Услуги за глухи и сляпо-глухи лица


С приемане на Закона за българския жестов език (ЗБЖЕ), в сила от 06.02.2021 г., обн. ДВ. бр. 9 от 02.02.2021 г., се уреждат обществените отношения, свързани с признаването на българския жестов език за естествен самостоятелен език, както и се създават условия за зачитане правото на глухите и сляпо-глухите лица на изразяване и на информация чрез българския жестов език.

В Закона са определени условията за премахване на ограниченията при общуването, както и е гарантирана независимост, равнопоставеност и достъпност в обществения живот чрез използването на този език.

Съгласно § 7 от Преходни и Заключителни разпоредби на ЗБЖЕ, кметовете на общините следва да създадат условия за извършването на административно обслужване на глухите и сляпо-глухите лица, като определеният за това срок е до 31.12.2022 г.

Въз основа на Решение № 16 / 23.02.2023 г. на Общински съвет Никола Козлево, Община Никола Козлево е сключила Споразумение за сътрудничество със Столична община, с цел създаване и извършване на административно обслужване на глухите и сляпо – глухите лица чрез осигуряване на български жестов език.

Община Никола Козлево предоставя услугата в обхват часови диапазон, определен съобразно работното време на Центъра за административно обслужване / ЦАО / в Община Никола Козлево за административно обслужване на потребителя от 08:00 – 17:00 часа. Услугата ще се осъществява от видеоконферентна връзка между служителя от ЦАО на Общинска администрация Никола Козлево, глухото лице – заявител на административното обслужване и преводача на български жестов език-служител на оператора.

При заетост на преводача в момента на стартиране на обслужване на глухото / сляпо-глухо лице следва да изчака реда си на принципа „Управление на опашките“ в ЦАО на Община Никола Козлево.