ПРОЕКТ „Целево подпомагане с топъл обяд в община Никола Козлево “