Постоянни комисии към Общински съвет-Никола Козлево 2015-2019


1. Комисия “Просвета, култура, младежки дейности, спорт и транспорт “

Председател: Нурхан Осман Али

Членове:

1.1. Иванка Господинова Иванова

1.2. Ерджан Февзи Хасан


2. Комисия “Административно–правно обслужване, законност и обществен  ред, гори, социални  дейности, предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси, жалби и сигнали”

Председател: Галин Иванов Георгиев

Членове:

2.1. Нурай Ферудин Реджеб

2.2. Фераим Керим Сали


3. Комисия “Бюджет и финанси, стопански дейност и туризъм, управление на общинска собственост и земеделие“

Председател: Неджат Неджиб Ахмед

Членове:

3.1. Владимир Димитров Лазаров

3.2. Гюлшен Ахмед Ахмед


4. Комисия “Устройство на територията, строителство, етнически въпроси, здравеопазване,    евроинтеграция “

Председател: Сейнур Юсеинов Ахмедов

Членове:

4.1. Веселин Валериев Ангелов

4.2. Себайдин Фиктрет Ахмед