ПУБЛИЧНА ПОКАНА №6

 

ПОКАНА

за представяне на оферта

на основание, чл. 14, ал. 4, т.2 по реда на Глава Осем „а” за възлагане на обществени поръчки чрез публична покана № 6 от 13 юни 2013 година съгласно Закона за обществените поръчки (ЗОП)

Във връзка с Заповед № РД-154 /13.06.2013 г., на заместник кмета на община Никола Козлево, с. Никола Козлево, обл. Шумен, за възлагане на обществена поръчка по реда на Глава 8а от ЗОП с предмет: ,,Избор на изпълнител за „Организиране и провеждане на обучения на служителите от общинска администрация в Никола Козлево” по Проект „Ефективна и компетентна общинска администрация, Никола Козлево, по Договор № А12-22-143/27.05.2013 г по ОП „Административен капацитет", приоритетна ос II ,,Управление на човешките ресурси”, подприоритет „Компетентна и ефективна държавна администрация” по бюджетна линия  BG051PO002/12/2.2-07  по  2007 – 2013 г., съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз”,

Ви каним да представите оферта за извършване на горепосочената поръчка.

Настоящата поканата е видима в периода от 13.06.2013 до 21.06.2013 година