Публична покана за доставка на автовишка

 

 

ОБЩИНА НИКОЛА КОЗЛЕВО, ОБЛАСТ ШУМЕН

ПЛ. “23 – ти СЕПТЕМВРИ” № 5 ТЕЛ: 05328 20-02, ФАКС: 05328 20-20 e – mail : obankozlevo@mail.bg, obankozlevo@abv.bg, www.nikolakozlevo.bg

 

ПУБЛИЧНА ПОКАНА

3

12.07.2012г, село Никола Козлево

На основание  чл.7, т.1 и чл.14,  ал.4 т.2 от ЗОП, община Никола Козлево село Никола Козлево пл. „23-ти септември“ №5, отправям покана  за възлагане на обществена поръчка с предмет - „Доставка на специализиран автомобил с автовишка втора употреба“ по реда на глава осма "а" от ЗОП с прогнозна стойност 20833,33 лв. (двадесет хиляди осемстотин тридесет и три лева и тридесет и три стотинки) без ДДС.

  1. Критерий за избор на изпълнител – най-ниска цена;
  2. Срок за получаване на офертите – до  23 юли 2012 година;

Офертите на кандидатите се представя в непрозрачен плик с надпис „Доставка на специализиран автомобил с автовишка“ в  срок до 16.00 часа на 23 юли 2012 година който съдържа:

1. Плик № 1 с надпис „Документи за подбор”

1.1.  Заявление за участие – Образец №1;

1.2. Декларация по реда на  чл. 47, ал. 1, ал. 2 и ал. 5 от ЗОП – Образец №2;

1.3. Административни данни за лицето, което прави предложението – Образец № 3;

1.4. Справка за оборота от 2009, 2010 и 2011 година;

1.5. Проект на договор подписан на всяка от страниците – Образец № 7;

1.6. Декларация за приемане условията на договора – Образец № 8.

2. Плик № 2 „Предложение за изпълнение на поръчката”

2.1. Техническо предложение – Образец №4;

2.2. Декларация – Образец № 5

3. Плик № 3 „Предлагана цена”

3.1. Ценово предложение – Образец №6;

 

ДОКУМЕНТАЦИЯ за участие може да изтеглите от ТУК