ПУБЛИЧНА ПОКАНА №12

 

 

ОБЩИНА НИКОЛА КОЗЛЕВО, ОБЛАСТ ШУМЕН

ПЛ. “23 – ти СЕПТЕМВРИ” № 5 ТЕЛ./05328-2002, факс : 05328/20-20,

e – mail : obankozlevo@mail.bg,

 

ПУБЛИЧНА ПОКАНА

12

23.10.2013 год. село Никола Козлево

На основание  чл.7, т.1 и чл.14, ал.4 т.2 и чл. 101б от ЗОП, община Никола Козлево село Никола Козлево пл. „23-ти септември“ №5, отправям покана за представяне на оферти за възлагане на обществена поръчка с предмет „Избор на изпълнител за „Провеждане на функционален анализ“, „Разработване и/или актуализация на нормативни, стратегически и други вътрешни документи и “Обучения на служителите в администрацията” по обособени позиции:

Обособена позиция №1  “Обучения на служителите в администрацията”;

Обособена позиция №2 „Провеждане на функционален анализ“ и „Разработване и/или актуализация на нормативни, стратегически и други вътрешни документи““ на стойност 50416,66 (петдесет хиляди четиристотин и шестнадесет лева и шестдесет и шест стотинки) лв. без ДДС.

Р Е Ш И Х:

 1. Откривам обществена поръчка чрез „Публична покана” с предмет: „Избор на изпълнител за „Провеждане на функционален анализ“, „Разработване и/или актуализация на нормативни, стратегически и други вътрешни документи и “Обучения на служителите в администрацията” по обособени позиции: Обособена позиция №1  “Обучения на служителите в администрацията”;  Обособена позиция №2 „Провеждане на функционален анализ“ и „Разработване и/или актуализация на нормативни, стратегически и други вътрешни документи““
 2. Одобрявам публичната покана за избор на изпълнител на обществената поръчка по реда на глава осма "а" от ЗОП;
 3. Критерий за избор на изпълнител – икономически най-изгодна оферта съгласно комплексна оценка  -

3.1. За обособена позиция№1 “Обучения на служителите в администрацията”:

Критерият „Икономически най-изгодна оферта” включва следните показатели и тежести в комплексната оценка на офертите:

1. Техническа оценка: ТО

2. Финансова оценка: FО

1. Техническа оценка

Техническата оценка (ТО) на офертата се изчислява по формулата:

ТО = Смин/Сн*40, където:

 • Смин – минимален срок за подготовка на еднодневното обучение след проведения функционален анализ, приетите решения, актуализирането и разработването на вътрешните документи в общинска администрация Никола Козлево.
 • Сн –срок за подготовка на еднодневното обучение след проведения функционален анализ, приетите решения, актуализирането и разработването на вътрешните документи в общинска администрация Никола Козлево на н-тия участник.

Срокът за подготовка е не по-дълъг от 10 календарни дни и не по-кратък от 1 ден.

Тежестта на Техническата оценка (ТО) при изчисляване на комплексната оценка (КО) на офертите е 40 точки.

Когато офертата на участник съдържа предложение с числово изражение, което е с повече от 20 на сто по-благоприятно от средната стойност на предложенията на останалите участници, комисията ще изиска от него подробна писмена обосновка за начина на неговото образуване.

2. Финансова оценка

Финансовата оценка FО ще се изчислява на база предложената цена за изпълнение на поръчката.

Максимална оценка от 60,00 (шестдесет) точки се дава на най-ниското ценово предложение.

Останалите оферти получават оценка по следната формула:

FO=Fmin/Fn*60, където:

 • FО е оценката на предложението на съответния участник по този показател
 • Fmin е минималната предложена цена
 • Fn е предложената от съответния участник цена

Тежестта на финансовата оценка FО при изчисляване на комплексната оценка (КО) на офертите е 60.00 точки.

Когато офертата на участник съдържа предложение с числово изражение, което е с повече от 20 на сто по-благоприятно от средната стойност на предложенията на останалите участници, комисията ще изиска от него подробна писмена обосновка за начина на неговото образуване.

Формулата за изчисляване на комплексната оценка е следната:

КО =  ТО  + FО, където:

 • КО е комплексната оценка
 • ТО е техническата оценка на предложената оферта
 • FО е финансовата оценка на предложената оферта

Оценката се закръглява с точност до два знака след десетичната запетая (0,00).

Максималният брой точки, който може да получи всеки един от участниците като комплексна оценка е 100,00 (сто) точки.

