Постоянни комисии към Общински съвет-Никола Козлево 2019-2023


1. Комисия “Просвета, култура, младежки дейности, спорт и транспорт “

Председател: Катилиян Костадинов Костадинов

Членове:

1.1. Красимира Райкова Колева

1.2. Джеват Джемил Мехмед


2. Комисия “Административно–правно обслужване, законност и обществен  ред, гори, социални  дейности, предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси, жалби и сигнали”

Председател: Джелил Атавула Ахмед

Членове:

2.1. Галин Иванов Георгиев

2.2. Юксел Сюлейман Исмаил


3. Комисия “Бюджет и финанси, стопански дейност и туризъм, управление на общинска собственост и земеделие“

Председател: Халил Руфат Али

Членове:

3.1. Али Себайдин Феим

3.2. Ебазел Юсуф Назиф


4. Комисия “Устройство на територията, строителство, етнически въпроси, здравеопазване,    евроинтеграция “

Председател: Бисер Ангелов Митев

Членове:

4.1. Фахри Салиев Алиев

4.2. Ахмед Айредин Ахмед