ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: „Избор на изпълнител за ремонтни дейности и рехабилитация на общински път SHU1102 /III-2073, Векилски - Никола Козлево/ Пет могили – Красен дол по проект: „Подобряване достъпа на населението и предоставяне на услуги и до уязвими групи чрез реконструкция и рехабилитация на общинска пътна инфраструктура”

Д О К У М Е Н Т А Ц И Я   З А   У Ч А С Т И Е

В

О Т К Р И Т А   П Р О Ц Е Д У Р А

ПО РЕДА НА ЧЛ. 14, АЛ. 1, Т. 1 ОТ ЗОП

ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ:

„Избор на изпълнител за ремонтни дейности и рехабилитация на общински път SHU1102 /III-2073, Векилски - Никола Козлево/ Пет могили – Красен дол по проект: „Подобряване достъпа на населението и предоставяне на услуги и до уязвими групи чрез реконструкция и рехабилитация на общинска пътна инфраструктура”

 

МОЖЕТЕ ДА Я ИЗТЕГЛИТЕ ОТ ТУК.

Уведомление и решение за удължаване на срока за получаване на оферти за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с обект:

„Избор на изпълнител за ремонтни дейности и рехабилитация на общински път SHU1102 /III-2073, Векилски - Никола Козлево/ Пет могили – Красен дол по проект: „Подобряване достъпа на населението и предоставяне на услуги и до уязвими групи чрез реконструкция и рехабилитация на общинска пътна инфраструктура”

До всички участници,

Уважаеми дами и господа, на основание чл. 27а, ал. 3 от ЗОП, във връзка с осъществен предварителен контрол по чл. 19, ал. 2, т. 22 ЗОП Ви уведомяваме, че се удължава срока за получаване на оферти за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с обект: „„Избор на изпълнител за ремонтни дейности и рехабилитация на общински път SHU1102 /III-2073, Векилски - Никола Козлево/ Пет могили – Красен дол по проект: „Подобряване достъпа на населението и предоставяне на услуги и до уязвими групи чрез реконструкция и рехабилитация на общинска пътна инфраструктура”

МЯСТО И СРОК  ЗА ПОДАВАНЕ НА ОФЕРТИ:

Оферти се приемат всеки работен ден на адрес: с. Никола Козлево, 9955, пл. „23-септември” № 5 от 9,00 часа до 17,00 часа до 11 ноември 2013 година.

Закупуване на документация може да се получи всеки работен ден на адрес: с. Никола Козлево, 9955, пл. „23-септември” № 5 от 9,00 часа до 17,00 часа до 1 ноември 2013 година или по начините указани в указанията за участие.

ОТВАРЯНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

Отварянето на офертите ще се извърши от 10:00 ч. на 12.11.2013 г., в зала на общински съвет Никола Козлево в с. Никола Козлево площад „23-септември” № 5.

Решението е публикувано в портала за обществени поръчки www.aop.bg.


ОТГОВОР 1

 

ДО ВСИЧКИ УЧАСТНИЦИ

В ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ПО ЗОП

ЗА ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

С ПРЕДМЕТ:

Избор на изпълнител за ремонтни дейности и рехабилитация на общински път SHU1102 /III-2073, Векилски - Никола Козлево/ Пет могили – Красен дол по проект:

„Подобряване достъпа на населението и предоставяне на услуги и до уязвими групи чрез реконструкция и рехабилитация на общинската пътна инфраструктура”

Относно: Разяснение по постъпили на 09.10.2013 г. с писмо с изх. № 13-546 запитвания по откритата с Решение № 6 от 20.09.2013 г. процедура за възлагане на обществена поръчка с гореописания предмет


УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,

На основание чл. 29 от ЗОП, във връзка с горецитираната обществена поръчка, Община Никола Козлево предоставя следните разяснения на постъпили въпроси:

ВЪПРОС 1:

В обявлението за Застраховка „Професионална отговорност” се изисква представянето на декларация за притежаването на такава, а ТОМ II Указанията за участие – обстоятелството се удостоверява с копие от валидна застрахователна полица и към копието се прилага в свободен текст Декларация от участника, че в случай, че по време на действие на договора застраховката изтече, то действието й ще бъде подновено със срок не по-малък от срока на строителството и договора.

