Административни услуги

Общински център за услуги и информация

Адрес: Община Никола Козлево, с. Никола Козлево, пл. “23–ти Септември” № 5;

Ел. поща: ocui_nkozlevo@abv.bg;

Тел.за връзка: 05328/ 20 67;

Факс:               05328/ 20 20;

Работно време:

от 08:00 до 12:00 часа.

от 12:30 до 16:30 часа


Начини на заявяване на услугите:

  • Лично или чрез упълномощено лице, с нотариално заверено пълномощно, в Общински център за услуги и информация,с подаване на писмено заявление по образец;
  • Устно, като се отразяват в протокол, който се подписва от заявителя и от длъжностното лице, което го е съставило;
  • чрез лицензиран пощенски оператор;
  • по факс: 05328/ 20 20;

Начини на получаване на издаден индивидуален административен акт:

  • Лично или  чрез упълномощено лице в Общински център за услуги и информация.
  • Чрез лицензиран пощенски оператор на адрес, като заявителят декларира, че пощенските разходи са за негова сметка, платими при получаването му за вътрешни пощенски пратки и е съм съгласен документите да бъдат пренасяни за служебни цели.
  • Индивидуалният административен акт да бъде изпратен:

– като вътрешна препоръчана пощенска пратка;

– като вътрешна куриерска пратка;

– като международна препоръчана пощенска пратка;

Начини на плащане на таксата за заявената от Вас административна услуга:

Начин на плащане:

  • На гише „Каса” в Общински център за услуги и информация;
  • По банкова сметка:

IBAN: BG42DEMI92408400038685

BIC: DEMIBGSF

БАНКА: „ТЪРГОВСКА БАНКА Д” АД , град Шумен, пл. "23-ти септември" №2

  • С платежна карта чрез терминално устройство ПОС в Общински център за услуги и информация.