ПУБЛИЧНА ПОКАНА №8

 

 

 

ОБЩИНА НИКОЛА КОЗЛЕВО, ОБЛАСТ ШУМЕН

ПЛ. “23 – ти СЕПТЕМВРИ” № 5 ТЕЛ./05328-2002

ФАКС : 05328/20-20,

e – mail : obankozlevo@mail.bg,

 

 

 

ПУБЛИЧНА ПОКАНА

8

31.07.2013 год. село Никола Козлево

 

На основание  чл.7, т.1 и чл.14, ал.4 т.1 от ЗОП, община Никола Козлево село Никола Козлево пл. „23-ти септември“ №5, отправям покана  за възлагане на обществена поръчка с предмет „Основен ремонт на водопроводните инсталации в детските градини с три обособени позиции:

Обособена позиция №1: „Основен ремонт на водопроводната инсталация в ЦДГ „Ален Мак”, село Вълнари, Община Никола Козлево“

Обособена позиция №2: „Основен ремонт на водопроводната инсталация в ЦДГ „Зорница”, село Никола Козлево, Община Никола Козлево“

Обособена позиция №3: „Основен ремонт на водопроводната инсталация в ЦДГ „Радост”, село Пет Могили, Община Никола Козлево““ , с прогнозна стойност 15 483,33 лева (петнадесет хиляди четиристотин осемдесет и три лв. и тридесет и три ст.) без ДДС.

Р Е Ш И Х:

  1. Откривам обществена поръчка чрез „Публична покана” с предмет: Основен ремонт на водопроводните инсталации в детските градини
  2. Одобрявам публичната покана за възлагане на доставката по реда на глава осма "а" от ЗОП;
  3. Критерий за избор на изпълнител – икономически най-изгодна оферта съгласно комплексна оценка  - КО = П1 х 60%+ П2 х 40 % ;
  4. Показатели за оценка на офертите:

1)       (П1) Предложена цена: макс. брой точки -100; относителна тежест - 60%

2)       (П2) Срок за изпълнение: макс. брой точки -100; относителна тежест – 40%

КО = П1 х 60%+ П2 х 40 %

1) Показател „ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ” – П1

Оценките на офертите по показателя се изчисляват по формулата:

П3 = (Цmin / Цi) х 100 = .......... (брой точки)

- Където Цi е предложената обща цена в лева без ДДС съгласно Ценовото предложение на съответния участник.

- Където Цmin е минималната предложена обща цена в лева без ДДС съгласно Ценовите предложения на всички участници.

2) Показател „СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ” – П2

Оценява се предложения от участника срок за изпълнение на поръчката в дни, съобразен с ограничението на възложителя относно максимално допустимия срок за изпълнение - 10 дни. Предложенията по показател срок за изпълнение се представят като цяло число или десетична дроб в месеци с точност до втория знак след десетичната запетая. Ще бъдат отстранени предложения, в които срокът за изпълнение е предложен в различна мерна единица, и/или е констатирано разминаване между предложения срок за изпълнение и линейния график извън математически допустимото закръгляване при изчисление. Максимален брой точки по показателя – 100 точки. Относителната тежест на показателя в комплексната оценка е 40 %. Оценките на офертите по показателя се изчисляват по формулата:

П1 = (Сmin / Сi) х 100 = .......... (брой точки)

- Където Сi е предложения срок на изпълнение съгласно Техническото предложение на съответния участник.

- Където Сmin е минималния предложен срок на изпълнение съгласно Техническите предложения от всички допуснати до оценка участници.

  1. Срок за получаване на офертите – до  14:00 часа на 07.08.2013 год.;
  2. Одобрявам  документацията за участие в обществена поръчка по т.1.


ВЪЗЛОЖИТЕЛ СЪГЛАСНО

Заповед РД-37 от 21.02.2013 година:

Весиле Али - Зам. Кмет на община Никола Козлево