3.2.         за обособена позиция№2 „Провеждане на функционален анализ“ и „Разработване и/или актуализация на нормативни, стратегически и други вътрешни документи“.

Критерият „Икономически най-изгодна оферта” включва следните показатели и тежести в комплексната оценка на офертите:

1. Техническа оценка: ТО

2. Финансова оценка: FО

1. Техническа оценка

Техническата оценка (ТО) на офертата се изчислява по формулата:

ТО = С1 + С2, където:

 • С1 срок за представяне на окончателен доклад от проведения функционален анализ с утвърдени конкретни мерки за промени в организационната структура и вътрешни документи на община Никола Козлево и план за действие, считано от датата на подписване на договора но не повече от 80 календарни дни.
 • С2 срок за разработване и актуализация на нормативни, стратегически и други вътрешни документи в общинска администрация Никола Козлево в съответствие с националната и европейската нормативна база вътрешни, но не повече от 70 календарни дни.

Комисията прави своята оценка по под показателите, представени в таблицата Техническа оценка (ТО) на предложените оферти.

Под показателите се пресмятат както следва:

С1=Смин/Сн*50, където

Смин е минималния предложен срок за представяне на окончателен доклад от проведения функционален анализ с утвърдени конкретни мерки за промени в организационната структура и вътрешни документи на община Никола Козлево и план за действие, считано от датата на подписване на договора но не повече от 80 календарни дни.

Сн е предложения от н-тия участник срок за представяне на окончателен доклад от проведения функционален анализ с утвърдени конкретни мерки за промени в организационната структура и вътрешни документи на община Никола Козлево и план за действие, считано от датата на подписване на договора но не повече от 80 календарни дни.

С2=Смин/Сн*50, където

Смин е минималния предложен срок за разработване и актуализация на нормативни, стратегически и други вътрешни документи в общинска администрация Никола Козлево в съответствие с националната и европейската нормативна база вътрешни, но не повече от 70 календарни дни.

Сн е предложения от н-тия участник срок за разработване и актуализация на нормативни, стратегически и други вътрешни документи в общинска администрация Никола Козлево в съответствие с националната и европейската нормативна база вътрешни, но не повече от 70 календарни дни.

Максималният брой точки, който всеки от участниците може да получи по показателя Техническа оценка е 100,00 (сто) точки.

Тежестта на Техническата оценка (ТО) при изчисляване на комплексната оценка (КО) на офертите е 40%.

Когато офертата на участник съдържа предложение със срок в числово изражение, което е с повече от 20 на сто по-благоприятно от средната стойност на предложените срокове на останалите участници, комисията ще изиска от него подробна писмена обосновка за начина на неговото образуване.

2. Финансова оценка

Финансовата оценка FО ще се изчислява на база предложената цена за изпълнение на поръчката.

Максимална оценка от 100,00 (шестдесет) точки се дава на най-ниското ценово предложение.

Останалите оферти получават оценка по следната формула:

FO=Fmin/Fn * 100, където:

 • FО е оценката на предложението на съответния участник по този показател
 • Fmin е минималната предложена цена
 • Fn е предложената от съответния участник цена

Максималният брой точки, който може да получи всеки от участниците по показателя финансова оценка е 100,00 (сто) точки.

Тежестта на финансовата оценка FО при изчисляване на комплексната оценка (КО) на офертите е 60%.

Когато офертата на участник съдържа предложение с числово изражение, което е с повече от 20 на сто по-благоприятно от средната стойност на предложенията на останалите участници, комисията ще изиска от него подробна писмена обосновка за начина на неговото образуване.

Формулата за изчисляване на комплексната оценка е следната:

КО =  ТО *0,4 + FО*0,6, където:

 • КО е комплексната оценка
 • ТО е техническата оценка на предложената оферта
 • FО е финансовата оценка на предложената оферта

Оценката се закръглява с точност до два знака след десетичната запетая (0,00).

Максималният брой точки, който може да получи всеки един от участниците като комплексна оценка е 100,00 (сто) точки.

 1. Срок за получаване на офертите – до  14:00 часа на 31.10.2013 год.;
 2. Одобрявам  документацията за участие в обществена поръчка по т.1.

Нужната документация можете да изтеглите от ТУК .