Молим да уточните как точно да бъде удостоверено обстоятелството с декларация или с копие от документа.

ОТГОВОР 1:

Участникът следва да притежава сключена валидна към датата, определена в Обявлението за обществена поръчка като краен срок за подаване на офертите, застраховка за професионална отговорност на участниците в строителството съгласно чл. 171 ал.1 от ЗУТ или еквивалентен документ на стойност, покриваща минималната застрахователна сума за вида строеж, съответстващ на предмета на настоящата поръчка.

В своята оферта участникът трябва да представи Декларация в свободен текст, подписана от участника и удостоверяваща, че: притежава застраховка за професионална отговорност съгласно чл.171, ал.1 от ЗУТ и при сключване на договор за възлагане на поръчката ще представи на Възложителя заверено копие от валидна застраховка за професионална отговорност съгласно чл. 171, ал. 1 от ЗУТ. Участникът трябва да декларира, че в случай, че по време на действие на договора застраховката изтече, то действието й ще бъде подновено със срок не по-малък от срока на строителството и договора.


ВЪПРОС 2:

В обявлението за Удостоверение за вписване в Централния професионален регистър на строителя се изисква заверено копие, а в ТОМ II Указанията за участие – с декларация, че участникът е вписан в Централния професионален регистър на строителя за строителство на обекти от съответната за предмета на поръчката категория строежи и декларация, че при сключване на договора за възлагане на поръчката ще представи на Възложителя заверено копие от Удостоверението за регистрация в Централния професионален регистър на строителя и валиден талон.

Молим да уточните как точно да бъде удостоверено обстоятелството с декларация или с копие от документа.

ОТГОВОР 2:

Лице, което ще бъде пряко ангажирано в изпълнението на строително-ремонтните работи, следва да има регистрация в Централния професионален регистър на строителя, съгласно Закона за камарата на строителите за изпълнение на строежи от втора група, трета категория, която да му позволява извършването на строителните работи, предмет на настоящата поръчка, или съответен еквивалентен документ или декларация от компетентните органи съгласно националния му закон за вписването на лицето в съответен професионален регистър на държавата, в която е установен.

В своята оферта участникът следва да представи Декларация, че участникът е вписан в Централния професионален регистър на строителя за строителство на обекти от съответната за предмета на поръчката категория строежи и декларация, че при сключване на договора за възлагане на поръчката ще представи на Възложителя  заверено копие от Удостоверението за регистрация в Централния професионален регистър на строителя и валиден талон по чл. 23, ал. 1 от Правилник за реда за вписване и водене на Централния професионален регистър на строителя.

с. Никола Козлево                                                      

11.10.2013 г.                                                                         Весиле Юзеир Али

Заместник кмет на Община Никола Козлево,

Възложител съгласно Заповед РД-37 от 21.02.2013 година


ОТГОВОР 2

ДО ВСИЧКИ УЧАСТНИЦИ

В ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ПО ЗОП

ЗА ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

С ПРЕДМЕТ:

Избор на изпълнител за ремонтни дейности и рехабилитация на общински път SHU1102 /III-2073, Векилски - Никола Козлево/ Пет могили – Красен дол по проект: „Подобряване достъпа на населението и предоставяне на услуги и до уязвими групи чрез реконструкция и рехабилитация на общинската пътна инфраструктура”

Относно: Разяснение по постъпило на 21.10.2013 г. с писмо с вх. № 92-00-403 запитване по откритата с Решение № 6 от 20.09.2013 г. процедура за възлагане на обществена поръчка с гореописания предмет

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,

На основание чл. 29 от ЗОП, във връзка с горецитираната обществена поръчка, Община Никола Козлево предоставя следните разяснения на постъпили въпроси:

ВЪПРОС 1:

В обявлението в Раздел III, III.2.3) дясна колона т. 2 изискването е: Всеки участник трябва да разполага с квалифициран и опитен инженерн – технически екип, като за Ръководителя на обекта се изисква строителен инженер, специалност „ССС” или еквивалентна специалност.

