Постоянни комисии към Общински съвет-Никола Козлево 2019-2023


1. Постоянна комисия „Бюджет и финанси, управление на общинската собственост, стопански дейности, общински предприятия и търговски дружества с общинско участие в капитала“:

Председател: Халил Руфат Али

Членове:

1.1 Али Сабайдин Феим

1.2 Фахри Салиев Алиев


2. Постоянна комисия „Административно-правно обслужване, устройство на територията, европейски проекти и програми“

Председател: Джелил Атавула Ахмед

Членове:

2.1. Бисер Ангелов Митев

2.2. Ахмед Айредин Ахмед


3. Постоянна комисия „Просвета, образование, култура, младежки дейности и спорт, здравеопазване и социална политика“

Председател: Катилиян Костадинов Костадинов

Членове:

3.1. Красимира Райкова Колева

3.2. Ебазел Юсуф Назиф


4. Постоянна комисия „Законност и обществен ред, преодоляване и разкриване на конфликт на интереси, жалби и сигнали, антикорупция“

Председател: Юксел Сюлейман Исмаил

Членове:

4.1. Красимира Райкова Колева

4.2. Галин Иванов Георгиев

 

5. Постоянна комисия „Етнически и интеграционни въпроси, вероизповедания, евроинтеграция, международно сътрудничество, взаимодействие с неправителствени организации“

Председател: Бисер Ангелов Митев

Членове:

5.1. Юксел Сюлейман Исмаил

5.2. Джеват Джелил Мехмед