ПУБЛИЧНА ПОКАНА №12

 

ОБЩИНА НИКОЛА КОЗЛЕВО, ОБЛАСТ ШУМЕН ПЛ. “23 – ти СЕПТЕМВРИ” № 5 ТЕЛ./05328-2002ФАКС : 05328/20-20,

e – mail : obankozlevo@mail.bg,

 

 

ПУБЛИЧНА ПОКАНА

№12

16.06.2014 год. село Никола Козлево

На основание  чл.7, т.1 и чл.14, ал.4 т.2 от ЗОП, община Никола Козлево село Никола Козлево пл. „23-ти септември“ №5, отправям публична покана за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Избор на консултант за осъществяване на инвеститорски контрол при изпълнение на строително-монтажните работи на обект: „Допълнително водоснабдяване на село Ружица общ. Никола Козлево“ с прогнозна стойност 14000 (четиринадесет хиляди лева)  без ДДС.

Р Е Ш И Х:

  1. Откривам обществена поръчка чрез „Публична покана” с предмет:Избор на консултант за осъществяване на инвеститорски контрол при изпълнение на строително-монтажните работи на обект: „Допълнително водоснабдяване на село Ружица общ. Никола Козлево“;
  2. Одобрявам публичната покана по реда на глава осма "а" от ЗОП;
  3. Критерий за избор на изпълнител – икономически най изгодна оферта с комплексна оценка КО =  П1 + П2, където: П1-Техническо предложение - тежест 30 точки, П2-Обща цена за изпълнение на поръчката  -  тежест 70 точки;
  4. Срок за получаване на офертите – до  15:00 часа на 23.06.2014 год.;
  5. Одобрявам  документацията за участие в обществена поръчка по т.1.

 

Весиле Али

Зам. Кмет на община Никола Козлево

Възложител съгласно Заповед РД-37 от 21 февруари 2013 година


 

Нужните документи за участие можете да изтеглите от ТУК

 

Указания за участие можете да изтеглите от ТУК

 

Информация по чл. 22б, ал. 2, т. 14 от ЗОП

Качена на 10.12.2014 г.

 

 

Информация по чл. 22б, ал. 2, т. 14 от ЗОП

Качена на 18.02.2015 г.

 

Информация по чл. 22б, ал. 2, т. 14 от ЗОП

Качена на 20.04.2015 г.

 

Информация по чл. 22б, ал. 2, т. 15 от ЗОП

Качена на 21.04.2015 г.