Предвид естеството на видовете работи за изпълнение, а именно „Ремонтни дейности и рехабилитация на общински път” ще приеме ли Възложителят за ръководител обект, строителен инеженер, специалист „Пътно строителство”?

ОТГОВОР 1:

Да.

с. Никола Козлево                                   .........................................

25.10.2013 г.

Весиле Юзеир Али

Зам. кмет на Община Никола Козлево,

Възложител съгласно Заповед РД-37

от 21.02.2013 година


 

ОТГОВОР 3

 

ДО ВСИЧКИ УЧАСТНИЦИ

В ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ПО ЗОП

ЗА ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

С ПРЕДМЕТ:

Избор на изпълнител за ремонтни дейности и рехабилитация на общински път SHU1102 /III-2073, Векилски - Никола Козлево/ Пет могили – Красен дол по проект: „Подобряване достъпа на населението и предоставяне на услуги и до уязвими групи чрез реконструкция и рехабилитация на общинската пътна инфраструктура”

Относно: Разяснение по запитване с писмо с вх. № 92-00-427/29.10.2013г. по откритата с Решение № 6 от 20.09.2013 г. процедура за възлагане на обществена поръчка с гореописания предмет

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,

На основание чл. 29 от ЗОП, във връзка с горецитираната обществена поръчка, Община Никола Козлево предоставя следните разяснения на постъпили въпроси:

ВЪПРОС 1:

В Приложение 1 към Образец 22 от Документацията за участие, Сметка 7 ОБОБЩЕНА следва ли да бъдат попълвани сумите за всеки подобект (в съответните колони „Под. 1”, „Под. 2” и „Под. 3”) или е необходимо да се попълни само общата сума за всяка сметка (в колона „СУМА”)?

ОТГОВОР 1:

В Приложение 1 към Образец 22 от Документацията за участие, Сметка 7 ОБОБЩЕНА, участниците следва да попълнят сумите за всеки подобект (в съответните колони „Под. 1”, „Под. 2” и „Под. 3”), съгласно количествата, представени от Възложителя в приложението.

ВЪПРОС 2:

В Документацията за участие, точка 1.6 Стойност на поръчката, Възложителят е дал „Прогнозна стойност на обществената поръчка е 4 253 200,00 лева /четити милиона, двеста петдесет и три хиляди и двеста лева/ без ДДС, в които са вклщчени до 5% /пет/ процента непредвидени разходи /181 628,00 лева/, съгласно одобрен бюджет по Договора за отпускане на финансова помощ №27/321/01256/27.11.2012 г.” Да считаме ли, че сумата на непредвидените разходи в размер на 181 628,00 лева е твърда и тя не бива да се променя?

Ако тя е променлива, в зависимост от стойността на КСС, следва ли че тя може да бъде по-висока от 181 628,00 лева?

ОТГОВОР 2:

В точка 1.6 Стойност на поръчката от Указанията за участие Възложителят е заявил, че „При всички случаи, стойността на непредвидените разходи не следва да надвишава 5% от стойността, предложена за изпълнение на строително-монтажните работи”. Участниците трябва да имат предвид, че прогнозната стойност на обществената поръчка, записана в същата точка, представлява максималният разполагаем финансов ресурс на Възложителя за дейностите, предмет на настоящата поръчка.

с. Никола Козлево                                   .........................................

01.11.2013 г.

Весиле Юзеир Али

Зам. кмет на Община Никола Козлево,

Възложител съгласно Заповед РД-37

от 21.02.2013 година

 


ОТВАРЯНЕ НА ЦЕНОВИ ОФЕРТИ - СМР 

До всички участници

ИНФОРМАЦИЯ

На основание Решение № РД – 14 от 02.12.2013г. за класиране на участниците и определяне на изпълнител по обществена поръчка с предмет: ,,Избор на изпълнител за ремонтни дейности и рехабилитация на общински път SHU1102/III, Векилски – Никола Козлево/Пет могили – Красен дол  по проект:  "Подобряване достъпа на населението и предоставяне на услуги и до уязвими групи чрез реконструкция и рехабилитация на общинска пътна инфраструктура”, по сключен договор № 27/321/01256/27.11.2012 г. между община Никола Козлево и ДФ "Земеделие" – Разплащателна агенция и на основание чл.73 от ЗОП и отразени резултати в протокол от 25.11.2013 г. за работата на комисията, назначена със заповед РД -345 от 12.11.2013 г.

ОБЯВЯВАМ

Следното класиране на участниците съгласно получената комплексна оценка, въз основа на обявените критерии и методика:

1.  ДЗЗД „Дживел 2013”, гр. Варна – 90.16 точки;

2. „Пътища” АД , гр. Шумен – 75 точки;

3. „Пътинженеринг строй - Т” ЕАД, гр. Търговище -67.83 точки;

4. „Мегаинвест - Холд” ЕООД, гр. Дупница – 55.35 точки;

5. „Автомагистрали – Черно море” АД , гр. Шумен – 53.22 точки;

6.  ДЗЗД „Никола Козлево 2013”, гр. София – 52.81 точки;

7. Обединение „Никола Козлево 2013” ДЗЗД, гр. Шумен – 47.75 точки

ОПРЕДЕЛЯМ

за изпълнител на обществена поръчка с ,,Избор на изпълнител за ремонтни дейности и рехабилитация на общински път SHU1102/III, Векилски – Никола Козлево/Пет могили – Красен дол  по проект:  "Подобряване достъпа на населението и предоставяне на услуги и до уязвими групи чрез реконструкция и рехабилитация на общинска пътна инфраструктура” по сключен договор № 27/321/01256/27.11.2012 г. между община Никола Козлево и ДФ "Земеделие" – Разплащателна агенция, съответно участник - ДЗЗД „Дживел 2013”, гр. Варна

ВЕСИЛЕ АЛИ

ЗАМ. КМЕТ НА ОБЩИНА НИКОЛА КОЗЛЕВО

Възложител съгласно Заповед РД-37 от 21.02.2013 година

 

Информация по чл. 22б, ал. 2, т. 15 от ЗОП

Качена на 28.11.2014 г.

 

Информация по чл. 22б, ал. 2, т. 15 от ЗОП

Качена на 23.12.2014 г.

 

 

 

ДО ВСИЧКИ УЧАСТНИЦИ

В ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ПО ЗОП

ЗА ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

С ПРЕДМЕТ:

Избор на изпълнител за ремонтни дейности и рехабилитация на общински път SHU1102 /III-2073, Векилски - Никола Козлево/ Пет могили – Красен дол по проект: „Подобряване достъпа на населението и предоставяне на услуги и до уязвими групи чрез реконструкция и рехабилитация на общинската пътна инфраструктура”

Относно: Разяснение по постъпило на 21.10.2013 г. с писмо с вх. № 92-00-403 запитване по откритата с Решение № 6 от 20.09.2013 г. процедура за възлагане на обществена поръчка с гореописания предмет

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,

На основание чл. 29 от ЗОП, във връзка с горецитираната обществена поръчка, Община Никола Козлево предоставя следните разяснения на постъпили въпроси:

ВЪПРОС 1:

В обявлението в Раздел III, III.2.3) дясна колона т. 2 изискването е: Всеки участник трябва да разполага с квалифициран и опитен инженерн – технически екип, като за Ръководителя на обекта се изисква строителен инженер, специалност „ССС” или еквивалентна специалност.

Предвид естеството на видовете работи за изпълнение, а именно „Ремонтни дейности и рехабилитация на общински път” ще приеме ли Възложителят за ръководител обект, строителен инеженер, специалист „Пътно строителство”?

ОТГОВОР 1:

Да.

с. Никола Козлево .........................................

25.10.2013 г.

Весиле Юзеир Али

Зам. кмет на Община Никола Козлево,

Възложител съгласно Заповед РД-37

от 21.02.2013 година