Договаряне без обявление за възлагане на обществена поръчка с предмет:„Осъществяване на авторски надзор на обект „Допълнително водоснабдяване на село Ружица общ. Никола Козлево“.

 

П Р О Т О К О Л
№1/15.07.201П Р О Т О К О Л№1/15.07.2014г.

Решение №5 от 16.06.2014г.

Публикувано: 16.06.2014г. в 11:00ч.

Покана за участие в процедура.

Публикувано: 16.06.2014г. в 11:05ч.

Документация за участие.

Публикувано: 16.06.2014г. в 11:08ч.

Протокол №1/15.07.2014г.

Публикувано: 15.07.2014г. в 14:00ч.

Доклад от дейността на комисия, назначена със Заповед № РД - 221/15.07.2014г.

Публикувано: 23.07.2014г. в 08:17ч.

Решение №8 от 21.07.2014г.

Публикувано: 23.07.2014г. в 08:22ч.

 

Информация за сключен договор.

Качена на 16.12.2014г.

Информация по чл. 22б, ал. 2, т. 14 от ЗОП

Качена на 20.04.2015 г.

 

Информация за изпълнение на договор

Качена на 21.04.2015 г.