Наредби и правилници на Общински съвет Никола Козлево


Наредба № 1 за поддържане и опазване на обществения ред в Община Никола Козлево


Наредба №2 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на ОБЩИНА НИКОЛА КОЗЛЕВО


Наредба за реда и условията за ползване временно на части от тротоари и улични платна и свободни обществени площи за строителни площадки на територията на община Никола Козлево.


Наредба за управление на общинските пътища.


Наредба за пожарната безопастност в Община Никола Козлево.


Наредба - за определяне размера на местните данъци на територията на община Никола Козлево.


Наредба за притежаване и отглеждане на кучета на територията на община Никола Козлево.


Наредба за изграждане на общодостъпна среда в Община Никола Козлево.


Наредба за опазването на околната среда на територията на Община Никола Козлево.


Наредба за реда за разполагане на преместваеми обекти и елементи на градското обзавеждане на територията на община Никола Козлево.


Наредба за изграждане и опазване на зелената система на територията на Община Никола Козлево.


Наредба за провеждане на обществено обсъждане за поемане на общински дълг в Община Никола Козлево


Наредба за реда и условията, свързани с разкопаване на благоустроени общински терени и зелени площи при извършване на строителни и монтажни работи на елементи от техническата инфраструктура на територията на Община Никола Козлево.


НАРЕДБА ЗА ОТГЛЕЖДАНЕ НА ДОМАШНИ ЖИВОТНИ, ПТИЦИ И ПЧЕЛНИ СЕМЕЙСТВА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА НИКОЛА КОЗЛЕВО


Наредба за насърчаване на инвестициите в Община Никола Козлево.


НАРЕДБА ЗА УПРАВЛЕНИЕТО, СТОПАНИСВАНЕТО И ПОЛЗВАНЕТО НА ГОРСКИ ТЕРИТОРИИ - ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ


НАРЕДБА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА СЪСТАВЯНЕ НА БЮДЖЕТНАТА ПРОГНОЗА ЗА МЕСТНИТЕ ДЕЙНОСТИ ЗА СЛЕДВАЩИТЕ ТРИ ГОДИНИ, ЗА СЪСТАВЯНЕ, ПРИЕМАНЕ, ИЗПЪЛНЕНИЕ И ОТЧИТАНЕ НА БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА НИКОЛА КОЗЛЕВО


Наредба за принудително изпълнение на заповеди за поправяне, заздравяване или премахване на строежи или  части от тях на територията на Община Никола Козлево


НАРЕДБА ЗА СЪЗДАВАНЕ УПРАВЛЕНИЕ И ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ КОНТРОЛ НА ОБЩИНСКИ ПРЕДПРИЯТИЯ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА НИКОЛА КОЗЛЕВО


Правилник за организацията, устройството и дейността на
общинско предприятие "Никола Козлево"


Наредба за условията и реда за установяване на жилищни нужди, настаняване под наем и продажба на общински жилища в община Никола Козлево


Наредба за управление на отпадъците на територията на Община Никола Козлево


Правилник за организацията и дейността на общински съвет Никола Козлево


Наредба за принудително изпълнение на заповеди за премахване на незаконни строежи или части от тях от компетентните органи на община Никола Козлево


Наредба за реда на придобиване, управление и разпореждане с Общинско имущество.


Наредба за условията и реда за записване, отписване и преместване на децата в предучилищна възраст в общинските детски градини и общинските училища на територията на община Никола Козлево


Наредба за подпомагане на уязвими групи от населението на община Никола Козлево с талони за хляб


Наредба за условията и реда за водене на регистър на общинските детски градини на територията на община Никола Козлево


Наредба за реда за учредяване на търговски дружества, дружества, образувани по реда на ЗЗД и сдружения с нестопанска цел и упражняване на правата на собственост на общината в тях


Правилник за организацията и дейността на общински съвет Никола Козлево 2017г.


Наредба за търговската дейност


ПРАВИЛА за реда и начина за отпускане на еднократна финансова помощ


Правилник за дейността, структурата, числения състав и управлението на предоставеното имущество на ОП "Социални дейности"


Наредба за символиката, знаците, официалният празник и отличията  на община Никола Козлево


Наредба за организацията и дейността на клубовете за пенсионерите и хора с увреждания или в неравностойно положение в община Никола Козлево


Наредба за подпомагане на уязвими групи от населението на община Никола Козлево с талони за хляб


Правилник за дейността, структурата, числения състав и управлението на предоставянето имущество на Общинско социално предприятие "СОЦИАЛНИ ДЕЙНОСТИ"


Наредба за провеждане на публични търгове и публично оповестени конкурси за разпореждане и отдаване под наем на имоти и вещи – общинска собственост


Правила за реда и начина за предоставяне на земеделски земи от общински поземлен фонд на малоимотни и безимотни 


за условията и реда за записване, отписване и преместване на децата в предучилищна възраст в общинските детски градини и общинските училища на територията на община Никола Козлево