МЕСТНА КОМИСИЯ ЗА БОРБА СРЕЩУ ПРОТИВООБЩЕСТВЕНИ ПРОЯВИ НА МАЛОЛЕТНИ И НЕПЪЛНОЛЕТНИ – ОБЩИНА НИКОЛА КОЗЛЕВО

Адрес: с. Никола Козлево, пл. “23-ти Септември” № 5, тел. 05328 2002

Българският законодател е уредил превенцията и противодействието на детското асоциално поведение със специален закон - Закона за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните /ЗБППМН/. С този закон са регламентирани дейността и функциите на системата от:

 • Централна комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните;
 • Местни комисии за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните /МКБППМН/;
 • Детски педагогически стаи;
 • Социално-педагогически интернати и Възпитателни училища-интернати;
 • Домове за временно настаняване на малолетни и непълнолетни.


Общи положения:

В условия на динамично развиващото се общество настъпващите промени и засилващата се престъпност сред малолетните и непълнолетните все по-важна става ролята на МКБППМН. Дейността и като структура към община Никола Козлево, е уредена с чл. 10 от Закона за БППМН, като акцентът е поставен върху организацията и координацията на социално-превантивната дейност на територията на района, ограничаване и противодействие на обществено опасните прояви и превенция на насилието сред децата, обхващане, проучване и превенция на противообществените прояви на учениците и оказване на помощ и подкрепа на училищното ръководство и на учениците.

Местната комисия осъществява своите задължения и правомощия, ръководейки се от националните и европейските правни норми и изисквания.

Психологически тестове

 

 

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii

СЪСТАВ НА МКБППМН, ОБЩИНА НИКОЛА КОЗЛЕВО

Председател – Феим Насъф, зам.-кмет на Община Никола Козлево.

Секретар – Антония Колева

Членове:

8 члена /директори на училища, правоспособен  юрист, социален работник, медицинско лице, полицейски инспектор и представители на общинска администрация/;

4 обществени възпитатели: в основата на тяхната дейност е индивидуално-възпитателната работа с малолетни и непълнолетни, извършили противообществени прояви; непълнолетни извършили престъпления и освободени от наказателна отговорност по чл. 61 от НК; с малолетни и непълнолетни поставени в неблагоприятни условия на живот, развитие и възпитание; със защита на правата на децата в криминогенен риск.

Дейност:

СТАТУТ НА ОБЩЕСТВЕНИЯ ВЪЗПИТАТЕЛ

Училищни комисии:

Взаимодействат с:

-помощни органи на МКБППМН-центрове за социална превенция;

-обществени възпитатели;

-инспектори на ДПС;

-дирекции за социално подпомагане/ОДЗ/

-неправителствени организации;

3. ОСНОВНИ ФУНКЦИИ НА МКБППМН

 • взаимодейства с всички институции на територията на общината, които имат пряко отношение към малолетните и непълнолетните извършители на противообществени прояви;
 • издирва малолетни и непълнолетни, които са извършили противообществени прояви или се нуждаят от помощ и взима мерки за тяхната социална защита и развитие;
 • разглежда противообществени прояви, извършени от малолетни и непълнолетни по постановления от прокуратура, съд, полиция, сигнали от граждани;
 • налага възпитателни мерки по чл. 13 и чл. 15 от Закона за борба срещу противообществените прояви на малолетни и непълнолетни;
 • ръководи и контролира дейността на обществените възпитатели;
 • консултира деца и семейства в риск;
 • изготвя програми за предотвратяване на извършване на противообществени прояви от децата;
 • оказва помощ на родителите или лицата, които ги заместват при възпитанието на децата;
 • взаимодейства с училищните комисии за превенция на противообществените прояви на учениците, методически ги подпомага и контролира тяхната дейност;
 • упражнява контрол върху дейността на настойниците и попечителите на малолетните и непълнолетните;
 • сезира специалните органи в случаите, когато са нарушени правата на децата от родителите и от други лица;
 • отчита ежегодно резултатите от дейността си пред ЦКБППМН.

Акцент в работата на МКБППМН е превантивната работа сред подрастващите. Издирва малолетни и непълнолетни, които се нуждаят от помощ и взема мерки за тяхната социална зашита и развитие.

НОРМАТИВНИ АКТОВЕ, ВЪРХУ КОИТО СЕ БАЗИРА ДЕЙНОСТТА НА МКБППМН

 

 • Семеен кодекс;
 • Наказателен кодекс;
 • Наказателно-процесуален кодекс;
 • Закон за борба срещу противообществените прояви на малолетни и непълнолетни /ЗБППМН/;
 • Закон за закрила на детето;
 • Закон за защита на домашното насилие;
 • Закон за борба с трафика на хора;
 • Закон за национален архивен фонд;
 • Правилник за прилагане на Закона за закрила на детето;
 • Правилник за детските педагогически стаи;
 • Наредба № 2 от 07.07.1999 г. за материално стимулиране на обществените възпитатели;
 • Наредба № 3 от 19.04.2005 г. за възнаграждения на членовете на МКБППМН;

 

 

ВЪТРЕШЕН ПРАВИЛНИК ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА МКБППМН ПРИ ОБЩИНА НИКОЛА КОЗЛЕВО

 

ПЛАН-ПРОГРАМА ЗА ДЕЙНОСТТА НА МКБППМН ЗА 2017 год.

 

ПЛАН-ПРОГРАМА ЗА ДЕЙНОСТТА НА МКБППМН ЗА 2018 год.