ВЪЗЛОЖИТЕЛ СЪГЛАСНО

Заповед РД-37 от 21.02.2013 година:

Весиле Али - Зам. Кмет на община Никола Козлево

ТН/СС


 

 

До

Всички участници

В обществена поръчка по реда на чл. 14, ал. 4, т. 2 и чл. 101а, ал. 2 от ЗОП, публична покана с ID 9021368 от 23.10 2013 г. и предмет: Избор на изпълнител за „Провеждане на функционален анализ“, „Разработване и/или актуализация на нормативни, стратегически и други вътрешни документи и “Обучения на служителите в администрацията” по обособени позиции:

Обособена позиция 1 “Обучения на служителите в администрацията”;

Обособена позиция 2 „Провеждане на функционален анализ“ и „Разработване и/или актуализация на нормативни, стратегически и други вътрешни документи“.

Относно: Отговор на постъпили въпроси от участник.

Уважаеми дами и господа,

Представяме Ви отговорите на постъпило запитване с вх.№92-00-406 от 24 октомври 2013 година:

Въпрос№1: В Указанията за подготовка на офертата, раздел III Подготовка на офертата, преди т.1.15 е посочено „Папка, в който се поставят документите, свързани с изпълнението на поръчката". Папките, в които са поставени Техническите предложения по всяка от двете обособени позиции на поръчката и които съдържат предложените от участниците срокове на изпълнение, които ще бъде оценен съгласно методиката за оценка на офертите по всяка обособена позиция следва ли да бъдат поставени в отделен запечатан непрозрачен плик със съответно обозначение за съдържането на плака (и предвид разпоредбата на чл. 57, ал. 2, т. 2 от ЗОП) без двете папки с Техническите предложения по всяка от обособените позиции се представят в плика, в който са поставени и документите за подбор без да бъдат поставени в отделни пликове?

Отговор: В плика се поставя една папка която съдържа всички образци на документи за подбор както и техническото предложение (образец 2а и 2б) и два отделни запечатани плика с надпис „Предлагана цена“ за всяка обособена позиция (образец №3а и 3б). Тъй като публичната покана не е процедура по смисъл на ЗОП не се прилага чл. 57, ал. 2, т. 2 от ЗОП, а се ползват вътрешните правила на Възложителя за възлагане на обществени поръчки.

Въпрос№2: Моля за Вашето разяснение необходимо ли е представяне на приложения 2.1 и 2.2 към Техническата оферта по Обособена позиция I, Образец 2а. или приложения по Образци 2.1 - „График за изпълнение на обществената поръчка"' и 2.2 - „Организация на работа за изпълнение на устатата" се прилагат и се отнасят като обхват на съдържанието само към Техническата оферта по Обособена позиция 2 - Образец 26?

Отговор: Приложения 2.1 и 2.2 към Техническата оферта са относими при оценката и се прилагат само за обособена позиция 2 към Образец№2б за да се гарантира, че Изпълнителя е състояние да изпълни качествено и в срок „Провеждане на функционален анализ“ и „Разработване и/или актуализация на нормативни, стратегически и други вътрешни документи“, в пълно съответствие с неговото предложение.

Въпрос №3: Моля за Вашето разяснение относно съдържанието на т. 2 от Образец 2.1 - ..Срока за изпълнение на поръчката да е най-кратък и да е съобразен с Договора за безвъзмездна финансова помощ, но не е по-кратък от 120 календарни дни". Посоченият в графика не по кратък от 120 дни срок само за Обособена позиция 2 ли се отнася или се отнася общо за изпълнението и на двете обособени позиции.

Отговор: Срокът в Образец 2.1. към Образец№2б на техническа оферта от 120 (сто и двадесет) дни е препоръчителен но не е и задължителен за участниците.

Въпрос №4: В т. 5 от Техническото задание от документацията по процедурата е посочено, че „В рамките на изпълнението на услугата Изпълнителят следва да предложи система за взаимодействие с Възложителя". Системата за взаимодействие с Възложителя, предложена от участниците само по отношение на Обособена позиция 2 ли се отнася? В случай, че се отнася и за Обособена позиция 1, моля за вашите разяснения в кой документ по отношение на първа позиция следва да бъде описана системата за взаимодействие, ако към Техническата оферта по Обособена позиция 1, Образец 2а не следва да се прилагат никакви приложения.

Отговор: Точка 5 от Техническото задание в указанията се отнася само за обособена позиция 2, за това и приложения 2.1 и 2.2 към Техническата оферта са относими при оценката и се прилагат само за обособена позиция 2 към Образец№2б.

Възложител съгласно

Заповед РД-37 от 21.02.2013 година:

Весиле Али - Зам. Кмет на община Никола Козлево

Съгласувал:………………….

Татяна Николова – юрист

Изготвил: ………………

Стефан Стефанов – Директор дирекция „УТ и СпД“