.2022

№ ПО - 09-1244-2 от 14.10.2022

№ ПО - 09-1136-3 от 13.10.2022

На основание чл.З, ал.4 от Устройствения правилник на Областните дирекции „Земеделие” ДВ. бр. 7 от 26.01.2010 г., изм. ДВ. бр.41 от З юни 2022г., във връзка с чл.З7в, ал. 4 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи и чл.75а, ал. 1, т.2  чл.72а от Правилника за прилагане на закона за собствеността и ползването на земеделските земи (ППЗСПЗЗ), и доклад с изх. № ПО-09-1244-2/21.10.2022г. на комисията по чл. З7в, ал. 4 от ЗСПЗЗ при ОСЗ Никола Козлево

 


публикувано на: 10.08.2020 г.


Заповед № РД - 323 от 11.08.2020 - Забранявам ползването на вода от водоснабдителната мрежа за небитови цели - поливане на градини, миене на МПС и други дейности на територията на с. Църквица

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii