Предоставяни административни услуги от Община Никола Козлево

 

* Всяко заявление може да бъде изтеглено, като цъкнете на "Изтегли" в колона "Свали завление" и отидете в раздел "Образци"

**Към всяко изтеглено заявление ще намерите описание на услугата с необходими документи , стъпки, време за изпълнение и такса.

Вид услуга

Уникален

иденти-

фикатор

Наименование Свали заявление
Административни услуги "Кадастър"
Услуга 2119 Издаване на удостоверение за факти и обстоятелства по териториално и селищно устройство Изтегли
Услуга 2120 Отразяване на промени в разписния списък към кадастрален план Изтегли
Услуга 2118 Вписване на сдруженията на собствениците в общинския регистър Изтегли
Административни услуги "Контрол по строителството"
Услуга 2097 Проверка за спазване определената линия на застрояване, заснемане и нанасяне на мрежи и съоръжения на техническата инфраструктура Изтегли
Административни услуги "Местни данъци и такси"
Услуга 1998 Издаване на удостоверение за наличие или липса на задължения по Закона за местните данъци и такси Изтегли
Услуга 2014 Издаване на удостоверение за дължим размер на патентния данък Изтегли
Услуга 2071 Издаване на удостоверение за декларирани данни Изтегли
Услуга 2091 Издаване на удостоверение за дължим и платен данък върху наследство Изтегли
Услуга 2124 Издаване на копие от подадена данъчна декларация Изтегли
Услуга 2126 Заверка на документи по местни данъци и такси за чужбина Изтегли
Услуга 2131 Издаване на препис от документ за платен данък върху превозни средства Изтегли
Услуга 2393 Издаване на удостоверение за данъчна оценка на право на строеж Изтегли
Услуга 2395 Издаване на удостоверение за данъчна оценка на право на ползване Изтегли
Услуга 2396 Издаване на удостоверение за данъчна оценка на недвижим имот и незавършено строителство Изтегли
Услуга 2834 Служебно предоставяне на информация за наличие или липса на задължения Изтегли
Административни услуги "Реклама"
Услуга 2100 Издаване на разрешение за поставяне на рекламно-информационни елементи Изтегли
Административни услуги "Селско стопанство и екология"
Услуга 2029 Регистрация на собственици на пчели и пчелни семейства (извършва се от кметствата) Изтегли
Административни услуги "Социални дейности"
Услуга 2127 Приемане и обработка на заявления за изготвяне на предложения до общинския съвет за отпускане на персонални пенсии Изтегли
Административни услуги "Транспорт"
Услуга 2012 Издаване на карта за безплатно паркиране на МПС, обслужващо хора с трайни увреждания, и за използване на улеснения при паркиране Изтегли
Административни услуги "Търговия, туризъм, транспорт"
Режим 594 Издаване на удостоверение за регистрация за извършване на таксиметров превоз на пътници Изтегли
Услуга 815 Издаване на дубликат на удостоверение за регистрация за извършване на таксиметров превоз на пътници Изтегли
Режим 1442 Отразяване на промени в обстоятелствата, вписани в удостоверение за регистрация за извършване на таксиметров превоз на пътници Изтегли
Услуга 2008 Вписване на промени в обстоятелствата за категоризирани заведения за хранене и развлечения и издаване на удостоверение Изтегли
Услуга 2047 Категоризация на места за настаняване Изтегли
Режим 2069 Издаване на разрешение за таксиметров превоз на пътници и холограмни стикери за автомобилите Изтегли
Услуга 2088 Категоризация на заведения за хранене и развлечение Изтегли
Административни услуги Нотариална дейност
Услуга 2015 Нотариално удостоверяване на подписите на частни документи, които са едностранни актове и не подлежат на вписване Изтегли
Услуга 2072 Нотариално удостоверяване на верността на преписи и извлечения от документи и книжа Изтегли
Услуга 2094 Нотариално удостоверяване на подписа и съдържанието на пълномощно по чл. 37 от Закона за задълженията и договорите Изтегли
Административни услуги по гражданска регистрация и актосъставяне
Услуга 1997 Издаване на удостоверение за настоящ адрес при вече регистриран настоящ адрес Изтегли
Услуга 1999 Издаване на удостоверение за сключен граждански брак – оригинал Изтегли
Услуга 2000 Издаване на многоезично извлечение от акт за гражданско състояние Изтегли
Услуга 2016 Издаване на удостоверение за наследници Изтегли
Услуга 2017 Издаване на удостоверение за сключване на брак от български гражданин в чужбина Изтегли
Услуга 2019 Издаване на препис-извлечение от акт за смърт - за първи път Изтегли
Услуга 2020 Издаване на заверен препис или копие от личeн регистрационeн картон или страница от семейния регистър на населението Изтегли
Услуга 2033 Възстановяване или промяна на име Изтегли
Услуга 2034 Издаване на препис-извлечение от акт за смърт за втори и следващ път Изтегли
Услуга 2036 Издаване на удостоверение за съпруг/а и родствени връзки Изтегли
Услуга 2037 Издаване на удостоверение за сключен граждански брак – дубликат Изтегли
Услуга 2038 Издаване на удостоверение за липса на съставен акт за гражданско състояние (акт за раждане, акт за смърт) Изтегли
Услуга 2039 Издаване на препис от семеен регистър, воден до 1978 г. Изтегли
Услуга 2040 Отразяване на избор или промяна на режим на имуществените отношения между съпрузи Изтегли
Услуга 2052 Издаване на удостоверение за раждане – оригинал Изтегли
Услуга 2053 Припознаване на дете Изтегли
Услуга 2056 Издаване на удостоверение за промени на постоянен адрес, регистриран след 2000 година Изтегли
Услуга 2057 Издаване на удостоверение за родените от майката деца Изтегли
Услуга 2058 Издаване на справки по искане на съдебни изпълнители Изтегли
Услуга 2073 Издаване на удостоверение за снабдяване на чужд гражданин с документ за сключване на граждански брак в Република България Изтегли
Услуга 2075 Издаване на удостоверение за семейно положение, съпруг/а и деца Изтегли
Услуга 2076 Издаване на удостоверение за раждане – дубликат Изтегли
Услуга 2079 Издаване на удостоверение за постоянен адрес след подаване на заявление за заявяване или за промяна на постоянен адрес Изтегли
Услуга 2080 Съставяне на актове за гражданско състояние на български граждани, които имат актове, съставени в чужбина Изтегли
Услуга 2092 Издаване на удостоверение за идентичност на лице с различни имена Изтегли
Услуга 2104 Издаване на удостоверение за промени на настоящ адрес регистриран след 2000 година Изтегли
Услуга 2107 Издаване на удостоверение за настоящ адрес след подаване на адресна карта за заявяване или за промяна на настоящ адрес Изтегли
Услуга 2108 Издаване на удостоверение за правно ограничение Изтегли
Услуга 2109 Издаване на удостоверение за семейно положение Изтегли
Услуга 2110 Заверка на документи по гражданско състояние за чужбина Изтегли
Услуга 2128 Издаване на удостоверение за постоянен адрес при вече регистриран постоянен адрес Изтегли
Услуга 2132 Промяна в актовете за гражданско състояние Изтегли
Услуга 2138 Издаване на удостоверение за вписване в регистъра на населението Изтегли
Услуга 2390 Комплектоване и проверка на документи към искане за установяване на българско гражданство Изтегли
Услуга 2391 Издаване на удостоверения за настойничество и попечителство (учредено по реда на чл. 155 от СК и по право - по чл. 173 от СК) Изтегли
Административно-технически услуги Общинска собственост
Услуга 1988 Издаване на удостоверение за отписване на имот от актовите книги за имотите - общинска собственост, или за възстановен общински имот Изтегли
Услуга 2021 Издаване на удостоверение за наличие или липса на претенции за възстановяване на собствеността върху недвижими имоти Изтегли
Услуга 2022 Справка относно разпределение на идеални части от общите части на сгради с етажна собственост Изтегли
Услуга 2059 Издаване на заповед за изземване на имот Изтегли
Услуга 2081 Издаване на удостоверение относно собствеността на недвижими имоти Изтегли
Услуга 2095 Справки по актовите книги и издаване на заверени копия от документи относно общинска собственост Изтегли
Услуга 2105 Установяване на жилищни нужди - картокетиране и издаване на удостоверение Изтегли
Услуга 2878 Обработване на заявление-декларация за обстоятелствена проверка Изтегли
Административно-технически услуги Устройство на територията
Режим 1989 Издаване на разрешения за поставяве на преместваеми обекти Изтегли
Услуга 1990 Осъществяване на контрол по строителството при откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия и ниво на строежа Изтегли
Услуга 1991 Издаване на удостоверения, че обособените дялове или части отговарят на одобрени за това инвестиционни проекти за извършване на доброволна делба Изтегли
Услуга 2001 Допускане изработването на проекти за изменение на подробни устройствени планове Изтегли
Услуга 2002 Издаване на удостоверение и скица относно имоти, подлежащи на възстановяване, находящи се в границите на урбанизираните територии Изтегли
Услуга 2005 Учредяване на еднократно право на прокарване и/или преминаване на съоръжение на техническата инфраструктура през имот-общинска собственост Изтегли
Услуга 2023 Съгласуване на идейни инвестиционни проекти Изтегли
Услуга 2025 Разрешаване изработването на комплексен проект за инвестиционна инициатива Изтегли
Услуга 2027 Издаване на скици за недвижими имоти Изтегли
Услуга 2054 Съгласуване и одобрявяне на инвестиционни проекти, по които се издава разрешение за строеж Изтегли
Услуга 2060 Издаване разрешение за изработване на подробни устройствени планове Изтегли
Услуга 2062 Регистриране и въвеждане на строежи в експлоатация, издаване на удостоверение за въвеждане в експлоатация за видовете строежи от IV и V категория Изтегли
Услуга 2063 Издаване на констативни протоколи и удостоверения за степен на завършеност на строежи Изтегли
Услуга 2082 Удостоверения за идентичност на урегулиран поземлен имот Изтегли
Услуга 2083 Издаване на виза за проектиране Изтегли
Услуга 2084 Издаване на удостоверение за търпимост на строеж Изтегли
Услуга 2085 Издаване на удостоверение за нанасяне на новоизградени сгради в действащия кадастрален план по чл.54а ал.3 от ЗКИР, във връзка с чл.175 от ЗУТ Изтегли
Услуга 2112 Издаване на разрешение за строеж Изтегли
Услуга 2113 Презаверяване на разрешение за строеж, което е изгубило действието си поради изтичане на срока Изтегли
Услуга 2115 Одобряване изменението на кадастрален план Изтегли
Услуга 2117 Одобряване на подробен устройствен план Изтегли
Режим 2130 Издаване на разрешение за строеж без одобряване на инвестиционни проекти Изтегли
Услуга 2517 Заверяване на преписи от документи и копия от планове и документация към тях Изтегли
УСЛУГИ, ПРЕДОСТАВЯНИ ОТ ВСИЧКИ АДМИНИСТРАЦИИ
Услуга 2 Предоставяне на достъп до обществена информация Изтегли
Услуга 2133 Издаване на удостоверение за осигурителен стаж (УП 3) Изтегли
Услуга 2134 Издаване на удостоверение за осигурителен доход (УП 2) Изтегли